بدون تصویر

جواب کامل مراحل 881 تا 890 بازی جدولانه 1

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه 1

بازیگر «سایه‌های موازی» ابوالفضلپورعرب
رنجی ندارد بیدرد
شمشیر پولادین روهنی
کارگزار و گماشته عامل
نوعی اعدام تیرباران
شبیه ساختن مانندکردن
کلانتری کمیساریا
باادب مودب
یار و همدم انیس
واحد سطح ار
پیرو و تابع دنبالهرو
بانگ و آوا ندا
مرکز فرماندهی ستاد
برکت سفره نان
گیاهی با برگ پهن ادریسی
فرضیه و نظریه تیوری
گرما تف
معده اتومبیل باک
نوار ضبط صوت کاست
سختی و فشار تنگنا
سفید ابیض
هجوم بردن تهاجم
زوزه‌کش آهنی ترن
مثلث وحشت برمودا
شرم و آزرم حیا
چین و چروک پارچه کیس
فیلمی با بازی حسین انصاری مردیشبیهباران
رسم و رواج تداول
اشاره به شخص غایب او
نوعی پارچه کرپ
سرچشمه منشا
بزه و معصیت گناه
فرزند پسر ابن
از قالب‌های شعری ترکیببند
شهر و موطن دیار
قمر برجیس یو
دسته جمعی گروهی
قرض بانکی وام
کد شناسه
اسباب خانه مان
شرم و حیا ازرم
مجبور شده وادار
نبرد و پیکار جنگ
در مقابل ازا
اراذل و ولگرد اوباش
بی‌تجربه و ناشی ناازموده
فرمان سکوت هیس
حرام و غیر قانونی نامشروع
فروتن متواضع
رهاورد زلزله اوار
فنا و نیستی عدم
لابیرنت ماز
مروارید چشم اشک
کنایه از هیچ نخوردن لبنزدن
قدرت و توان یارا
مژه چشم هدب
قسمتی از گوش نرمه
گشادگی و وسع اتساع
ظاهرسازی ریا
روحانی مسیحی کشیش
دار فانی دنیا
ضمان و کفالت عهده
پول زیرمیزی رشوه
بی‌آبرو رسوا
امور خطیر و دشوار مهام
پرفسور حیوانات بز
حرف صریح رک
پارچه نخی گلدار چیت
مدت حیات عمر
حب فرار جیم
سومین کشور پهناور جهان امریکا
نمک هندی لن
بند دست مچ
مسدود کردن سد
ناله و زاری ضجه
مجموعه ست
بزرگان روسا
کارگردان گشت ارشاد سعیدسهیلی
بحران و درگیری تنش
مدرسه خردسالان مهد
تحفه و هدیه کادو
پایان و انتها نهایت

اثر اسماعیل فصیح نمادهایدشتمشوش
گوشواره اویزه
زیر پای راننده پدال
بدنام کردن اتهام
جنس قوی نر
گرفتن ستاندن
سختی شقا
راست نیست چپ
خشمناک ژیان
شهره گشتن اوازهشدن
اثر ویکتور هوگو گوژپشتنتردام
صدا اوا
غالب و پیروز قهار
هر یک از قطعات زمین قاره
با آن فال می‌زنند قرعه
حرف ندا ای
اثر لئو تولستوی قزاقان
از شهرهای استان فارس اقلید
بسیار، فراوان خیلی
روده تابیده زه
کبودی اندک در پوست نیلک
سردابه مردگان دخمه
عداوت و دشمنی لینه
کار برجسته و نمایان هنر
اختلال صدا خش
اشاره به دور انها
باد گلو اروغ
آشکارا علنی
ماءالشعیر ابجو
اشکاف گنجه
خروس جنگی لاری
تاریکی ظلمت
باهوش داهی
گناه ذنب
ضربه با پا لگد
جمع امام ایمه
مثل نظیر
پخته در آب ابپز
عکس العمل واکنش
جوانمرد و بخشنده لوتی
نادان جاهل
شاعر «خسرو و شیرین» نظامیگنجوی
گناهان ذنوب
عجول جت
ایوان رواق
بی‌اثر شده ملغی
تاس کباب راگو
پماد قدیمی مرهم
رنگی از خانواده سبز یشمی
تلألو نور پرتو
مرکز استان مازندران ساری
دشنام ناسزا
پوست بچه شتر بو
پرنده‌ای کوچکتر از کبک تیهو
میله حلاجی وشنگ
پدر عرب ابو
گفتار و سخن گویش
مرهم امروزی پماد
من و تو ما
زیرپیراهنی زیرپوش
نگاشته منقوش
برابر سربسر
فراموشکار نسی
شخص بسیار چاق خیکی
دور بازی والیبال گیم
حدس ظن
پیغامبر نبی
پاره آتش اخگر
تاجریزی لما
باغ و زراعت بن
گندم اگ
پوستی جلدی
روزه صوم
بازاری کاسب
سرکشی یاغیگری

دانسته تعمدا
زر طلا
کرانه، ناحیه شق
متداول بین مردم عرف
خورشید هور
حضور تشریف
عیب نقصان
ویتامین جدولی کا
بی بند و بار ول
پریشان حالی اضطراب
شهر گیلان رضوانشهر
بریدن قطع
بلند رفیع
تکیه بر پشتی لم
همان سفید است سپید
آرایش قروفر
توانایی بنیه
باران ریز طل
نواق موسیقی چر
تباهی فساد
اراده کردن تصمیم
بیننده بصیر
سود داشتن صرفکردن
بسیار گرم داغ
واحد نظامی تیپ
نطفه در آن منعقد می‌شود تخمدان
دسته‌ها اصناف
فوقانی زبرین
دیدن مشاهده
بالا رفتن تصعید
تیزی آرنج زج
تله صیاد دام
دندان فیل عاج
جراحت زخم
انتها یا قعر چیزی ته
پاروی قایقرانان فه
از خدایان مصر رع
ریم چرک
بی هوشی غش
سرشت غریزه
گرد کردن تجمیع
گمراهی ضل
شرافت عز
اثر نیکلای گوگول دماغ
اثر برتولت برشت بعل
نمایش و ارائه عرضه
یک بار نوشیدن جرعه
شتاب کردن تعجیل
آش با
گوشت بیخ دندان لثه
سرای مهر و کین دل
شایسته برجا
شیر عرب لبن
شهر بادگیرها یزد
همسایه جار
نفرین و دشنام لعنت
دارای کاستی معیب
خودستایی کردن لافزدن
ناتوانی عجز
در تصرف خود آوردن تصاحب
شبیه و نظیر مثل
همسایگی مجاورت
شبیه مانند
خود را به نادانی زدن تجاهل
پرهیز کردن حذر
مساوی فرانسوی پر
هفتمین روز هفته مسلمانان جمعه
خادم قوم ام
راغب و مشتاق شایق
بوریا حصیر
بزرگی یافتن تشخص
بهبودی از بیماری شفا
چوب خشک خشب
بی‌ارجی ابتذال
زندانی کردن حبس
به مکه رفته حاجی
از میان برداشتن محو
خزانه‌دار خازن
کتف و شانه خا
توضیح شرح
به دنیا آوردن زا
عطا کردن بخشیدن
حد فاصل بهشت و جهنم برزخ
بیچاره و گرفتار مستاصل
شربت قند ابقند

نوشتن آواهای زبان اوانویسی
راه راست منهج
رود شمال خوزستان دز
مأمور ممیزی سانسورچی
مکالمه دیالوگ
بردبار حلیم
خمیده دوتا
مستقیم راست
عاشق شدن دلدادن
درختی است تناور بلوط
شهر قزوین بویینزهرا
شروع اغاز
نیروی زندگی جان
گداختن ابشدن
خواهش التماس
واجب کردن ایجاب
روشنایی اندک سو
ظرف سفالی خم
پرچم لوا
فهم و دریافت شناخت
گمراه کردن اغوا
بحرانی حاد
بداقبالی شوربختی
اثر رجب علی اعتمادی تویستداغمکن
صحن خانه حیاط
پند گرفتن عبرت
عنوانی برای شخص بزرگ حضرت
بخیل تنگچشم
نگهبان دربان
ناتوان عاجز
آغاز کردن ابدا
زنده حی
پرنده آبزی قو
از شبه فلزات ید
از پوشاک بانوان تاپ
دارو دوا
صحرا و بیابان دشت
گیجگاه شقیقه
شکستن عهد و پیمان نقض
خواب عربی نوم
زشت بدریخت
زورق قایق
بستن، دوختن رتق
فاخته ورش
بزرگنمایی تصویر زوم
خوابگاه شبستان
داد و ستد سودا
کوبیدن در تق
پیران و بزرگان مشایخ
پیرامون دهان پوز
حرف اول الف
نمک اسید استیک استات
از انواع پنی‌سیلین امپیسیلین
تازه زایمان کرده زایو
جسم معدنی پرمصرف فلز
شمع موم
افسر تاج
بانگ و آواز ندا
کشیدن دست بر فرق سر مسح
مهربان و نصیحت گو مشفق
واحد پول مالدیو روفیا
وسیله الت
از مزه‌ها ترش
هنگام آمدن مقدم
ظرف سرکه کپ
خدا اله
بردگی و اسارت اسر
بخشش خواستن استغفار
منظور مراد
پاداش‌ها جوایز
ستمدیده مظلوم
محوطه زیارتگاه حرم
شیر بیشه عباس
دریای عرب یم
زودتر اسرع
باطل کردن قرارداد فسخ
آتش اذر
بطن شکم
بسیار مهربان ودود
مثل‌ها و مانندها نظایر
میوه باب گلو هلو
اسب باربر غیر اصیل یابو
عاشق دلداده
بدین جهت لذا
نت چهارم فا
نمک اسید سولفوریک سولفور
پنجه انسان چنگ
پایداری و ثبات دوام

اثر ایرج پزشک زاد خانوادهنیکاختر
با فوریت و شدت ضربتی
آتش گرفته سوخته
وابسطه متکی
مجسمه شیر خفته ابوالهول
کشور اروپایی اذربایجان
اثر پرویز قاضی سعید تابوتسرخ
کشور سیگار برگ کوبا
هوس خانم باردار ویار
مالک و صاحب ذو
گلاویز شدن دراویختن
تاب و توان تیو
صدای آزار دهنده نویز
آری بلی
شهریه ماهانه
محل هلاکت مهلکه
بالا آمدن آب دریا مد
کاهگل ویم
واحد پول مشترک اروپا یورو
فرمانروا سلطان
پرنده‌ای شکاری یوهه
انتخاب گزینش
شناسنامه سجل
لیاقت نان خوردن هم ندارد حیفنان
عیب و ننگ عار
نیکویی و احسان لطف
اثر فرشته ساری قابهایبیتمثال
هیدروکربنی مایع و سمی گزیلن
آهوی ختن اف
اهل مکه مکی
عنوان درشت روزنامه تیتر
به ناز خرامنده طناز
زنبور عسل نحل
به این زودی حالاحالا
ظرف استوانه ای مایعات بطری
نفوذ کامپیوتری هک
متعصب نسبت به عقاید کهنه متحجر
اندازه فیت
تنها یگانه
نیستی فنا
نادرست و خطاکار مبطل
تکیه دادن لمیدن
نصف نیم
فرزند ولد
خمیده منحنی
از سختی چیزی کاستن سادهکردن
غار و پناهگاه کهف
بداخلاق و بد معاشرت گوشتتلخ
از شهرهای استان مرکزی فرمهین
مهربانی و دلسوزی رحمت
کل همه
بخت و طالع فال
آن سوی سقف بام
ورزش محبوب آمریکایی بیسبال
درون چیزی باطن
پوست دباغی شده نرم جیر
شتربان جمال
پیروز مسابقه برنده
سبب علت
مانند بودن تشبه
بی‌همسر مجرد
گوشت راسته فیله
همگان عامه
یگانه اوحد
دلداده بیدل
انتها یا قعر چیزی ته
الفبای موسیقی نت
گفتار نطق
درک و شعور فهم
زاویه خارجی نبش
گفتگو کردن مکالمه
تنپوش زنانه یل
از خواهران برونته ان
واحدی در سطح ار
تازه ترکی ینی
عدد سوتی سه
دارایی ثروت
علف گربه سنبلالطیب
نوک کوه قله
مدینه شهر
ستایش کننده مادح
پارچه زردوزی شده لندره

از تیم‌های لیگ دسته اول ملوانبندرانزلی
شکیبایی صبوری
از لبنیات ماست
حیوان مرده خوار کفتار
تصدیق انگلیسی یس
هواپیمای بی‌موتور گلایدر
تازه و شاداب خرم
جهت ور
آحاد در ریاضی یکان
حکومت مردم بر مردم دموکراسی
فوتبالیست ایرانی امیرخلیفهاصل
کوزه سفالی سبو
کوشنده ساعی
سخن درست راست
روغن فروش دهان
قورباغه درختی وک
باغ افلاطون اکادمی
خط فرضی زمین استوا
سرشماری امار
تیم فرانسوی رن
گردنکش و ستمکار جابر
پولدار دارا
زن تازه زاییده زایو
اثر شاتوبریان رنه
پسوند شباهت سا
شگفت‌آور عجیب
روح و جان روان
شرم و حیا ازرم
سنگین و وزین وجین
ندا دهنده نادی
نژاد ایرانی اریا
امید ارزو
حمام بخار سونا
مبهوت گیج
محل اتصال دو چیز بند
نوعی کنسول بازی سونی
فلانی یارو
قلعه و حصار اورا
رازها اسرار
ماه رومی ایار
کمک رسان یاور
مادی‌گرا ماتریالیست
از هفت‌سین نوروزی سمنو
تصدیق روسی دا
پیامبر نقاش مانی
قسمتی از پا زانو
زنهار خواستن امان
شهر اردبیل نمین
نشان دهنده زمان ساعت
روایت کننده راوی
گردآوری شده مدون
به پایان رساندن اتمام
باب روز مد
قاره پرجمعیت اسیا
آب روان و جاری سیال
سوره مورچه نمل
گرفتاران و دربندان اسرا
گل باغچه‌ای اهار
رفوزه رد
نوعی بستنی لیوانی
درآمد عایدی
ورم رگ‌های پا واریس
ماه هشتم میلادی اوت
جای گردش مدار
پول خرد هندوستان انه
پهلوان یل
مساوی شطرنج پات
درس نوشتنی املا
مادر باران ابر
سبک موسیقی رپ
عدد هندسی پی
واحد طول انگلیسی یارد
به دست آوردن کسب
پایتخت ساموآ اپیا
قاتل سیاسی تروریست

ضعیف و مردنی مفنگی
ذره باردار یون
سارق و دزد لص
آبگیر ژی
گیاه بوریا کخ
فن آشپزی دستپخت
کفش چرخ‌دار اسکیت
تابستان صیف
نوعی مسکوک قدیمی مغولی اقچه
استخوان سینه قص
بی بند و بار ول
خالی کردن تخلیه
صدا صوت
نوعی خودرو ون
سپاس گزارنده شکور
به ویژه خصوصا
تیفوئید حصبه
تفاله تخ
راست نیست چپ
زیبا قشنگ
نوعی میمون گوریل
فرود آمدن در جایی حلول
زشت و بی‌ریخت ایکبیری
کشور آفریقایی مصر
سازی شبیه کمانچه گچک
دشمن متخاصم
فایده و اثر خاصیت
اثر جواد مجابی کتیبه
فقیر دستتنگ
خیالی موهوم
پای چلاق شل
نظر دوختن رصد
ار حروف الفبا صاد
باربر بیابان شتر
تیشه بزرگ تش
کوچک که
برجسته زیر گونه لپ
درخواست طلب
خاک کوزه‌گری رس
خروش غرنبه
خلاصه کردن تلخیص
لانه پرندگان چخ
علف هرز خو
حیوان باربر الاغ
نگاه نظر
کجی پیچش
گیاه جنگلی درخت
بافته تنیده
کلام معتبر نص
گودی عمق
چهره شطرنجی رخ
خاص گردیدن تخصص
برهنه و ساده پتی
حرف خوردنی نون
شناسنامه سجل
بزرگی عظمت
پایتخت تیمور شرقی دیلی
هموار شدن تختشدن
نژاد نسب
اتیکت برچسب
به رو خفته دمر
دارای دو مفهوم متفاوت دوپهلو
توهین کردن اهانت
بدون دلیل بیجهت
واحد پول شیلی پزو
سر کوه شخ
راستگو صدیق
کتف و شانه خا
وابسته منوط
بخشنده پردل
دورتر اقصی
وسیله سوراخ کردن مته
راه و روش مشی
از سبزی‌های خوردنی پیازچه
تنگ چشمی بخل
فصل ها فصول
سقف برآمده و گرد قبه
سرچشمه منشا
مادرشوهر خش
کمان قوس
واحد سطح ار
از گناه کسی گذشتن بخشودن
رهایی خلاص
کریستالی بلورین
جنب و جوش آزار دهنده شیطنت

اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی افسانهها
تاتو خالکوبی
یونجه قت
کاسنی تلخک
از سوره‌های قرآن طارق
نکوهیدن و بدگویی ذم
مأمور اجرا اردل
کاملا، تماما مطلقا
دزدیدن اختلاس
به حضور خواستن استحضار
بوستان شهری پارک
اجاره‌بها کرا
ارسال هوایی توپ سانتر
کوبیدن و خرد کردن سودن
فریم عینک قاب
آرواره سق
ماما قابله
نوعی ارابه درشکه
یگانه وحدانی
ذکاوت نبوغ
پیامدها نتایج
میل رغبت
شرکت سازنده بازی ویدئویی سگا
سرکش چموش
بوی رطوبت نا
کنار و جانب طف
زدن ضربت
تابلویی از ون گوک شبپرستاره
فیلمی از شجاعی فرد میگرن
باورندان اندیشه تلقین
خرما رطب
تمام شد تمت
آشفتگی اغتشاش
سرپوشیده مسقف
موی گوسفند پشم
درگذشت فوت
اصلا و ابدا هرگز
دارای نعمت فراوان بابرکت
حریف رقیب
بند پای زندانیان غل
بدیمن شوم
کل همه
یک خط از نوشته‌ای سطر
از مقامات ارتشی سرتیپ
لقب خاقانی شروانی حسانالعجم
درست و استوار محقق
چیز شی
از مزه‌ها ترش
می‌دهند و رسوا می‌کنند لو
زنگ جرس
گرو گذاشتن رهن
تلفن همراه گوشی
دلو سطل
سایه ترسناک شبه
فرستاده سفیر
مکان جا
اثر حسینقلی مستعان بهشترویزمین
فطرت سرشت
آمیخته سرشته
خبر تازی نبا
به احتمال قوی حکما
دور دهان نس
مفسر شارح
چوب پوشش خانه هرس
نانوا شاطر
آقای آلمانی هر
چینه دیوار دای
حمل کننده لاشه لشکش
باور داشتن به کسی اعتماد
آشیانه مرغ عش
فرمان بردن اطاعت
سرکوب کردن قمع
بن ریشه

اثر اسماعیل فصیح کمدیتراژدیپارس
شهری در ترکیه ادانا
هویدا شدن نمودن
عقیم نازا
از ورزش‌ها بدمینتون
از ایالت های آمریکا نیوهمشایر
به تدریج اندکاندک
مهار و عنان زمام
قطعه شرحه
دریای عرب یم
فامیل خویشاوند
چینه دیوار دای
خشنود کردن ارضا
برتر از گوهر هنر
آزمون امتحان
فرق و اختلاف تفاوت
نوعی شیرینی تر
نگهبان عسس
همسر زن شوهر
دبه در آوردن جرزدن
جمع ضعیف ضعفا
هجرت کننده مهاجر
نیروی زندگی جان
شهر مازندران جویبار
ظرفی بزرگ برای پخت دیگ
موی پیشانی توک
اثر برتراند راسل جستارهایفلسفی
مالش بدن ماساژ
سرای مهر و کین دل
فایده سود
طغیان‌گر سرکش
قسمتی از تخم مرغ زرده
پسر ابن
اجاره ای استیجاری
کشوری در قاره سیاه توگو
چای فرنگی تی
رشک بردن حسادت
تفاله ابریشم لاس
دزد دستکج
خاطر یاد
سرزمین قدیمی در ساحل رود دجله اشور
نوعی زیرپوش رکابی
زخم زدن جرح
پایین، به سوی پایین فرو
سد اببند
حکاکی روی چوب و غیره کندهکاری
اثر آلفونس دوده ژاک
اثر جعفر مدرس صادقی سفرکسرا
گفتگو کردن درباره امری مذاکره
سپاسگزار شاکر
گله گوسفند رمه
واحد طول متر
کشورها ملل
قسمتی از عالم هستی کهکشان
نورانی‌تر انور
وسیله درو داس
ساعی کوشا
ذکر شده مذکور
بربط عود
سعی کوشش
مدرسه قدیمی مکتب
بخشی از بدن سینه
درمان علاج
فریب دهنده دجال
شیر حیدر
پاروی قایقرانان فه
شماره نخستین یک
اردوگاه کمپ
خطا سهو
ترک و رخنه ماز
کلمه شگفتی وخ
تردید شک
حیوان باربر خر
پرتاب کردن رمی
مرگ در سکوت دق
نوعی بازی کودکان الکدولک
سجده کننده ساجد
اثر منصور کوشان دهانخاموش
پراکندن پخش
سم زهر
زرداب صفرا
جای سردسیر ییلاق

اثر امین فقیری سیریدرجذبهودرد
نوعی انگور عسکری
جعبه باکس
خوب شدن از بیماری بهبود
بیماری و مرض دا
بوکس مشتزنی
فلسفه ارسطویی مشا
پایین حوض تگ
اسب سفید رنگ هدنگ
یوتوپیا ارمانشهر
اثر هوشنگ گلشیری برهگمشدهراعی
شکستن کسر
نام خدا در تورات یهوه
عجله شتاب
جنت بهشت
بالا آمدن آب دریا مد
فداکار جانباز
از مشروبات ویسکی
گوشت فروش قصاب
اثر و نشان رد
زره ساز زراد
شهر آذربایجان غربی نقده
پاییز خزان
نگاه کوتاه نگه
یال اسب پش
عضو کابینه وزیر
ورقه برگه
بزرگوار شخیص
سواره راکب
خدمت کننده خادم
رگ پشت ابهر
ضد زیبایی زشتی
واحد فرکانس هرتز
فصیح غرا
فراگرفتن و آموختن اخذ
به راه راست رونده راشد
حفظی ازبر
قطعه‌ای از چیزی که بر آن می‌نوشتند رقعه
آب چرخان گرداب
شهری در ایتالیا ناپل
تعظیم کردن کرنش
مکتب طبیعت گرایی ناتورالیسم
از گل‌های خوشبو زنبق
عدد روستا ده
درختچه کوکائین کوکا
یگانه تنها
نوعی ترشی لیته
پرخور شکمو
دورتر ابعد
بلندتر، بالاتر علیا
بدهکار وامی
درماندگی ستوهی
شکوه و جلال فر
شاگرد مغازه پادو
از پرندگان شکاری قرقی
ناسپاسی کفر
دغل‌کاری در کار تقلب
روز اول هفته شنبه
کلام تعجب وا
شهر خوزستان خرمشهر
تیر عطارد
الطاف الهی نعمات
همنشین چای قند
نوعی جعبه کوچک قوطی
اشاره به نزدیک این
ماده به ظاهر جامد ژل
کوبیدن نقر
گورستان مدینه بقیع
مقابل جزئی کلی
سه کیلو من
تکیه بر پشتی لم
ناگهان یکهو
شستشو دادن با آب غسل
جدایی زن و شوهر طلاق
واحد طول میلیمتر

بدون تصویر

جواب مراحل 251 تا 260 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 581 تا 590 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 311 تا 320 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 81 تا 90 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب مراحل 111 تا 120 بازی جدولانه 1

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 921 تا 930 بازی جدولانه 1

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.