بدون تصویر

جواب مراحل 961 تا 970 بازی جدولانه 2

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه 2

پسرک ریدک
پاروی قایقرانان فه
بسیار رنج آور جانکاه
از جهات اصلی جنوب
ضمانت محصول گارانتی
کارکرد راندمان
پیشوند زمین شناسی ژیو
غذای ظهر ناهار
نگاه کوتاه نگه
ورم کردن اماسیدن
تقابل رویاروی
خالص قح
سیاره زحل کیوان
سخنان یاوه اراجیف
شوفر راننده
رخصت نزد شاه بار
فرمانروایی حکمرانی
سخنان بیهوده می‌گوید یاوهگو
اثر گی دو موپاسان گردنبندالماس
پایتخت تایلند بانکوک
همراه با موسیقی موزیکال
فرسوده زواردررفته
آب راکد و متعفن مانداب
دوستان یاران
شرمسار روسیاه
از ماه‌های سرانی ایار
همراه سیم زر
فرشته سروش
چهار نعل رفتن اسب یورتمه
تختگاه سکو
فایده سود
ناپدید گم
تصدیق آلمانی یا
اثر جلال آل احمد زنزیادی
تازه ساخته شده نوساز
اثر جمال میرصادقی نامتوابیاست
تو اندر
سنگ عصاری غن
مضطرب نگران
سست و وارفته شلوول
پشت سر هم یکریز
توضیح پایین صفحه زیرنویس
کج مورب
موی شیر یال
عکس العمل واکنش
باغ بستان
علامت مفعول غیر صریح از
جاندار ذره‌بینی امیب
گردیدن شدن
اثر منیرو روانی‌پور نازلی
پایتخت اتریش وین
اثر پا رد
بی‌مو تاس
ظرف آب خوری لیوان
کم جرأت ترسو
علم مطالعه اصوات فونتیک
دیوار بلند و محکم ترا
ناپدید گشتن غیبشدن
آغاز اول
پرستش کردن عبودیت
بی‌خبر غافل
واحدی در طول سانتیمتر
اثر صادق چوبک عدل
زینتش لاک است ناخن
هنگام اوان
بیان کننده مبین
دستگاه سیستم
خون عرب دم
پیغامبر نبی
دشمن سرسخت لد
بخار دهان ها
حرف دهن کجی یی
عادت و خوی داب
سهل اسان
عشق خارجی لاو
شخص صاحب نفوذ کلهگنده
تصدیق انگلیسی یس
کتف و شانه خا
اشیای گرانبها نقشینه
حل اختلاف با حکمیت‌بزرگترها کدخدامنشی
میانه روی اعتدال
پول عراق دینار
دین داشتن تدین
مادر مام
تیم فوتبال فرانسوی نیس
زنگ بزرگ درا
سنه سال
ضامن متعهد
پوست بزغاله قد
روشنی و فروغ تابش
تدارک تامین
ظن گمان
خارپشت تشی
مار بزرگ بوا
با آن شناخته می‌شویم نام
پرنده سعادت هما
باران منجمد تگرگ
مقابل ازا
برگه حکم دادگاه دادنامه
جدا از یکدیگر متباین
تکیه بر پشتی لم
بر روی زیربنا ساخته می‌شود روبنا
شهر آرزو امل
توشه زاد
نامدارتر اشهر
اثر عطار الهینامه

فیلمی با بازی الهام حمیدی دنیا
ضمیر انگلیسی یو
سختی و عذاب وبال
آینده اتی
اثر مهرداد اوستا تیرانا
اثر صادق چوبک اتما
چرم قیش
کلمات‌گرویدن به اسلام شهادتین
اشاره به نزدیک این
ظرف حمل چای سینی
جدا کردن حروف کلمات هجیکردن
بیماری ریوی سل
نویسنده هرکول پوارو اگاتاکریستی
ماشین چاپ سریع رتاتیو
طوفان شدید کولاک
اثر محمود دولت‌آبادی لایههایبیابانی
ظرفیت گنجایش
اضطراب دلهره
درختچه زینتی کاملیا
لجوج سختسر
رها ازاد
از گل‌ها لادن
باربر حمال
حمام بخار سونا
شانه و کتف کت
درونی تویی
جویدن خاییدن
انباره برق باتری
بسیار گشاینده حلال
دیوار جدار
فضای خالی از هوا خلا
شتر تیزرو جمازه
نیمه بار تا
دقیق نازکبین
احمق کودن
همدم قرین
عادل دادار
میان بین
بخشی از اوستا نسک
آگاه و هوشیار بیدار
نمو کننده بالنده
پرستار کودک دده
کجش به منزل نمی‌رسد بار
شعله آتش لهب
حرف دهن کجی یی
شخص کس
سال ترکی ییل
خواندنی دانش آموز درس
گرو رهن
باره مورد
شهر بوشهر دیر
حیوان مکار روباه
سر لیز
شامل شدن عم
رجولیت مردی
آرامگاه عبدی گورستان
به عهده گرفتن تعهدکردن
کشور آفریقایی زیمبابوه
زرگر گوهری
نوشته درست دانستن تاییدیه
در محیط‌اسیدی سرخ می‌شود تورنسل
ذکر ورد
دو دولی ریب
پایتخت تبت لهاسا
بیم و هراس پروا
مایه پلیدی‌ها امالخبایث
شهر ایتالیا ناپل
آتش فرو می‌نشاند اتشنشانی
نوشابه الکلی لیکور
ترک خفیف استخوان مو
ناشی ناوارد
نسبت داده شده منتسب
گروه مردم ملا
پایتخت فراری رم
شهر آذربایجان شرقی هریس
در باز کن تصویری ایفون
دارویی که روی زخم گزارند مرهم
پایتخت کوبا هاوانا
شهر ایالات متحده دیترویت
عمل کردار
بغل کش
سرزنش لوم
تله دام
تن‌ها اجسام
چرخ خودرو لاستیک
کرم کخ
رنگ عرب لون
پادشاه خسرو
شهر خراسان شمالی اسفراین
نوعی شنا کرال
با برنج خورند خورش
گفتار قال
سرمایه مالی بودجه
سهم از اموال شخص مرده ارث
پشت بک
سنگ سخت خارا
آسیب اک
سوگند قسم
روز گذشته دی
مردم قرآنی ناس
آش با
اشاره به دور ان
آشکار ساز محل هواپیماها رادار
پروردگارا یارب
مبحثی در ریاضیات مثلثات
شهری در ایالات متحده میلواکی

سازمان‌اطلاعات مرکزی آمریکا سیا
از سوره‌ها سبا
نگهبانی حراست
راه‌نشین ابنالسبیل
به جا آوردن عهد وفا
رسمی بودن رسمیت
ناقص معیوب
گشتن شدن
خانه سرا
دارای قدرت ذینفوذ
راه پرداخت مسأله رهیافت
علم سیاست دیپلماسی
اثر عبدالحسین زرین‌کوب سیریدرشعرفارسی
پایتخت اتیوپی ادیسابابا
گربه عرب هر
فراخ و وسیع پهن
جانشین خلیفه
نکات ریز جزییات
زنان قرآنی نسا
شهر مازندران نکا
خواب نوم
دو برادر اخوان
خویشی قربت
دلیل‌های آشکار بینات
محل آب خنک خوردن زندان
پشت سر ماورا
در گذرنده نافذ
ابریشم خام قز
حرف دهن کجی یی
گوسفند شاخ‌دار تکل
گرد سفید طبی ساخارین
جانور بدبو خز
ضمیر دوم تو
در بندی اسیری
کشور پوتین روسیه
کشور آفریقایی تونس
شکست لشکر هزیمت
مجموعه ست
تصدیق ایتالیایی سی
مادربزرگ بیبی
مرد جوان شاب
طرفدار هوادار
مضراب سنتور قاشقک
نیمه بار تا
شاهانه ملوکانه
بیماری ناخوشی
شراب می
ابریشم خام قز
عالم وهم و خیال هپروت
ستوران بهایم
برگزیده سرامد
بیمار ناسالم
شرم‌آور ننگین
رنج درد
پژمرده لس
خنده از روی خشم نیشخند
دو دل شدن ریب
شمشیر سیف
از جنس پشم پشمین
دزدی سرقت
پسوند طی کننده نورد
گذشتگان پیشینیان
به وعده فروخته شود نسیه
منی نطفه
جنگ پیکار
میز فروشنده پیشخان
سنگ قیمتی انگشتر نگین
بازیچه لعبت
قورباغه درختی وک
اسب آذری ات
حادثه پیشامد
آشکار و درخشان روشن
نرم و نازک لطیف
بی‌تجربه تازهوارد
از بازی‌های رومیزی بیلیارد
استهزا ریشخند
خوش طالع نیکاختر
گندیدن تعفن
سبزی واکس زدنی بادمجان
انگشت اشاره سبابه
عضو پستاندار ماده تخمدان
شراب گوارا نوشینه
پراکندگی نشر
خط‌کش مهندسی تی
مؤمن باخدا
زهرخند نیشخند
جهش خیز
نیتروژن ازت
یک صد سال صده
تنگ‌چشمی بخل
مراد و مقصود کام
گلو خشکنای
روز یوم
محرومی ناکامی
هندی‌اش معروف است تمر
اثر ژولین گرین موییرا
درگذاشتن تجاوز
کشتیبان ناخدا
عدد فوتبالی اا
خوش طالع ختر
گرفتنی است نه دادنی حق
خط حرکت سیارات مدار
بی‌شک حتما
نشانه تجاری ارم
چاره و تدبیر پند
رشته‌کوه طولانی اند
قوانین مقررات

فیلمی با بازی محمدعلی‌کشاورز زمزمهمحبت
پایتخت بوسنی و هرزگوین سارایوو
روان گشتن جاریشدن
زنده حی
بنده زرخرید قن
راحتی ارام
پراکنده شتات
بناها عمارات
آشتی سلم
حالت و چگونگی طور
بازیگر «زمهریر» داوودرشیدی
فیلمی با بازی لیلا حاتمی هرشبتنهایی
اثر جواد مجابی فردوسمشرقی
نفس تنگی اسم
شهرنشینی تمدن
همسطح تراز
پسوند شباهت سا
حقه‌باز شارلاتان
دایی ابو
شهر اصفهان سمیرم
از اسبان پیامبر دلدل
مقصود مرام
شهر مرکزی نراق
فیلمی با بازی سعید راد دادشاه
پایتخت فلزی ورشو
اسب ترکی ات
از چاشنی‌ها سس
آتشدان حمام تون
سالم تندرست
همنشین ندیم
در یک خانه زندگی می‌کنند همخانه
بی‌بند و بار ول
سالک پیرو
پیامبر کشتی‌بان نوح
مرض سگی گرفتن هارشدن
حجاب پرده
بحر دریا
بیم هراس
دل داده عاشق
کاغذ روزنامه وب
روبرو رویاروی
قندپهلو دیشلمه
بازارچه امروزی پاساژ
زمان‌سنج تایمر
تیغ گل خار
آش با
بی‌شرم پررو
هذیان یان
حرف دهن کجی یی
فیلمی با بازی هنری فاندا لیدیایو
فیلمی با بازی الهام حمیدی راهبهشت
از مواد آتش زا باروت
مکالمه دیالوگ
معاون استاد دانشگاه دانشیار
منظور مراد
قانون چنگیزی یاسا
تیم فوتبال اسپانیایی رایووایکانو
پرحرفی ور
پیشکش‌ها هدایا
تو در تو لابلا
شراب می
دور دهان نس
باقی جان نا
از استان‌ها کردستان
پره گوش نرمه
سروری ریاست
سرلشکر خارجی ژنرال
سنگ معدنی گرانبها یاقوت
صدمه اک
سالخوردگی پیری
تباهی ورب
نشانه بیماری تب
سالخورده و کهن سالار
مجرد عزب
اندوهناک غمانگیز
از ساختارهای شعری دوبیتی
فوتبالیست ایرانی حامدلک
بدرود وداع
رنگین کمان قوسقزح
بی‌هوشی غش
ماه نو هلال
عرق گل محمدی گلاب
حزب هیتلری نازی
قصد کردن همت
بریدن قب
برگ برنده اس
باب روز مد
آزادراه اتوبان
اراده‌ها و اهداف نیات
فوتبالیست اسپانیایی کوکه
کوشش تقلا
همنشین ندیم
مادر مام
شهر کرمان رابر
از مؤسسات اقتصادی بانک
جرعه قلپ
دنبال چیزی را گرفتن ردزدن
میوه باب گلو هلو
شهر جشنواره کن
تصدیق روسی دا
آجر اسباب‌بازی لگو
بخار دهان ها
کوبیدن دق
نیمه بار تا
ستاره دنباله‌دار معروف هالی
دریا یم
نخست یک
گلوله شیشه‌ای مخصوص بازی تیله
از سازهای بادی نیلبک
کشور آفریقایی کومور
گونه‌ای میمون انسان‌نما شامپانزه

تاخت و تاز یورش
دشمن سرسخت لد
بازگو کننده ترجمان
نوع گونه
بسیار محکم فولادین
هدیه یادبود یادگاری
سایبان چتر
پاک کردن زدودن
سنگ چاقو تیز کنی سان
غذای خوشمزه ایرانی چلوکباب
گندم آرد می‌کند اسیابان
بریدن قب
بول ادرار
کاما ویرگول
سنگ معدنی آبی رنگ لاجورد
جاده قطار ریل
سمت بالا بالادست
اثر لئو تولستوی دوسوار
اثر اصغر الهی قصههایپاییزی
دارای طبع جوانمردان رادمنش
بیماری دردمندی
به زودی اتفاق خواهد افتاد قریبالوقوع
منظره دیدگاه
دوشیزه بودن بکارت
منفجر شدن ترکیدن
ایزد نگهبان آب ابان
استخوان سینه قص
ظن گمان
الماس تراش داده شده برلیان
شهریار مندنی پور راز
بند طناب گره
کاغذ روزنامه وب
مذکر نر
محتاج نیازمند
رمزینه بارکد
موجب کمی یا فزونی مابهالتفاوت
ویران خراب
رطوبت نم
روزانه یومیه
مستبد خودسر
جای پرخطر ناامن
بخش زایمان زایشگاه
پدر بابا
گودال لان
سولفات آرسنیک زرنیخ
سازی‌برای یک یا چند تکنواز سونات
حرص از
رخت لباس
ساز بادی نای
رایج شدن تداول
خواب نوم
برجسته زیر گونه لپ
عضو گوشتی چهارپایان ران
خداوند یزدان
شتر تندرو هیون
کر ناشنوا
جایز روا
کوبیدن و نرم کردن ساییدن
پیر مسن
شهر یزد اردکان
شراب ده ساقی
از سازمان‌های دولتی ثبتاملاک
زشت و بد انر
درس‌ها دروس
دهنه لگام
پراکندگی شتات
دومین ثانوی
عدد فوتبالی اا
رنج درد
تیرگی چشم تم
شرافت عز
چه وقت کی
از رنگ‌های اصلی ابی
زدنی دوچرخه سوار رکاب
تر و تازه ترد
معضل و مشکل دنگوفنگ
پاروی قایقرانان فه
حرف ندا یا
خوشبخت بختیار
مردمی دموکراتیک
اثر مهدی اخوان ثالث زمستان
عدد شماره
دانای علم و ادب ادیب
اشاره به نزدیک این
کوله ورزشی ساک
بازشناختنی از چاه راه
سنگینی وزن
ظالم ستمگر
ریزه و خاشه خش
غریبه نیست خودی
پرخطر ناامن
بی‌حرکت راکد
به پایان رساندن ختم
از درندگان گرگ
ابزار باغبان بیل
سلاح کاشتنی مین
راکب سوار
جانب سوی
طلب فهم کردن استفهام
شهری در ژاپن ناگویا
بنیان پی
عمل کردار
پر و انباشته کیپ
ظرف حمام وان
وسیله نگه داشتن چیزی گیره
مجاز از آمریکا ینگیدنیا

شهر کهگیلویه و بویراحمد لنده
کلمه افسوس اه
بیرون رونده صادر
نوعی ساعت قدیمی شنی
جویدن خاییدن
همگی یکجا
شیر لبن
اجرا کننده عدالت دادستان
پاکیزه طیب
پایتخت اردن امان
با ناز راه رونده خرامنده
دفع کردن ذب
به پیشواز رفتن استقبالکردن
لجوج یکدنده
مجاز از شخص درشت هیکل نرهخر
اثر علی شریعتی بامخاطبهایاشنا
ماهی کنسروی ساردین
عذر نابجا بهانه
کشور آفریقایی نیجریه
قلندر درویش
نیرو توان
برادر مادر خالو
نمایان پدید
کلمه دال بر افسوس دردا
یار پت مت
کارها امور
دارای تناسب متناسب
به صورت شفاهی زبانا
طبخ شده پخته
برای‌خدا شریک قائل می‌شود مشرک
گرو رهن
درمان کردن مداوا
کلمه شگفتی وخ
اختراع نوبل دینامیت
رسیدن امدن
کلیه قلوه
سفره امرا شیلان
عمیق گود
صومعه دیر
از سامانه‌های ضد هوایی رادار
ارابه، چرخ گردونه
خانه و سرا خان
زخم ریش
دانه کش بی‌آزار مور
رود فارس کر
بغل بر
چغندر پخته لبو
اسب قاصد یام
ضد عفونی کننده آب کلر
کشور آمریکای جنوبی شیلی
پستاندار همه چیز خوار خوک
بی‌تأمل سخن گفتن بداهت
اسباب خانه مان
عدد فوتبالی اا
خوش اندام شکیل
آلت موسیقی بادی سازدهنی
شهر مرکزی داوداباد
به تفاهم رسیدن کنارامدن
آب ویرانگر سیلاب
بسیار محکم پولادین
شهر ایتالیا پالرمو
فرومایه دون
تظاهر ریا
جرقه شراره
سرسرای بزرگ لابی
نویسنده «مرغ دریایی» انتونچخوف
شهر گیلان تالش
نقشه کشیدن طرحریختن
سهل‌انگار لاقید
بانگ غو
دوختن ورق‌های کتاب تهدوزی
برگزیده سرامد
نادرست غلط
باده می
زاییده شدن تولد
دندانه کنگره
نپخته نارس
منزه متبارک
نامساوی ناهموار
اهل هرات هریوه
خالص قح
کشور آفریقایی غنا
پست دنی
بول ادرار
خرابه ویرانه
سنگ عصاری غن
دگرگون گشتن غیر
اثر امیل زولا رویا
تقارب همگرایی
خبر پیام
زیرکی رندی
از کنده بلند می‌شود دود
پاره کردن دریدن
دیدار کردن لقا
ناراست چپ
چشم تنگ بخیل
یار پت مت
دارو دوا
بدیع نو
آفتاب هور
نیلوفر فل
شیره خرما مت
پایتخت ویتنام هانوی
آگاه واقف
سرسری شستن تفمالی
گستاخ بودن روداشتن

کلام پرسش ایا
ترکیب سه اکسیژن ازن
نوع تفکر ذهنیت
پرتوشناسی رادیولوژی
آب دهان خدو
کم خردی بلاهت
پیدا کردن یافتن
رودی در سیبری لنا
از کنسول‌های بازی سگا
کشور اروپایی رومانی
از ایالات آمریکا مریلند
ریاضیات پیشامد تصادفی احتمالات
نویسنده «پر کاه» محمودگلابدرهای
سرماخوردگی شدید انفلوانزا
امیر قبیله بزرگ بگ
واحد تحصیلی ترم
نادر کمیاب
بناها عمارات
آیین دین
حرف ندا ایا
پدر ترک اتا
دیدار ویزیت
نانوا خباز
پایان نهایت
امور نیک خیریه
دستبند زینتی النگو
آشکارا علنی
پیچ و تاب خم
غنیمت جنگی فی
تاب و توان تیو
شهر ایالات متحده دیترویت
آب منجمد یخ
از حالات دریا مد
حروف نوشتاری زبان الفبا
باد زدن ترویح
زیادی مزید
اندازه میزان
نام ترکی اد
کودن غت
هوس باردار ویار
تبار ایل
علم و هنر اداره کردن مدیریت
پالایه فیلتر
به دنیا آوردن زا
نازک نارنجی نازنازی
عنوان بندی تیتراژ
حرف دهن کجی یی
قیمت بازاری فی
تابان رخشان
ذاتی غریزی
از نیروهای ارتش هوایی
گرد سفید مخدر هرویین
از انواع شعر قصیده
مهمانخانه هتل
کلمه افسوس اه
کشور آفریقایی جیبوتی
چاه جهنم ویل
سود پول ربا
مردم خلایق
دور زدن گشتن
دسته‌کاغذنوشته شده با دست جزوه
کشور آفریقایی بوتسوانا
بی‌پرده صریح
گریزنده هارب
دلیل‌های آشکار بینات
پایتخت اسپانیا مادرید
شکوه و عظمت هیبت
بسیار گردنده دوار
واحدی در سطح ار
شکم‌بند طبی گن
تلفن همراه موبایل
نوعی شنا کرال
کنیز دادا
شهر آذربایجان شرقی خداافرین
اثر شفیعی کدکنی زمزمهها
زاهد کاتوزی
پایانه ترمینال
جذام خوره
گوشه‌نشینی و ترک دنیا رهبانیت
آبگیر مرداب
پادشاهان مصری فراعنه
مهارت و چالاکی تردستی
فانوس دریایی فار
دهان فم
کاخ شاهی دربار
پیش رو فراروی
میوه نارس کال
سگ گزنده هار
گفتار و خبر نبا
شکاف باریک درز
گندم سوده ارد
درختچه زینتی کاملیا
پارچه دور گردن شال
اثر میخائیل شولوخوف دنارام
کتاب مقدس هندوان ودا
از آوازهای ایرانی افشاری
عنوانی در ارتش خارجی ژنرال
چهار اربعه
پشته بلند تل
تازه نو
ارجمند شدن عز
هسته میوه دانه
خو عادت
سال ترکی ییل
پایتخت یونان اتن
خلاص شده رها
از ماهیان آب های شیرین قزلالا

فیلمی با بازی رضا کیانیان عیسیمیاید
فن‌ورز تکنیسین
شهر فارس لارستان
کشنده بی‌صدا سم
پول ژاپن ین
مورد اتهام ظنین
پاسبانی کشیک
اثر شارلوت برونته جینایر
شهر فارس مهر
درون حاشیه متن
فوتبالیست برزیلی داویدلوییز
فیلمی با بازی جمشید مشایخی شاخههایبید
اثر زویا پیرزاد عادتمیکنیم
آینده اتی
از وسایل‌پرواز بدون موتور کایت
پرنده مردارخوار کرکس
رود فارس کر
منزوی خانهنشین
خطا سهو
تلخک کاسنی
از انواع پارک دوبل
رود مهم اروپا راین
سردکن چیلر
گوهر یگانه دریتیم
از اقوام نزدیک خاله
عدد اول یک
حرف ندا ای
پوچ و بی‌اعتبار هیچ
معاون دادستان دادیار
پیروی کردن تاسی
ویران شدن انهدام
عادت خو
پیمان بستن بیعت
جد نیا
سخنگو گوینده
پدر بابا
دریاچه سوئد ملار
وقت تلف کردن یللی
شکیبا صبور
مظهر لاغری نی
کارگردان «نیمه شب‌درپاریس» وودیالن
میله موتور اتومبیل میللنگ
شکل و صورت قیافه
جوجه‌تیغی راورا
وسنی هوو
ناشنوا کر
دژ قلعه
کشور آسیایی هند
حرف دهن کجی یی
امور کاملا آشکار بدیهیات
درمانده و ناتوان زمینگیر
کدخدای خانه کدیور
شهر تهران ورامین
تخمین ورانداز
افسار لگام
شال کمر زردشتیان زنار
فوتبالیست اسپانیایی خاویمارتینز
تفاله تخ
واسطه مدیوم
شفقت و مهربانی نوازش
قوم کم حرف لر
ضمیر خودستا من
ساز ضربی دف
خسته شدن واماندن
مرض سگی هاری
پرده‌داری کردن سدانت
جمیع همگان
زبان باستانی ایتالیا لاتین
ضمیر همیشه غایب او
ماه قمری شوال
گودال لان
پهلوان یل
آبرو ناموس
مورچه مور
شهر زنجان سلطانیه
عرصه‌ها میادین
شهر مرکزی رازقان
کبوتر دشتی یمام
غیر حرفه‌ای اماتور
عدد ماه سی
روانه ساختن گسیل
فرود آمدن در معرکه جنگ نزال
ازدواج نکاح
دروازه‌بان گلر
بانگ سگ وغ
خرده سنگ های ریز شن
ضمیر بیگانه یو
غیر ایرانی انیران
کشور آسیایی اردن
دنبال خرید جنس ارزان است بزخر
به دست توسط
محل عبور مجری
پاکیزه زکی
پرحیله ملار
ناپدید شدن غیاب
ظرف حمام وان
استوار مقاوم
فراموش‌کار مسی
ماهی کنسروی تن
چهار من تبریزی ری
عدسی لنز
حرف نداری بی
از غلات جو
کوزه سفالی خم
کشتی‌بان ملاح
ضمیر فرانسوی وو
آب منجمد یخ
ویران خراب
جنبش نوسان
مکر کردن تزویر
شهر اصفهان خمینیشهر

مال برخی از مو نازکتر است گردن
آقای اسپانیایی دن
پژمرده خشکیده
اسیر بندی
اثر آندره ژید ضداخلاق
ریختن و پاشیدن افشاندن
از حروف الفبا صاد
به جوش آمدن غلیان
واحد نیروی الکتریسیته وات
آراستن با زر طلاکوبی
حمله هوایی بمباران
درک حس
رنجیدن ازردن
صندوق داخل خودرو داشبرد
انداختن افکندن
درخت مجنون بید
اثر عباس معروفی سالبلوا
ایزد موکل بر زمین زامیاد
از مکمل‌های غذایی مولتیویتامین
عطا کردن بخشیدن
دلیری و شجاعت مردانگی
کشور آمریکای شمالی السالوادور
تقویم فرنگی میلادی
آسیاب بدن دندان
خانواده‌ای از میوه‌ها مرکبات
در حال دویدن دوان
ضمیر غایب او
طعام خورد
مروارید یکتا دردانه
معدن کان
فساد و تباهی خلل
قرص حب
بلندی قامت قد
پایتخت موریتانی نواکشوت
یاقوت یاکند
اثر آلفونس دوده نیورونززیبا
حلقه چنبر
بنده زرخرید قن
شومی نحوست
صعود ارتقا
جاهل نادان
مایه‌کوبی شده واکسینه
به علت برای
ورزش مفرح آبی شنا
شاطر نانوا
مأیوس نومید
ضمیر بیگانه یو
برنا جوان
ظرف آبکشی دلو
نوشتن نگارش
فرومایه دون
حرف پیروزی وی
شهر قم کهک
به تنهایی یکتنه
ساکن شدن رکود
تملق و چاپلوسی موسموس
برنج شوشتری کات
انبار کردن به امید گرانی احتکار
بدبختی شقا
مزد کار دسترنج
هدیه دادن اهدا
اثر نیکلای گوگول میرگورود
دارو دوا
باز اوپن
از جنس نی نیین
چشم زخم گزند
حکمش صادر شده محکوم
من و شما ما
می‌باشد است
نمایش تلویزیونی شو
شهر تهران ری
پایان‌نامه تز
مرده میت
دیندار مومن
ضربه با پا به توپ شوت
اثر ناصرخسرو سفرنامه
چله کمان زه
زنده حی
اثر م. مؤدب‌پور رکسانا
فروشگاه بزرگ سوپرمارکت
ترساننده وهمناک
بازپسین اخرین
رخت‌شوی گازر
به هوش باش هان
نوعی گهواره ننو
عامل تکثیر نهانزایان هاگ
جغد بوف
زن پاک طاهره
ویتامین جدولی کا
شهر گیلان فومن
جماعت مردم جمهور
ورزش رزمی چینی ووشو
باطل کردن فسخ
روییدن نشا
آتش نار
از مصالح ساختمانی اجر
اثر رضا امیرخانی مناو
حرف تصدیق اری
پایتخت نیکاراگوئه ماناگوا
تازه به مالی رسیده نونوار
اثر پا رد
عداوت دشمنی
درخت عرب شجر
مطیع رام
بسیار نالنده انان
متعجب شدن یکهخوردن

ماه قمری شوال
شهر فرانسه رن
از گیاهان دارویی زیره
وقت پسا
به حضور رسیدن شرفیاب
سهل ساده
پشته خاک تپه
از جنس آهن سخت فولادین
پیشه شغل
فرنگی غربی
ساز نیست ناموزون
سایه نش
اثر خواجوی کرمانی همایوهمایون
شهر چهارمحال بختیاری فارسان
دانش و معرفت اگاهی
نویسنده «زنان بدون مردان» شهرنوشپارسیپور
زیاده روی کردن مبالغه
نوظهور و بی‌مانند در گذشته پدیده
کمال مطلوب ایدهال
گام‌ها اقدام
آمدن و وارد شدن رسید
سست و بی‌اساس واهی
پایان ختام
مطلع اگاه
علاقه ود
نسیم ایاز
لگدکوب کردن پایمال
برابر شدن توازی
طعام خورد
تفریق منها
جلد قاب
پیروی کننده متاسی
عدد روستا ده
نخل‌زار نخلستان
شتر کلان هیون
آنچه قبلا ذکر شده همان
سیاره زهره ناهید
اندیشه فکر
گلو نای
ارفاق اوانس
دانا فهمیده
سلطان شاه
ترشرویی اخم
خوش‌خوان قرا
حرص از
عدد ماه سی
عضور پرکار دست
گوارا هنی
عیب عار
بزرگی نمودن تکبر
بز کوهی شکا
برگردان زبانی ترجمه
سخن قول
قلب قرآن یس
عهد بستن تعهد
نغمه پرداز سراینده
ادیتور ویراستار
افشرده کنسانتره
فصل سینمایی سکانس
جواهرات غیر اصل بدلیجات
توحش بربریت
از حروف الفبا واو
تابه نان پزی ساج
پیدا کردن یافتن
بسیار روان سیال
اثر عطار اسرارنامه
قاب شاسی
بی‌رنگ شدن رنگباختن
برادر حضرت موسی هارون
سوی و طرف زی
دیاگرام نمودار
حروف موزون آخر بیت شعر قافیه
سم زهر
پشته بلند تل
ستاره دنباله‌دار معروف هالی
غارت تاراج
روش سیاق
اعتقادات بی‌اصل خرافات
پایتخت لائوس وینتیان
شبکه اشتراک فایل تورنت
مجرای خون رگ
سر بریدن حیوان ذبح
ستیزه جدل
شیوه معماری اروپای قدیم گوتیگ
بازنگریستن التفات
مورچه ریز ذر
گداختن ذوب
رود ایران و ترکمنستان اترک
مجموعه تولید انرژی نیروگاه
ظرف آبگوشت دیزی
پسران ابنا
آشکارا فاش
از فرشتگان مغضوب هاروت
شرط قید
چوب خوشبو ند
مانع حرارتی عایق
اثر پا رد
گشودن فتح
زینت رو مو
بهشت جنت
تپانچه تس
برهنه رت
خدمت و غمخواری تیمار
برتری مزیت
فقیر تهیدست
شنیدن با توجه گوشکردن

بدون تصویر

جواب مراحل 401 تا 410 بازی جدولانه 2

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 731 تا 740 بازی جدولانه 2

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 1051 تا 1060 بازی جدولانه 2

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 421 تا 430 بازی جدولانه 2

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 21 تا 30 بازی جدولانه 2

بدون تصویر

جواب مراحل 831 تا 840 بازی جدولانه 2

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.