بدون تصویر

جواب کامل مراحل 981 تا 990 بازی جدولانه 1

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه 1

ادعانامه دادستان کیفرخواست
آقای اسپانیولی دن
عدد هندسی پی
ستاره کمیاب سهیل
باطل کننده ناسخ
نت ششم لا
محل اقامت پیر مغان در اصطلاح عرفان خرابات
عجله شتاب
پیچک لبلاب
عضو رونده پا
تصدیق روسی دا
صدراعظم فتحعلی شاه قاجار اعتمادالدوله
وسیله روز مبادا یدک
از اقوام فارسی زبان تاجیک
دادگستری قاجاریه عدالتخانه
گیاه نیشکر نی
اسم نام
معجزه الهی ایت
نخ تابیده ریس
دفعه بار
اسم اشاره این
حرف فاصله رسان تا
سرما زم
دیباچه نشریه سرمقاله
پادشاه مقتدر سلجوقی البارسلان
گستاخ جاسر
امر به نگریستن نگر
ریشه بیخ
فندق هندی رته
قاره زرد اسیا
سپیدار پد
نمای جانبی نیمرخ
علت سبب
چراغ نبراس
دارای تکلیف مکلف
ترک خفیف استخوان مو
مصیبت بلا
بخشی از کمربند سگک
منفک جدا
عید ویتنامی‌ها تت
درخت مسواک اراک
نیمه تاریک زمین شب
از حروف انگلیسی ام
از پادشاهان سلجوقی ملکشاه
زندگی و دوام بقا
معتدل ملایم
زور جبر
شادی کردن ابتهاج
شیره چغندر قند ملاس
نکوهیدن ذم
نزاکت ادب
یکی صدا ندارد دست
محبوب دلبر
بیم خوف
خوار شدن ذلالت
موسم سرما شتا
سخن‌دانان ادبا
راهب بودایی شمند
عهدنامه کنوانسیون
دلخور شدن رنجیدن
ضمیر مؤدبانه شما
حرف شرط مگر
مغلوب شدن شکست
گناه و بزه اثم
اوراق بهادار شرکتی سهام
بی‌مهار ول
زمین ترکی یر
برابر متساوی
بهتان تهمت
پایه اس
از قهرمانان جنگ تروا اگاممنون
مدح ثنا
از پادشاهان سلجوقی احمدسنجر
رو به رو جلو
سه کیلوگرم من
سبزی آهن دار اسفناج
تهمت و دروغ بستن افترا
معروف اسمی
اوباش اراذل
همسر کوروش بزرگ کاساندان
دم و بازدم نفس
شبدر وحشی ذرق
اصلاح کردن جامه رفو
قند سفید پانیذ
خط‌کش مهندسی تی
سو و جانب زی
ذخیره کردن رزرو
مالک و صاحب ذا
سلسله‌ای که طغرل بیک تأسیس کرد سلجوقیان

سحر جادوجنبل
کتاب مقدس مسیحیان انجیل
بستن، دوختن رتق
سایبان کوچک دسته‌دار چتر
سالروز سالگرد
کرانه و مرز حد
آن چه مرسوم است متداول
خم بزرگ دن
ادعا کردن دعوی
خشنود کردن ارضا
زبان اختراعی دکتر زامنهوف اسپرانتو
یاری کردن مساعدت
مزد کار دسترنج
خمره بزرگ هب
امیدواری ارتجا
دانه‌ای خوشبو هل
دوسیه پرونده
خیالی فرضی
بند زنجیر قید
لقب دهخدا دخو
سرو کوهی ابهل
نوشته غیر منظوم نثر
نوعی حلوا لو
بستن تختهکردن
ضربه با پا لگد
هر فصل یسنا ها
حرف سیزدهم یونانی نو
اثر مولوی مثنویمعنوی
دو یار هم‌قد اا
مکتبی در مذهب بودایی ذن
خوشامد گفتن تعارف
لباس رخت
گوش و بینی بریده شده مثله
فرمان بردن اطاعت
جمع کردن اندوختن
اثر پذیرفتن تاثر
دیار موطن
خستگی تعب
درخت جوان نورسته نهال
همان آب است اونهال
از شهرهای استان خوزستان دشتازادگان
ادعا کننده مدعی
رو به پایین رفتن سرازیرشدن
ناشنوا کر
گیاه ضد رماتیسم کرفس
دشنام دادن شتمکرفس
دوندگی خت
کاهگل ویم
صدای ریزش آب شرشر
درشت زمخت
سمیع شنوا
کجاست خودمانی کو
پیشواز کننده پذیرا
سنگ عصاری غن
تابندگی درخشش
از گازها ازن
امتحان کردن ازمودن
گیاهی است خاردار یز
پیدا کردن یافتن
خطابه ذکر
از مرکبات بالنگ
شیمی حیات بیوشیمی
حرف نهم یونانی یوتا
پیشین اخیر
حشره کش قدیمی ددت
تندر رعد
خدای باستان را
آغوز شمه
میوه جالیزی خیار
نیشتر رگزن اگر
قالی فرش
پسوند شباهت سا
از هم پاشیده و متلاشی اشولاش
باد سرد زم
رجعت بازگشتن
آماده مستعد
باخبر کردن اگاهاندن
پلنگ نمر

اثر ناصرخسرو جامعالحکمتین
روحانی زرتشتی مغ
دارنده ذی
پیشینیان قدما
پنهان کننده ستار
فحش سب
منصوب کردن گماشتن
چهره منظر
از زنش حساب می‌برد زنذلیل
ریختن آب صب
از سازهای ضربی دف
عاشق و محب خاطرخواه
پنکه بادبزن
بی‌واسطه و سرراست مستقیما
لباس رخت
آذرنگ غم
سوخت کثیف زغالسنگ
از شهرهای استان البرز نظراباد
از ماه‌های فرنگی اوت
جانب و کناره طف
مساوی فرانسوی پر
فلسفه ارسطویی مشا
راز رمز
سرور و بزرگ اقا
صاعقه اذرخش
مقابل روحانی جسمانی
حالت بیهوشی اغما
بیننده بصیر
از حروف یونانی تتا
پیامبر کشتی‌بان نوح
شرمنده خجول
وت پوستین
پایه اداری اشل
پزشکی طب
راه باریک در زیر زمین نقب
فرمانروایی حکمرانی
معنایی غیر از معنای اصلی دارد اصطلاح
کشور آفریقایی مصر
تخته چوب یا جز آن لوح
کوبیدن در تق
از حروف انگلیسی ام
سمت و سو ها جهات
پیروزی ظفر
خشک مزاج یبس
از روی غیرت غیورانه
دستور حکم
همراه گل و پروانه شمع
ترتیب نظم
گیاه چهارپا شبدر
کوچک شده مصغر
وسیله نوشتن قلم
صورت و شکل نقش
اثر اصغر الهی قصهشیرینملا
لقب امام دهم شیعیان نقی
حیرت شگفت
باد اندک رش
مستمری مقرری
دسته و گروه فوج
شهر مذهبی ری
پاک‌نژادی نجابت
تباهی ورب
خرچال جرد
کنون فعلا
همراه با تب لرز
کنار پهلو
حرف ششم یونانی زتا
انجامیدن منجرشدن
حرف نهم یونانی یتا
اذیت کننده ازارنده
شعر هنگام جنگ رجز
شاخه تازه درخت جوانه
چروک پوست یرا
ژله مانند لزج
گرم و مرطوب شرجی
یار صندلی میز
پدر ترک اتا
تندرستی سلامت
جای خلوت و آرام دنج
جامه حمام لنگ
پشته بلند تل
پایتخت جمهوری چک پراگ
شهوت‌ران هوسباز
سبزی ریشه‌ای تربچه
نوعی بازی فکری پازل
دکه کیوسک
کالبد پیکر
مردمان دارای ادب و فرهنگ ادبا
وسیله الت
افسوس دریغ
بهشت جنت
سمبل مورد پرستش توتم
واحدی در سطح ار
گمان، ظن زعم
سیخ کباب گردنا
روان روح
عزم‌ها و آهنگ‌ها نیات
نیست و نابود گموگور
مضطرب کردن برهمزدن
معبر رودخانه پل
عبادت کردن تعبد
سرباز مأمور شلیک توپ توپچی
بی‌حس لس
اثر رجب علی اعتمادی ساکنمحلهغم
قمر زمین ماه

از شهرهای استان هرمزگان سیریک
نگهبان عسس
تابلویی از کمال الملک دودخترگدا
بیماری و مرض دا
پرتو درمانی رادیوتراپی
هدیه کادو
از حروف یونانی سای
درختی تنومند گز
درنگ کردن مکث
آنکه اجرای عدالت کند دادگستر
آبگیر ژی
پلنگ نمر
شوخ و بذله‌گو لیم
رهبر کاتولیک‌ها پاپ
جانور بدبو خز
قسمتی از پا ران
حریفان رقبا
ماده تمیز کردن نوشته پاککن
برهنه ورت
سردار ملی ستارخان
سفیدی چشم صلبیه
میوه، بار ثمر
پشت سر هم یکبند
لب دریا دریاکنار
پایکوبی رقص
اطلاعات کامپیوتری داده
برهنه و ساده پتی
نگهبان بپا
فام رنگ
مقیاس طول پا
از سوره های قرآن کریم بلد
آقای اسپانیایی لی
تمدنی باستانی اکد
از جزایر ژاپن یزو
خرس عرب دب
وسیله‌ای در آشپزخانه یخچال
جرثقیل بالابر
موثق معتبر
پشت سر هم پیاپی
مرد بزرگوار شیخ
حرف دهن کجی یی
قطره اشک سرشک
حرص و طمع ازمندی
حرف همراهی عرب مع
ستاره‌ای در دب اکبر سها
نادان و کودن غت
قول و قرار وعده
سست و ناتوان کردن تضعیف
رگ خواب چم
خراب کردن ضایعکردن
سرمایه و مال بضاعت
چروک پوست یرا
جوان بی‌تجربه غر
میله حرکت دادن اجسام سنگین اهرم
نیست و پوچ هیچ
فناپذیر و مردنی رفتنی
اثر الکساندر پوشکین ضربهاتشین
هوای گرداگرد زمین جو
سرخ کمرنگ ال
از کلمات پرسشی چی
اجاره بها کرا
گزیده خلاصه
از شهرهای استان قم جعفریه
پیوست‌ها ضمایم
صد متر مربع ار
سرود و نغمه خنیا
کنایه از آسمان چرخ
از ورزش‌ها یوگا
عضو بودن عضویت
بطن شکم
گنجه لباس کمد
درخت قالی دار
حشره آفت مزارع ملخ
جونده خانگی موش
منسوب به امور صنعتی فنی
از میان برداشتن محو
کم اندک
روز عرب یوم
آقای آلمانی هر
اهلی رام
ستایش مدیحه
روزه صیام
امر از گفتن گو
شهر البرز اشتهارد
مرطوب نمور

دعای دیدار از اماکن متبرکه زیارتنامه
کینه وژ
ظرف سرکه کپ
سالیانه سنوی
نوعی بیماری پوستی اکنه
سر بی مو لغ
شهر خوزستان رامشیر
خجالتی کمرو
وزنه وزنه‌بردار هالتر
گشودن معما حل
درون دهان بچ
اثر فئودور داستایفسکی خانمصاحبخانه
همراه دک پوز
از ماه‌های میلادی ژوییه
از بیماری‌های کودکان ابلهمرغان
آبگیر ژی
درنگ کردن مکث
منحنی کوژ
کشور آسیایی یمن
نظرات انتخاباتی ارا
رود مرزی ارس
نه بی‌ادب نچ
جمع کردن ضم
رود آسیای میانه سیردریا
از فلزات پرمصرف الومینیوم
تمام و همگی یکسر
به راستی حقا
آغوز شمه
کره گوی
سیما صورت
بین، میان لا
اعتبار حیثیت
کندن حفر
فضله چارپایان سرگین
بسیار بخشنده جواد
رود فرانسه رن
ویژه خاص
حیله حقه
از اعمال ریاضی جمع
پهلو ور
شهری در عراق بصره
تیرگی شب ظل
زیارت کعبه حج
پایتخت امارات متحده عربی ابوظبی
پروردگار عالمیان خدا
اقوام طوایف
نقیض وفا جفا
زمانش زود به پایان می‌رسد زودگذر
شهر زنجان طارم
صدای کوبیدن در تق
نی نواختن زمر
پیاله جام
ناب خالص
از حروف الفبا ضاد
سفارش کردن توصیه
بز کوهی شکا
بازگشت رجوع
داهی زرنگ
شهری در آلمان فرانکفورت
گلی خوشه‌ای به رنگ سفید اقاقیا
سختی شقا
جانب سوی
پارسایان زهاد
عظیم‌الجثه یغر
معروف شهیر
اعتبار اب
حرف تردید یا
سنگ معدنی آبی رنگ لاجورد
آلت نشانه‌روی تفنگ مگسک
گیاهی خاردار یز
شمشیری که پیامبر به علی داد ذوالفقار
توانگر غنی
سازمان کسب و انتشار خبر خبرگزاری
اجداد ابا
همان اگر است ار
کوشش اهتمام
صلیب چلیپا
آتشدان اجاق
پوشیده مستور
از کشورهای اروپایی جمهوریچک
نخستین حرف الفبای فارسی الف
از سوره های قرآن کریم ناس
پوشش ستر
شهرنشین متمدن
شمای بیگانه یو
دوشاب مت
واحد شدت جریان برق امپر
کلام تعجب وا
دماپا ترموستات

کنایه از بخیل کاسهسیاه
از انواع خط سجلات
برق منفی نول
مخفیانه سری
مغناطیس اهنربا
جسم و بدن تن
نوعی قطار شهری تراموا
حرف ندا ای
وجب بدست
خراب و ویران یباب
از عوامل یک فیلم صدابردار
نمایان و آشکار پدیدار
بمب پرتابی نارنجک
ضربه سر در فوتبال هد
موجود خیالی ترسناک هیولا
زبان گنجشک ون
از امراض چشم ابسیاه
شکر متبلور نبات
ابریشم پست لاس
میوه جاذبه سیب
گردآوری شده مدون
آداب و رسوم سنن
پایان چیزی ته
اگنس گونجا بویاجیو مادرترزا
پرستار نرس
برج فرانسه نل
آب ترکی سو
مواد پرتوزا رادیواکتیو
پروردگار رب
به شمار آوردن عد
دانه سحر‌آمیز لوبیا
ترس و هراس بیم
فیلسوف فرانسوی رنان
سرنوشت تقدیر
ولنگار بودن لاابالی
از گازهای عالی اتان
آرامگاه مرقد
دارو دوا
یکبار زدن ضربه
ماه دهم دیضربه
اتمام حجت اولتیماتوم
لباس شنا مایو
لاابالی، بی‌قید بیبندوبار
از حروف انگلیسی تی
ویران خراب
پشت سر و عقب وراخراب
باران ضعیف طل
رفوگر رفا
چکامه‌سرا شاعر
نیمه گرم ولرم
نوشنده شارب
سمت و جهت ور
از گازهای موجود در خورشید هلیوم
گمان ظن
زگیل وردان
میوه شیرین توت
قبل از میلیارد میلیون
تکنیک فن
ویران شده مخروب
پرچم و بیرق لوا
آبرسان عهد قدیم میراب
خطاط معروف ایرانی میرعماد
صبر زرد الوا
مطالعه اجمالی مرور
مادر وطن مام
پاافزار کفش
چهره رخ
از بیماری‌ها وبا
شیرجه دایو
مساوی شطرنج پات
نارو رکب
پهلوان یل
شهر مافیا پالرمو
نت پنجم موسیقی سل
از سبک‌های موسیقی بوسانوا
فیلمی با بازی حمید گودرزی بیوفا
کنیه آدم ابوالبشر
مردم یک کشور ملت

اثر ناصرخسرو دلیلالمتحرین
برادر عرب اخ
روغن کنجد حل
گورکن حفار
به هم مالیده شده مماس
سوسمار ضب
نگهبان پاسدار
موضوع مطلب
دستگاه، ابزار اپارات
ماده به ظاهر جامد ژل
همان ته است تگ
بیرون رفتن خارجشدن
آمیخته شدن اختلاط
از هم پاشیدن اضمحلال
عام‌تر اعم
کیسه خی
بدون استفاده از هیچ وسیله‌ای دستخالی
گلیم می‌بافد پلاسباف
میوه گرمسیری موز
تخم مرغ فرنگی اگ
نغمه و غنا چر
اهل مکه مکی
خوک وحشی ساد
چانه زنخ
پسین مابعد
ظالم ستمکار
به طور رسمی رسما
زود عصبانی می‌شود جوشی
دالان‌های پیچ در پیچ ماز
ماه هفتم قمری رجب
گستاخ جسور
زمین زراعی کشتزار
گوسفند شاخدار تکل
شکاف و درز شق
مشقت رنج
بی‌شمار نامحدود
بی‌خطر پزشکی خوشخیم
موی پیچیده جعد
رود مرزی تجن
سطح رو
خون عرب دم
انکار کننده منکر
شرح چیزی را گفتن وصف
سختی شقا
از روی خلوص و پاکی صمیمانه
خراج و مالیات باج
دشمن خصم
تخته چوب یا جز آن لوح
توانا قادر
نافرمانی شده معصی
ماچ کردن بوس
جراحت کودکانه اوخ
کشور اروپایی جمهوریکوزوو
سنگ قرآنی حجر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی قیصر
ماهی کنسروی تن
هنگام صبح صبحدم
رفتار عمل
قیمت بازاری فی
یکی پس از دیگری یکایک
از حروف یونانی یتا
طبل بزرگ دهل
ستون خانه عمود
پسوند پیدا کننده یاب
شریک سهیم
کرکس نسر
نفع سودمندی
انبار اجناس دپو
به پایان رسیدن تهکشیدن
جز اصلی رکن
توده مردم جماعت
زیرکی و هوشمندی دها
چوب خشک خشب
پدر والد
از چهار عمل اصلی ضرب
از افعال ربطی است
نام اسب خسرو پرویز شبدیز
کشتی چوبی لنج
شکست دادن هزم
صوت ترساندن پخ
پایتخت جمهوری چک پراگ
خواهر همشیره
بسته شده مسدود
فولدر پوشه
آیین خوب بهدین
غرور تکبر
نانوا خباز
سیماب ابک
از ورزش‌های زمستانی اسکی
مجلس عیش و نوش بزم
شرکت جبران خسارت بیمه
مادرزن خش
کلام پرسش ایا
موافق مساعد
اصلاح کردن جامه رفو
بخشنده وهاب
دستگاه اعلام خطر سرقت دزدگیر
اکتساب و به دست آوردن دستیابی
شلوار جین لی
فراوان زیاد
بدبخت مفلوک
حرف پیروزی وی
پایتخت اروگوئه مونتهویدیو
از گازها ازن

اثر محمد بهارلو باددربادبان
توصیف نعت
اثر بالزاک سرهنگشابر
کلمه تعجب وا
اعتماد نکردن محلنگذاشتن
چرخ به دور آن می‌چرخد محور
چوبدستی عصا
سوسن زرد وج
بریدن از بیخ حذ
عالم الهی لاهوت
مکتبی در مذهب بودایی ذن
مجازات شرعی حد
لشکر جند
درون دهان نج
از سوره های قرآن کریم ناس
بن و ریشه جذر
لال گنگ
نهادن گذاشتن
چهره شطرنجی رخ
هرج و مرج، بلبشو. هرکیهرکی
پدافند تدافع
ساز شاکی نی
ناقص و ناتمام ابتر
برادر اخوی
زنگ بزرگ چهارپایان درا
کشور آسیایی چین
پسوند شباهت اسا
یال پش
شهر زنجان خدابنده
رنگ و لون فام
درون دهان بچ
فهم و دریافت شناخت
با اقبال بختیار
چندین معبد معابد
حضور تشریف
آداب و رسوم سنن
حیوان دریایی فک
خوشه گندم سنبل
مشهور ناماور
دریوزه‌گری گد
تلاش سعی
حرف همراهی مع
مقصود و مراد معنی
صداها اصوات
تخم مرغ فرنگی اگ
درگیر شدن درافتادن
بزرگ ده کدخدا
چاهی در جهنم ویل
ضمیر اول من
شهر کهگیلویه و بویراحمد لیکک
رشته کوه اروپا الپ
خویشاوندان و نزدیکان عشیره
دشوارگذار صعبالعبور
همراه خاشاک خس
برهنه رت
عضو راهرو پا
اما لیک
پاکیزگی نظافت
شادی و سرور خوشدلی
اثر حسینقلی مستعان رابعه
آقای اسپانیایی لی
ویژگی موی پیچیده مجعد
پایتخت چین پکن
از گیاهان روغنی کنجد
امر از فرسودن فرسای
پلیس فضای مجازی فتا
از شهرهای استان اردبیل نیر
حرف استثنا الا
فرو خوردن خشم کظم
رهن گرو
شکستگی اندک ترک
پادشاهی کیی
پاسبان اجان
واحد نظامی هنگ
خمره بزرگ هب
جیوه ابک
دعاها ادعیه
کنونی فعلی
تقلب در بازی جر
محب دوستدار
فریاد بلند نهیب

اثر فتح الله بی نیاز عطشماندگار
دانه انگور حب
مقابل باطل حق
آزمودن سنجش
تابع و پیرو دابر
جوان بی‌تجربه غر
امور لازم الاجرا واجبات
تکبر و خودبینی نخوت
کم کردن کاستن
گمان ظن
نوشته خط
اثر خواجه عبدالله‌انصاری طبقاتالصوفیه
کنایه از به زندان افتادن ابخنکخوردن
خشکسالی قحط
شرابخوار قدحکش
بند و بست بش
راه تغذیه جنین ناف
غیر متعارف اجق
ماهی در پاییز اذر
صدا اوا
حرف بیست و هشتم میم
برش بر پهنا قط
کتف و شانه خا
شکم‌پرست لتانبار
پذیرفته شدن دعا مستجابشدن
اکنون حالا
آدمی، انسان شخص
دانه بذر
خلوت کردن قرق
نان ریز کرده در آبگوشت تریت
نت چهارم فا
باز شدن غنچه شکفتن
جهیدن پرش
نوک پرنده منقار
کوتاه و نارسا قاصر
کم مانده آدم شود اد
مسابقات ورزشی منظم لیگ
پراکندن پخش
زمان حاضر حال
برهنه رت
نام خدا در تورات یهوه
سرای مهر و کین دل
نااستوار لق
دلایل راستی سخن مصادیق
جامه حمام لنگ
از امراض چشم تراخم
آز حرص
سبکی در نقاشی کوبیسم
غمزه تیبا
درخت بی بر و بی میوه پد
کلام آرزو کاش
ار حروف الفبا صاد
پینه، پاره وصله
یرقان صفر
وسیله رسم دایره پرگار
پولک فلس
رسیدن وصول
کهنه، منسوخ زایل
پستی و بلندی فرازونشیب
مبحثی در ریاضیات ماتریس
آنچه نثار می‌شود فدا
جامه جنگ زره
چشمه جوشان زهاب
خبر تازی نبا
عرض پهنا
پوستین وت
کوزه سفالی خم
واحد پول کیپ‌ورد اسکودو
نوعی موتور دیزل
رودی در جنوب دز
بی حد و بی شمار سرساماور
درخت لرزان بید
دستمزد حقالزحمه
حرف هشتم یونانی تتا
درون دهان بچ
حرف پنجم یونانی اپسیلن
کشتی‌بان ناخدا
بزرگتر اکبر
پایان‌ها اواخر
نوعی قهوه کاپوچینو
سنگ چاقو تیز کنی سان
پرتاب کردن رمی
مرجان وسد
صاحب منصب پایور
خراش روی شیشه خش
عرق نیشکر رم
رجولیت مردی
آب بینی خل
اروپایی رفتار می‌کند فرنگیماب

بالاترین مقام پس از پاپ کاردینال
نقش، انگاره ایماژ
قسم و گونه نوع
دوره مشخص در یک فرایند فاز
تهی‌مغز کلهپوک
با خم می‌آید چم
پژمرده افسرده
حرف گزینش یا
ناوگان فلوت
خوشبخت‌تر اسعد
بوم‌سازگان اکوسیستم
وظایف تکالیف
شاخه‌ای از علم فیزیک مکانیک
شمای بیگانه یو
به بایست لزوما
سوسمار ضب
دودل و نامصمم وسواسی
پهنا وسعت
عیب و ننگ عار
غربال الک
باغ روضه
از حروف یونانی سای
صمغ ژد
نامی که به عصر حاضر داده‌اند ارتباطات
نگهبان بپا
آب جامد یخ
آب‌بند سد
از رشته‌های پزشکی دندانپزشکی
از شبه فلزات ید
مزه خرمالو گس
مهارتی در فوتبال دریبل
دوستی ولا
باهوش داهی
آقای فرانسوی موسیو
به خاک سپردن خاککردن
آرزو کردن تمنی
ستون خانه عمود
دیوار بلند ترا
گونه قبیل
پسوند شباهت ساقبیل
شهر خوزستان مسجدسلیمان
از سیارات زمین
تیم فوتبال آلمانی اشتوتگارت
از ماه‌های سریانی اب
پوشیده از طلا مطلا
غذای بیمار سوپمطلا
تیزی آرنج زج
بدین جهت لذا
هم سخن کلیم
در خصوص بابت
نوعی شامی کتلت
بی‌کار و بی‌بند و بار ول
مار افسانه‌ای اژدها
از مذاهب بودایی ذن
پشت سر هم یکریز
چای تلخ دبش
بی‌نوایان مساکین
مالک ذو
از سبزیجات خوراکی جعفری
پریشان و درهم ژول
بدسرشت بدجنس
زیورآلات غیر اصل بدلیجات
تارمی نرده
ندای اطاعت از فرمان لبیک
اندازه فیت
قوس قزح نوس
حرف همراهی مع
رشد کردن نمو
وسیله آشپز و نجار رنده
قلاب کیف و کفش سگک
نیستی فنا
سنگ عصاری غن
از شهرهای استان کرمان سیرجان
دور دهان نس
آواز بلند بر آوردن بانگزدن
پرادعا مغرور
همه موجودی و دارایی هستونیست
بخشی از اوستا نسک

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 401 تا 410 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 41 تا 50 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 651 تا 660 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 211 تا 220 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 61 تا 70 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 291 تا 300 بازی جدولانه 1

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.