تصویر پاسخ کامل همه مراحل بازی محبوب پشمک

پاسخ کامل همه مراحل بازی محبوب پشمک

دسته بندی : بازیهای موبایل » پشمک

پشمک بازی متفاوت ، سرگرم کننده و فوق العاده جذاب در سبک کلمات است که شما را به چالشی بزرگ و شیرین دعوت میکند تا به یک استاد واژگان تبدیل شوید. تنها کافیست با کشیدن دست بر روی حروف، کلمات بامعنی بسیاری بسازید. پشمک را شما میتوانید در هر زمان و مکانی بازی کنید.

نکته:اگر آخرین نسخه بازی را نصب دارید که لازم نیست کار خاصی انجام دهید. در غیر این صورت برای 200 مرحله اول از نسخه قدیمی استفاده کنید

۱- هوا، آهو ( توپ، پتو ) ( قدیمی : آش، آتش )
۲- پتو، توپ ( دیس، سفید ) ( قدیمی : رگ، رنگ )
۳- شنا، آشنا ( شنا، آشنا ) ( قدیمی : ریش، شیر )
۴- رنگ، رگ ( هوا، آهو ) ( قدیمی : کرفس، سفر، فکر )
۵- ریش، شیر ( رگ، رنگ ) ( قدیمی : سیاه، سایه، آیه )
۶- شیب، شب ( قدیمی : هوا، آهو )
۷- دکل، کلید ( آش، آتش ) ( قدیمی : بهنام، بهمن، نامه )
۸- غار، چراغ ( شیر، ریش ) ( قدیمی : تلفن، نفت، فن، تلف )
۹- تیله، هتل ( میل، لیمو ) ( قدیمی : حوله، هلو، لوح )
۱۰- آتش، آش ( غار، چراغ ) ( قدیمی : هند، دره، هنر، رهن، دهن )
۱۱- سفید، دیس ( دکل، کلید ) ( قدیمی : تیله، هتل )
۱۲- میل، لیمو ( هتل، تیله ) ( قدیمی : شربت، ترش، شتر، بشر )
۱۳- زنگ، گز، زن ( قدیمی : فسیل، سیل، لیف، فیل )
۱۴- آش، ماش، شام ( قدیمی : گوزن، زنگ، گز، زن )
۱۵- خل، لخت ، تلخ ( قدیمی : راز، روزه، هراز، آرزو، دروازه، دره )
۱۶- قند، فندق، دف ( قدیمی : مربع، عرب، عمر )
۱۷- بنا، تاب، نبات ( قدیمی : جابر، برج، باج، جبر )
۱۸- پاکت، پاک، پتک ( قدیمی : بال، قلاب، بقال، قالب، قاب )
۱۹- تشک، کشتی، شیک ( قدیمی : وام، مار، راسو، سمور، سماور )
۲۰- شکم، کش ، کشمش ( قدیمی : بال، لاک، باک، کابل، کال )
۲۱- لاف، فال، لحاف ( قدیمی : پالتو، پتو، توپ )
۲۲- رنج، برنج، برج ( قدیمی : قوری، ورق، قو، روی )
۲۳- فانوس، نفس، وان ( قدیمی : پوست، سوپ، توپ، سوت )
۲۴- پل، لپ، پلو، پول ( قدیمی : آلبالو، لبو، آلو، بلال )
۲۵- سیروس، سرویس، سرو ( قدیمی : مداد، مد، آدم، دما )
۲۶- سایه، یاس، سیاه ( قدیمی : بار، دار، باد، آداب، داراب، ادب )
۲۷- خیس، سی ، یخ، سیخ ( قدیمی : بند، باد، بندر، دربان، نردبان، نان، نادر )
۲۸- حوله، لوح، هلو ( قدیمی : زن، گل، زنگ، گوزن، زنگوله )
۲۹- حفظ، حافظ، حفاظ ( قدیمی : چراغ، غار )
۳۰- یار، ریال، ریل (کلمات مخفی : لیر، ریا، لار، رای، لر ) ( قدیمی : مس، اسم، سهام، ماسه، سام )
۳۱- شیر، شر، ریش، ری ( قدیمی : کاه، هوا، آهو، کاهو، کوه )
۳۲- سفر، کرفس، فکر ( قدیمی : فرش، رشته، هشت )
۳۳- کولی، کیلو، وکیل ( قدیمی : کشتی، تشک، شیک )
۳۴- پیر، پری، پنیر ( قدیمی : دکمه، کمد، دکه، مه )
۳۵- توپ، پالتو، پتو ( قدیمی : کیلو، وکیل، کولی )
۳۶- بازی، زیبا، باز ( قدیمی : فندق، قند، دف )
۳۷- وام، وانت، مانتو ( قدیمی : کشمش، شکم، کش )
۳۸- باک، کباب، بابک ( قدیمی : امین، نیما، مین، نام )
۳۹- نامه، بهمن، بهنام ( قدیمی : مانتو، وام، وانت )
۴۰- افسر، سفر، فارس ( قدیمی : شب، شیب )
۴۱- آیه، سایه، سیاه ( قدیمی : سنگر، رنگ، سگ، سرنگ )
۴۲- چوپان، پانچ، چاپ، پوچ ( قدیمی : لحاف، فال، لاف )
۴۳- مه، کمد، دکمه، دکه ( قدیمی : یاس، سیر، یاسر، ساری، یار )
۴۴- خمیر، مریخ، میخ، خیر ( قدیمی : شیراز، رازی، ریش، شیر )
۴۵- بشر، شتر، ترش، شربت ( قدیمی : پتو، توپ )
۴۶- آهن، نگاه، گناه، آهنگ ( قدیمی : خاک، خار، آستر، تراس، خاکستر، کاخ )
۴۷- ملک، ملکه، کلم، کلمه ( قدیمی : شنا، آشنا )
۴۸- جان، جنس، باج، سنجاب ( قدیمی : دیس، سفید )
۴۹- تاب، تتو، توت، تابوت ( قدیمی : میل، لیمو )
۵۰- گل، زن، زنگ، گوزن، زنگوله ( قدیمی : دکل، کلید )
۵۱- پیک، نیک، پیکان، پاک ( قدیمی : زن، گز، زنگ )
۵۲- پوست، سوت، توپ، سوپ ( قدیمی : آش، ماش، شام )
۵۳- جبر، باج، جابر، برج ( قدیمی : خل، لخت، تلخ )
۵۴- فن، تلف، تلفن، نفت ( قدیمی : پری، پیر، پنیر )
۵۵- ترک، تیر، تیرک، کتری ( قدیمی : بنا، تاب، نبات )
۵۶- دما، آدم، مد، مداد ( قدیمی : رنج، برج، برنج )
۵۷- سرنگ، سگ، رنگ، سنگر ( قدیمی : پاک، پتک، پاکت )
۵۸- جنگل، لنج، گنج، لگن ( قدیمی : ریل، یار، ریال )
۵۹- بالش، بال، شال، بلا ( قدیمی : وان، نفس، فانوس )
۶۰- مهسا، سهام، ماه، ماسه ( قدیمی : حفظ، حفاظ، حافظ )
۶۱- رمز، رزم، مرز، ترمز ( قدیمی : باز، بازی، زیبا )
۶۲- مریخ، میخ، خرم، خمیر ( قدیمی : یاس، سایه، سیاه )
۶۳- گوزن، گز، زن، زنگ ( قدیمی : باک، بابک، کباب )
۶۴- قلب، فالب، بقا، قلاب ( قدیمی : سفر، افسر، فارس )
۶۵- شیراز، ریش، رازی، شیر ( قدیمی : سال، سیل، گیلاس )
۶۶- پیتزا، زیپ، پیاز، تیز ( قدیمی : یخ، سی، خیس، سیخ )
۶۷- شهر، شوهر، رشوه، هوش ( قدیمی : ری، شر، ریش، شیر )
۶۸- شک، یک، کیش، کش، شیک ( قدیمی : سرو، سیروس، سرویس )
۶۹-رمز، رز، رزم، مرز ( قدیمی : لپ، پل، پلو، پول )
۷۰- خراب، خبر، ابر، بخار ( قدیمی : رز، مرز، رزم، رمز )
۷۱- فرش، فروش، شوفر، شرف ( قدیمی : مشک، شکم، تشک، تمشک )
۷۲- نام، امین، نیما، مین ( قدیمی : لگن، لنج، گنج، جنگل )
۷۳- شانه، شاهین، شنا، شاه ( قدیمی : رمز، رزم، مرز، ترمز )
۷۴- تشک، مشک، شکم، نمشک ( قدیمی : نقد، دفن، قند، فندق )
۷۵- سیل، فسیل، فیل، لیف ( قدیمی : آدم، دما، دام، مداد )
۷۶- شوم، شامپو، پشم، موش ( قدیمی : شال، بال، بلا، بالش )
۷۷- لیز، زنبیل، زین، بیل ( قدیمی : بقا، قلب، قالب، قلاب )
۷۸- زیتون، تیز، زین، زینت ( قدیمی : کلم، ملک، ملکه، کلمه )
۷۹- ورق، روی، قوری، قو ( قدیمی : خرس، سرخ، خسرو، خروس )
۸۰- ویلا، الو، لوبیا، لبو ( قدیمی : میخ، خیر، مریخ، خمیر )
۸۱- فندق، قند، نقد، دفن ( قدیمی : چاپ، پوچ، پانچ، چوپان )
۸۲- نگین، سنگین، گیس، سنگ ( قدیمی : ابر، خبر، خراب، بخار )
۸۳- گلو، لوله، هلو، گلوله ( قدیمی : پاک، نیک، پیک، پیکان )
۸۴- صابون، نصب، بنا، بانو ( قدیمی : تیر، ترک، تیرک، کتری )
۸۵- بلال، آلو، لبو، آلبالو ( قدیمی : شهر، هوش، رشوه، شوهر )
۸۶- اسلحه، سلاح، ساحل، حال ( قدیمی : تتو، تاب، توت، تابوت )
۸۷- شهاب، آشوب، هوش، باهوش ( قدیمی : زین، بیل، لیز، زنبیل )
۸۸- بد، باد، ادب، آب، ابد ( قدیمی : میخ، خرم، خمیر، مریخ )
۸۹- پرورش، شرور، پرش، پرشور ( قدیمی : جان، جنس، باج، سنجاب )
۹۰- آهو، آواره، آوار، اهورا ( قدیمی : موش، پشم، شوم، شامپو )
۹۱- دهن، رهن، هند، دره، هنر ( قدیمی : فرش، شرف، شوفر، فروش )
۹۲- بازار، ابزار، آزار، بارز ( قدیمی : شک، کش، کیش، یک، شیک )
۹۳- شال، کشو، کال، لواش، لواشک ( قدیمی : تیز، زیب، پیاز، پیتزا )
۹۴- آذر، رخش، شاخ، خارش، آذرخش ( قدیمی : ماه، مهسا، سهام، ماسه )
۹۵- رهن، نهر، هنر، نقره، قرن ( قدیمی : الو، لبو، ویلا، لوبیا )
۹۶- سوا، اوج، سویا، جویا، یاسوج ( قدیمی : زین تیز، زینت، زیتون )
۹۷- زجر، رنج، ریز، زین، زنجیر ( قدیمی : آهن، نگاه، گناه، آهنگ )
۹۸- لقب، قله، قلب، قبله، قبیله ( قدیمی : شاه، شنا، شانه، شاهین )
۹۹- رود، دور، ورود، دورو، خودرو ( قدیمی : سنگ، گیس، نگین، سنگین )
۱۰۰- ادب، دار، بار، آداب، داراب، باد ( قدیمی : گلو، هلو، لوله، گلوله )
۱۰۱- قسم، ساق، قاسم، سماق، اسم ( قدیمی : نصب، بنا، بانو، صابون )
۱۰۲- جشن، کهن، جهش، کنجه، شکنجه ( قدیمی : حال، سلاح، ساحل، اسلحه )
۱۰۳- آخر، خار، خطا، خطر، خاطره ( قدیمی : هوش، آشوب، شهاب، باهوش )
۱۰۴- توپ، سوت، پتو، پوست، سوپ ( قدیمی : بد، ادب، ابد، آب، باد )
۱۰۵- جنگ، کنج، جشن، گنج، گنجشک ( قدیمی : ترس، راست، رسته، ستاره )
۱۰۶- خر، رس، سرخ، رخ، سر، خرس ( قدیمی : پرش، شرور، پرشور، پرورش )
۱۰۷- مدل، پیل، میل، پلید، دیپلم ( قدیمی : آوا، آوار، اهورا، آواره )
۱۰۸- سام، ملس، سالم، سلام، مال ( قدیمی : بارز، آزار، ابزار، بازار )
۱۰۹- ریش، ریز، شیر، شیار، شیراز ( قدیمی : هنر، قرن، رهن، نقره، نهر )
۱۱۰- بال، بقال، قلاب، قالب، قاب ( قدیمی : توپ، پتو، سوپ، پوست، سوت،ک )
۱۱۱- آجر، جان، آرنج، نجار، رنج ( قدیمی : ضر، میر، ضمیر، مریض، مضر )
۱۱۲- یاس، سیر، یاسر، ساری، یار ( قدیمی : مهم، جسم، سهم، سمج، مجسمه )
۱۱۳- کاه، کوه، کاهو، کاوه، آهک ( قدیمی : سال، ملس، سالم، سلام، مال )
۱۱۴- میل، محل، لحیم، حلیم، حمل ( قدیمی : کنج، گنج، جشن، جنگ، گنجشک )
۱۱۵- ماه، بام، بیمه، ماهی، بامیه ( قدیمی : صفا، فصل، فال، اصل، فاصله،ا )
۱۱۶- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی ( قدیمی : زجر، رنج، ریز، زین، زنجیر )
۱۱۷- نوک، کور، کنار، نوکر، کارون ( قدیمی : آخر، خطر، خار، خطا، خاطره )
۱۱۸- چنگ، خنگ، رنگ، چرخ، خرچنگ ( قدیمی : اسم، ساق، قاسم، سماق، قسم )
۱۱۹- اوت، وات، ، کاتر، کروات، تکاور ( قدیمی : خنگ، چنگ، چرخ، رنگ، خرچنگ )
۱۲۰- آهن، دانه، هندا، دهان، هند ( قدیمی : چاه، طاق، چاق ، قاچ، طاقچه،و )
۱۲۱- فک، شک، کشف، کش، کفش ( قدیمی : تاس، ستم، ماست، تماس، مات )
۱۲۲- سال، طلا، سطل، سالن، سلطان ( قدیمی : فک، کش، کفش، کف، شک، کشف )
۱۲۳- بام، امیر، مربی، مربا، بیمار ( قدیمی : آهک، کاه، کاوه، کاهو، کوه )
۱۲۴- فصل، صفا، فال، اصل، فاصله ( قدیمی : آجر، جان، آرنج، نجار، رنج )
۱۲۵- وام، مار، سمور، راسو، سماور ( قدیمی : برگ، بره، برگه، گربه، گره،ر )
۱۲۶- باز، آبزی، زیبا، بازی، آبی ( قدیمی : رخ، رس، سرخ، خر، سر، خرس )
۱۲۷- آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان ( قدیمی : محل، میل، لحیم، حلیم حمل )
۱۲۸- تشک، دشت، دست، شکست، دستکش ( قدیمی : خرد، ترد، دختر، درخت، رخت )
۱۲۹- لیف، فله، فیل، فیله، خلیفه ( قدیمی : نجف، جنس، جان، نفس، اسفنج )
۱۳۰- آهو، کوه، هوا، کاهو، کاه ( قدیمی : نشر، جشن، شرط، رنج، شطرنج )
۱۳۱- بره، برگ، برگه، گربه، گره ( قدیمی : بها، همت، مته، تباه، مهتاب )
۱۳۲- کال، لاک، بال، کابل، باک ( قدیمی : دین، قند، نقد، دنیا، قنادی )
۱۳۳- شک، پوشک، کاوش، کوشا، پوشاک ( قدیمی : آبی آبزی زیبا بازی باز )
۱۳۴- رخت، خرد، درخت، دختر، ترد ( قدیمی : کشو کال شال لواش لواشک )
۱۳۵- پیچ، پیت، پست، چیپس، پستچی ( قدیمی : ریز شیر، ریش، شیار، شیراز )
۱۳۶- چاق، چاه، قاچ، تاق، تاقچه ( قدیمی : هند ، دهان، هندا، دانه، آهن )
۱۳۷- هنگ، منگ، ننگ، نهنگ، منگنه ( قدیمی : پنج، پره پهن، پنجه، پنجره )
۱۳۸- مرض، نرم، ضامن، رمان، رمضان ( قدیمی : بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی )
۱۳۹- تاس، ستم، ماست، تماس، مات ( قدیمی : ننگ، منگ، هنگ، نهنگ، منگنه )
۱۴۰- رنج، نشر، جشن، شرط، شطرنج ( قدیمی : دست، دشت، تشک ،شکست، دستکش )
۱۴۱- پنج، پنجه، پره، پهن، پنجره ( قدیمی : فیل، لیف ،فله،فیله، خلیفه )
۱۴۲- جان، نجف، نفس، جنس، اسفنج ( قدیمی : کهن، جشن، جهش، کنجه، شکنجه )
۱۴۳- حال، سهل، ساحل، سلاح، اسلحه ( قدیمی : شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش )
۱۴۴- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب ( قدیمی : میل، پیل، مدل، پلید، دیپلم )
۱۴۵- اسم، سیم، نسیم، سیمان، سینما ( قدیمی : قله، لقب، قلب، قبله، قبیله )
۱۴۶- دین، دامن، امید، دنیا، میدان ( قدیمی : پست، پیت، پیچ، چیپس ،پستچی )
۱۴۷- مهم، جسم، سمج، سهم، مجسمه ( قدیمی : سطل، طلا، سال، سالن، سلطان )
۱۴۸- مس، اسم، سام، ماسه، سهام ( قدیمی : کور، نوک، کنار، نوکر، کاروان )
۱۴۹- زر، میر، مضر، ضمیر، مریض ( قدیمی : نمد، چمن، دامن، نادم ،چمدان )
۱۵۰- مته، بها، همت، تباه، مهتاب ( قدیمی : بام ،ماه، ماهی، بیمه، بامیه )
۱۵۱- کال، الان، کالا، کلان، کانال ( قدیمی : اسب، سیب، آسیب، آسیا، آسیاب )
۱۵۲- کلم، ملک، سیل، میل، سیم، کلسیم ( قدیمی : سهل، حال، ساحل ،سلاح ،اسلحه )
۱۵۳- وان، الو، ویلا، وانیل، لیوان ( قدیمی : نرم، مرض، رمان، ضامن، رمضان )
۱۵۴- کشف، شفا، اشک، کفاش، شکاف، کاشف ( قدیمی : دور، رود، دورو، ورود، خودرو )
۱۵۵- چرم، چمن، ماچ، نرم، چنار، چمران ( قدیمی : سنت ،سیب، تنیس، بیست، بستنی )
۱۵۶- خنگ، چرخ، نرخ، چنگ، رنگ، خرچنگ ( قدیمی : سوا، اوج، سویا، جویا، یاسوج )
۱۵۷- لحن، لنز، زحل، نوح، وزن، حلزون ( قدیمی : آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان )
۱۵۸- امت، اتم، تاس، مات، تماس، ماست ( قدیمی : شوک، پوشک ،کاوش، کوشا، پوشاک )
۱۵۹- کدر، آرد، کرد، اردک، کارد، کادر ( قدیمی : وات، اوت، کاتر، کروات(اشتباه بازی ساز)، تکاور )
۱۶۰- نور، نوک، سکو، کور، نوکر، کنسرو ( قدیمی : بام، مربا، مربی، امیر، بیمار )
۱۶۱- تره، تنها، هرات، تهران، ترانه ( قدیمی : سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمین )
۱۶۲- کسر، سیر، سری، سیرک، ریسک، کرسی ( قدیمی : دین، دامن، امید، دنیا، میدان )
۱۶۳- هشت، فرش، رشته ( قدیمی : وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان )
۱۶۴- گرد، گود، گور، رود، دور، گردو ( قدیمی : کال، الان، کالا، کلان، کانال )
۱۶۵- گشت، دشت، شدت، تشک، شکست، دستکش ( قدیمی : سیر، عروس، وسیع، سریع، عروسی )
۱۶۶- شور، گوش، خوش، گور، رخش، خرگوش ( قدیمی : باک، کاری، کبیر، رکاب، باریک )
۱۶۷- تاس، ساکت، اسکی، اسکیت، تاکسی ( قدیمی : سیب، آسیا، سیبا، آسیب، آسیاب )
۱۶۸- سیر، سریع، عروس، وسیع، عروسی ( قدیمی : پا، سپر، پسر، پارس، پر، پاس )
۱۶۹- لگد، لگن، گدا، لنگ، انگل، گلدان ( قدیمی : لپه، پلو، هلو، پهلو، هول، لپه )
۱۷۰- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی ( قدیمی : تره، هرات، تنها، تهران، ترانه )
۱۷۱- باک، کبیر، کاری، رکاب، باریک ( قدیمی : تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت )
۱۷۲- پر، پا، پاس، پسر، سپر، پارس ( قدیمی : مروت، مترو، تورم، تومور، موتور )
۱۷۳- تورم، مترو، مروت، تومور(تومر)، موتور ( قدیمی : برش، ترش، بشر، شربت، شتر، رشت )
۱۷۴- لپ، لپه، هول، هلو، پله، پهلو ( قدیمی : نظر، ناظر، رانت، نظارت، انتظار )
۱۷۵- باد، ادب، بام، ابد، آباد، بادام ( قدیمی : رود، گور، دور، گردو، گرد، گود،ک )
۱۷۶- برش، شتر، بشر، رشت، شربت ( قدیمی : کلم، سیل، سیم، میل، کلسیم، ملک )
۱۷۷- متر، ترم، تور، تمر، مترو، تورم ( قدیمی : شور، گوش، رخش، خوش، خرگوش، گور )
۱۷۸- نظر، رانت، ناظر، نظارت، انتظار ( قدیمی : کود، دود، کدو، کشو، دودکش، دوش )
۱۷۹- عید، عدس، سعی، سعدی، عدسی، سعید ( قدیمی : رنگ، خنگ، چرخ، نرخ، خرچنگ، چنگ )
۱۸۰- ترس، راست، رسته، ستاره ( قدیمی : آتش، شنا، تنگ، گشت، انگشت، نشت،ا )
۱۸۱- سکو، کور، عکس، سرو، عروس، عروسک ( قدیمی : تور، ترم، تورم، مترو، تمر، متر )
۱۸۲- کند، رنگ، گرد، درک، گردن، کرگدن ( قدیمی : آرنج، کران، نجار، نارنج، نارنجک )
۱۸۳- شنا، تنگ، گشت، آتش، نشت، انگشت ( قدیمی : کشو، کور، روکش، کشور، شور، شکر )
۱۸۴- کدو، کود، دوش، کشو، دود، دودکش ( قدیمی : گوش، شوخ، رخش، گور، خرگوش، خوش )
۱۸۵- کور، کشو، شکر، شور، روکش، کشور ( قدیمی : اتم، تاس، تماس، ماست، مات،و )
۱۸۶- گیلاس، سال، سیل ( قدیمی : لحن، زحل، نوح، لنز، حلزون، وزن )
۱۸۷- نفس، داس، سند، دفن، فساد، اسفند ( قدیمی : شفا، کشف، شکاف، کفاش، اشک، کاشف )
۱۸۸- سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب ( قدیمی : کشت، دشت، شدت، شکست، دستکش، تشک )
۱۸۹- خار، خاک، کاخ، آستر، تراس، خاکستر ( قدیمی : پتو، نیت، توپ، تیوپ، پوتین، تیپ )
۱۹۰- راز، دره، روزه، آرزو، هراز، دروازه ( قدیمی : سکو، عکس، سرو، عروس، عروسک، کور،ر )
۱۹۱- باد، نان، بند، نادر، بندر، دربان، نردبان ( قدیمی : کور، نور، سکو، نوکر، کنسرو، نوک )
۱۹۲- نجار، کران، آرنج، نارنج، نارنجک ( قدیمی : گرد، رنگ، کند، گردن، کرگدن، درک )
۱۹۳- مربع، عرب، عمر ( قدیمی : دفن، نفس، سند، فساد، اسفند، داس )
۱۹۴- خرس، سرخ، خروس، خسرو ( قدیمی : سری، سیر، ریسک، سیرک، کسر، کرسی )
۱۹۵- آدم، دما، دام، مداد ( قدیمی : باد، ابد، ادب، آباد، بادام، بام )
۱۹۶- چمن، نمد، دامن، نادم، چمدان ( قدیمی : نرم، ماچ، چمن، چنار، چمران، چرم )
۱۹۷- قند، دین، نقد، دنیا، قنادی ( قدیمی : گدا، لگن، لنگ، انگل، گلدان، لگد )
۱۹۸- پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین ( قدیمی : کرد، کدر، کادر، اردک، آرد، کارد )
۱۹۹- رخش، گور، گوش، خوش، شوخ، خرگوش ( قدیمی : عدس، سعی، سعید، سعدی، عید، عدسی )
۲۰۰- موم، مین، نیم، یمن، مینو، میمون ( قدیمی : نیم، موم، مین، مینو، میمون، یمن )
۲۰۱- نام، طاق، منطق، نقاط، مناطق، امن
۲۰۲- وزن، تیز، زینت، ونیز، زیتون، زین
۲۰۳- پاک، کپل، پلاک، پلان، پلکان، پلک
۲۰۴- درد، داد، خدا، خرداد، رخداد، خرد
۲۰۵- راه، بره، ابرو، بهار، روباه، ابر
۲۰۶- کشو، شکر، روکش، کشور، کوروش، کور
۲۰۷- بغل، تیغ، بلیت، غیبت، تبیلغ، لغت
۲۰۸- هشت، شته، رشته، شهرت، فرشته، هفت
۲۰۹- یون، جین، جیوه، هویج، یونجه، وجه
۲۱۰- هوا، بها، بانو- انبه، انبوه، آهو
۲۱۱- چای، خال، خالی، خیال، یخچال، خلا
۲۱۲- نوه، هود، دوده، دنده، دونده، نود
۲۱۳- رنج، جان، آرنج، نجار، نارنج، نان
۲۱۴- موش، دوش، شنود، دشمن، دمنوش، نوش
۲۱۵- چای، خال، خالی، خیال، یخچال، چال
۲۱۶- هود، هلو، هالو، لوده، آلوده، دهل
۲۱۷- منت، نما، متان، ضامن، ضمانت، متن
۲۱۸- فنر، نفر، فروغ، روغن، فرغون، نور
۲۱۹- تلف، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر، ریل
۲۲۰- بید، ادا، آیدا، آداب، آبادی، یاد
۲۲۱- بره، خزر، خبره، برزخ، خربزه، خبر
۲۲۲- کیش، شاکی، کاشی، آبکش، شکیبا، شیب
۲۲۳- عمو، عمان، مانع، معنا، معاون، نوع
۲۲۴- درس، درسا، آدرس، سردر، سردار، دسر
۲۲۵- گاو، گونی، واگن، یوگا، گونیا، گوی
۲۲۶- برس، سراب، هراس، بهار، سهراب، سرب
۲۲۷- دما، داد، مداد، امداد، داماد، دام
۲۲۸- شنا، شهین، ناشی، شانه، شاهین، نیش
۲۲۹- قرن، قیر، قران، یرقان، قناری، یار
۲۳۰- شال، واشر، شورا، لواش، شلوار، شور
۲۳۱- فنس، ناف، سونا، افسون، فانوس، فنا
۲۳۲- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه
۲۳۳- باج، جواب، بازو، جواز، بازجو، زوج
۲۳۴- ابر، آبی، دبیر- بیدار، ردیاب، باد
۲۳۵- کما، مسکو، واکس، ماسک، مسواک، کام
۲۳۶- شام، ماش، منشی، ماشین، نمایش، شنا
۲۳۷- شاه، وهاب، شهاب- آشوب، باهوش، وبا
۲۳۸- شال، شاغل، الاغ، شغال، آشغال، شغل
۲۳۹- قسم، سوق- موسی، مقوی، موسیقی، قوی
۲۴۰- گود، سنگ، سود، سوگند، گوسفند، دفن
۲۴۱- تاس، راست، هراس، هرات، ستاره، ترس
۲۴۲- فاق، قیف، فقیه، قیافه، قافیه، یقه
۲۴۳- نوک، نمک، کمان، کمین، کامیون، نیک
۲۴۴- نقل، لانه، ناله، نهال، نقاله، قله
۲۴۵- اشک، انشا- آشنا، اشکان، کاشان، کنش
۲۴۶- هلو، رودل، شوره، لودر، دلشوره، دوش
۲۴۷- بنا، انبر، آبان، انبار، باران، آرا
۲۴۸- متن، وانت، توان، تومان، مانتو، مات
۲۴۹- باز، بارز، آزار- ابزار- بازار- ارز
۲۵۰- رسم، سمور- سوار، سرما، سماور، راسو
۲۵۱- ابر- ربات، ابرو، تبار- باروت، باور
۲۵۲- تمر، مترو- تورم، تومور، موتور، متر
۲۵۳- مات، ماست، تماس، مساحت، تمساح، ستم
۲۵۴- لبو، ابرو، باور، روال، بلوار- بلور
۲۵۵- ناو، ناشی، یواش، شیوا، آویشن، شنوا
۲۵۶- مزد، نادم- نماز، دامن، نامزد، زمان
۲۵۷- مال، سلام، سالم، اسلام، الماس، اسم
۲۵۸- ننگ، رینگ، نگین، رنگین، نیرنگ، ریگ
۲۵۹- اکو، پاکت، تاپو- تکاپو، کاپوت، پوک
۲۶۰-ریا، آریا، انار- یاران، ایران، یار
۲۶۱- رخت، خیار- تایر- تاخیر، تاریخ، خیر
۲۶۲- زین، سینه، نسیه، زیره، سرنیزه، نیزه
۲۶۳- مسح، حاتم، حتما، مساحت، تمساح، حسام
۲۶۴- اتم، مادی- آیتم، امید، مادیات، آیات
۲۶۵- بنا، انبر، ابان، باران، انبار- انار
۲۶۶- جان، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان، نجف
۲۶۷- نگاه، انبه، گناه، بانگ، بنگاه، آهنگ
۲۶۸- تیرک، تحرک، حرکت، کتری، تحریک، حیرت
۲۶۹- صوت، تصور- وصیت، تصویر، صورتی، صورت
۲۷۰- لبو، مال، وام، بام، آلبوم، بوم، مبل
۲۷۱- اتش، ترش، شتر، تراش، تار، رشت، ارتش
۲۷۲- بچه، تره، چرب، چتر، تربچه، ترب، تبر
۲۷۳- گرم، رسم، مرگ، خرس، خرمگس، مگس، سرخ
۲۷۴- رمق، برق، مهر، قبر- مقبره، رقم، قهر
۲۷۵- کاه، آهک، هوا، کاهو، آهو، کوه، کاوه
۲۷۶- پاس، آسیا، سینا، پایان، سایپا، یاس
۲۷۷- وان، ران، نور- نوار- رنو، ناو، روان
۲۷۸- درون، نادر- روان، دوران، اروند، نوار
۲۷۹- ساز، گرز- راز- گراز- زاگرس، ارز، گاز
۲۸۰- افق، ناف، خان، نفاق، خفقان، فاق، نفخ
۲۸۱- دکه، شهر- درک، شهرک، درشکه، شکر- کره
۲۸۲- بدن، برد- برند، بندر- درب، بند، نبرد
۲۸۳- زیر، زجر، زری، زرین، زنجیر، ریز- جیر
۲۸۴- زود، موز- زوج، مجوز، مزدوج، دوز، موج
۲۸۵- کوه، هوش، کشو- شکوه، شکوفه، کشف، کفش
۲۸۶- بتون، نوبت، تناوب، باتون، بوتان، نبات
۲۸۷- کتان، ساکن، ساکت، استان، استکان، تانک
۲۸۸- تانک، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر، کارت
۲۸۹- تنگ، گشت، ناگت، نشات، انگشت، نشت، تنش
۲۹۰- قوا، افق، توقف، تقوا- توافق، فوت، وقت
۲۹۱- محو- محک، موکت، حکمت، حکومت، حکم، موت
۲۹۲- دیس، دیه، هیس، دسته، تهیدست، تست، تهی
۲۹۳- شال، کال، تلاش، کاشت، شکلات، تشک، آتش
۲۹۴- ریل، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر، تیر، لیف
۲۹۵- مرز، رمز، مزار، امیر، میرزا، میز، رزم
۲۹۶- تیر، تبر- تایر، ربات، باتری، ترب، تاب
۲۹۷- اختر، افرا، آخرت، خرافات، افتخار، فاخر
۲۹۸- تیم، رحم، حرمت، حریم، تحریم، حرم، رحمت
۲۹۹- آجر، برج، باج، جواب، آبرو، جارو، جوراب
۳۰۰- حنا، حیا، حوا، نوح، حاوی، نواحی، حیوان
۳۰۱- وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون
۳۰۲- ترک، گره، ریه، تیره، تکیه، ترکیه، کتری
۳۰۳- زود، دوز، دوش، یزد، شهید، شیوه، دوشیزه
۳۰۴- وال، گلو، گاو، انگل، واگن، گالن، النگو
۳۰۵- چاه، چاپ، پره، چاره، چهار، پارچ، پارچه
۳۰۶- قاب، لقب، قلب، قالب، قالی، قلاب، بقالی
۳۰۷- لنت، نفت، ولت، تلفن، فلوت، توکل، تفلون
۳۰۸- قلم، ماچ، چاق، چلاق، چماق، قلچماق
۳۰۹- کوه، کشو، هوش، کاوه، کاهو، شکوه، هواکش
۳۱۰- فاز، زره، زهر، رفاه، هزار، زهرا، زرافه
۳۱۱- موش، مهر، شهر، شوهر، رشوه، شوره، مشهور
۳۱۲- سفت، سفر، فارس، فرات، راست، افسر، سفارت
۳۱۳- سیم، رسم، مسیر، سمور، موسی، مرسی، موسیر
۳۱۴- سیر، سفر، فارس، افسر، سفیر، ساری، فارسی
۳۱۵- گوش، گاو، گشت، شتاب، آشوب، گوشت، آبگوشت
۳۱۶- مهم، مکه، حکم، حاکم، محکم، حمام، محاکمه
۳۱۷- چاپ، چاه، تپه، پناه، تنها، چانه، تپانچه
۳۱۸- طاق، عطا، قطع، قاطع، طاقت، قطعات، تقاطع
۳۱۹- هار، ریه، سایر، سایه، سیاه، هراس، سیاره
۳۲۰- آتی، یاس، سست، سایت، ایست، تاسیس، سیاست
۳۲۱- ریه، دیر، دیه، دریا، دایه، دهیار، دایره
۳۲۲- لیر، تهی، لیته، هیتر، تیله، تیره، هیتلر
۳۲۳- رنگ، برگ، بانگ، نگار، گران، انبر، آبرنگ
۳۲۴- آجر، جان، ناجی، نجار، جاری، آرنج، انجیر
۳۲۵- ترک، تیر، برکت، کتری، کبیر، تبریک
۳۲۶- کاج، کنج، ساق، جناق، ساکن، سنجاق، سنجاقک
۳۲۷- وزن، نوه، زینب، بیوه، نیزه، وزنه، بوزینه
۳۲۸- میز، زین، نسیم، زمین، مرسی، مسیر، سرزمین
۳۲۹- سنگ، هنر، سرنگ، سنگر، نرگس، گرسنه، سرهنگ
۳۳۰- قطب، قاب، طناب، باطن، نقاب، منطق، قطب نما
۳۳۱- ضبط، نبض، طناب، ضابط، باطن، آبان، انضباط
۳۳۲- کره، تکه، ترکه، اراک، هرات، کارت، کاراته
۳۳۳- سیل، سیب، سبیل، آسیب، لباس، ابلیس، سیلاب
۳۳۴- روز، زور، روزه، وزیر، زیره، فوری، فیروزه
۳۳۵- روی، ریشه، یورش، شوهر، شیوه، شهریور
۳۳۶- شرق، شرم، رقم، قمر، مقر، قشم، مشق، مشرق
۳۳۷- شخم، موش، خام، خشم، اخم، خوش، شاخ، خاموش
۳۳۸- پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان
۳۳۹- سوت، ستون، نترس، تونس، تنور، وسترن، سنتور
۳۴۰- فوت، فال، تاول، بافت، فلوت، تابلو، فوتبال
۳۴۱- خیر، خیار، رویا، یاور، آوار، خاور، خاویار
۳۴۲- ریه، پینه، پنیر، پاره، پناه، آینه، پیراهن
۳۴۳- رشد، کرد، دکه، دره، کدر، کره، شهرک، درشکه
۳۴۴- سیب، نسیه، سبزی، سبزه، سینه، نبیسه، سبزینه
۳۴۵- کاف، فال، الف، فلک، کسف، لاف، سفال، فلاسک
۳۴۶- عمر، عمو، عرف، موز، عفو، رفع، معرف، معروف
۳۴۷- هتل، تلخ، لخت، تله، هشت، شته، لخته، شلخته
۳۴۸- یکتا، کتری، کاری، کارت، تایر، کتیرا، تاریک
۳۴۹- سوت، توپ، تپه، سوپ، هوس، پسته، پوست، پوسته
۳۵۰- ماهی، بومی، بیوه، میوه، بیمه، بامیه، آبمیوه
۳۵۱- ساس، سمور، سوار، راسو، سماور، سمسار، سوسمار
۳۵۲- خیر، چین، نرخ، خبر، چرخ، چرب، چربی، خبرچین
۳۵۳- شهر، خشم، مهر ، شرم، شخم، شمر، شرخر، خرمشهر
۳۵۴- رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف
۳۵۵- زیپ، چاپ، چاه، پیچ، چای، هیچ، پیاز، پیازچه
۳۵۶- رنگ، فنر، نگر، فنگ، نفر، فرنی، رینگ، فرنگی
۳۵۷- کشو، اشک، آلو، لاک، وال، کاوش، لواش، لواشک
۳۵۸- خار، خاک، کاخ، خوک، آخر، کاور، خاور، خوراک
۳۵۹- بور، بوت، تور، بکر، کتب، تکبر، برکت، کبوتر
۳۶۰- بوس، اسب، سکو، باک، سبک، واکس، کاسب، کابوس
۳۶۱- دوم، نوش، شوم، دوش، موش، دشمن، شنود، دمنوش
۳۶۲- بنا، نجس، جنب، جنس، باج، جانب، جناب، سنجاب
۳۶۳- پری، سپر، پسر، سیر، پیر، ساری، اسیر، پاریس
۳۶۴- وقت، قوی، قوت، تقی، قوا، تقوا، قاتی، یاقوت
۳۶۵- قوت، قوا، اتو، تپق، وقت، تقوا، فاپو، پاتوق
۳۶۶- دست، بدن، بند، سبد، تند، داس، نبات، دبستان
۳۶۷- لوح، خال، شاخ، حال، خوش، لواش، حلوا، خوشحال
۳۶۸- اسب، سرب، بار، برس، سبز، سراب، بازرس، سرباز
۳۶۹- گود، گند، دفن، نود، سود، نفس، سوگند، گوسفند
۳۷۰- خیر، خبر، خار، آخر، بخار، خراب، خیار، بخاری
۳۷۱- شنا، آهن، نان، ننه، نهان، شانه، نشان، نشانه
۳۷۲- تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست
۳۷۳- لاشه، لواش، شیوه، ویلا، الویه، هیولا، شوالیه
۳۷۴- مار، نما، آرم، منع، عمان، مانع، رمان، عمران
۳۷۵- اصل، خال، اهل، خاص، خاله، خالص، خلاص، خلاصه
۳۷۶- لات، تلف، کلت، آفت، کتف، کلفت، فلاکت، کفالت
۳۷۷- منبر، مربا، انبه، بهمن، انبر، مهربان، برنامه
۳۷۸- آرا، آوا، آور، روا، پارو، آوار، پاور، اروپا
۳۷۹- نور، تور، ترس، سوت، تنور، تونس، ستون، سنتور
۳۸۰- خوش، مزه، شوخ، خزه، زخم، خوشه، موزه، خوشمزه
۳۸۱- داد، مداد، آباد، داماد، امداد، بادام، بامداد
۳۸۲- میز، شیار، مزار، شیراز، میرزا، آمرزش، رزمایش
۳۸۳- لگن، گاو، لنگ، گلو، واگن، انگل، الگو، النگو
۳۸۴- سرم، سوم، ورم، رسم، مرسی، مسری، مسیر، موسیر
۳۸۵- لیف، فال، الف، لاف، فایل، فیلم، مایل، فامیل
۳۸۶- تار، کتف، فکر، آفت، کفتر، راکت، کارت، کفتار
۳۸۷- خام، اخم، خال، ملخ، خاور، خرما، مورخ، خرمالو
۳۸۸- خرم، خرد، مدد، درد، مردد، مخدر، خرمن، خردمند
۳۸۹- فنر، ریل، لیف، فیل، فوری، فرنی، نیرو، نیلوفر
۳۹۰- کفن، سکه، فکس، نفس، کافه، کاسه، ساکن، نسکافه
۳۹۱- چاه، مکه، چمن، نمک، چکمه، چانه، نامه، کمانچه
۳۹۲- سرب، ساز، سبز، برس، سراب، بارز، سرباز، بازرس
۳۹۳- اره، نهر، رهن، هنر، تنها، انتر، ترانه، تهران
۳۹۴- کما، کلم، ملک، کامل، کمال، کلام، مالک، املاک
۳۹۵- ریگ، گلو، لیگ، گوی، گرو، یورو، گوریل، ویرگول
۳۹۶- تور، زور، روز، اتو، آرزو، تراز، وزارت، ترازو
۳۹۷- دهم، مزد، مزه، ماده، مزدا، مهاد، زاده، همزاد
۳۹۸- گنج، جنگ، هند، دنج، گنده، نهنگ، گنجه، جنگنده
۳۹۹- حنا، حبه، نصب، صبح، صاحب، انبه، صحنه، صبحانه
۴۰۰- کار، ترک، تار، کنار، تانک، کارت، کتان، تانکر
۴۰۱- سکه، لکه، کال، کلاه، کاسه، هلاک، کلاس، اسکله
۴۰۲- قاب، ساق، قسم، ساقه، سهام، ماسه، سماق، مسابقه
۴۰۳- قله، ماه، قلم، قلمه، مهال، مقاله، ملاقه
۴۰۴- گود، دیگ، گوی، گونه، نوید، گیوه، گونی، گوینده
۴۰۵- دور، رود، اردو، دارو، لودر، داور، دلار، دلاور
۴۰۶- کرج، کاج، کنج، رنج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجک
۴۰۷- اتو، تور، سوت، راسو، سوار، راست، اورست، روستا
۴۰۸- نوش، موش، نوه، میهن، منشی، میوه، شیوه، شومینه
۴۰۹- کمد، کند، نمک، نادم، کمان، دکان، دامن، نمکدان
۴۱۰- مژه، پدر، رژه، پرده، درهم، مژده، هردم، پژمرده
۴۱۱- مهر، جام، مجرا، ماهر، اهرم، مجار، جامه، مهاجر
۴۱۲- پند، خون، وزن، پونز، نخود، دوزخ، پوند، پوزخند
۴۱۳- وام، سرم، راسو، سمور، رسوا، امور، سرما، سماور
۴۱۴- گیس، سگا، گیرا، اسیر، ساری، گاری، گریس، سیگار
۴۱۵- گنج، جنگ، گیج، جنین، نگین، گنجه، نهنگ، گنجینه
۴۱۶- نیم، ولی، یمن، مینی، مینو، نیلو، لیمو، میلیون
۴۱۷- میز، میش، ماش، شام، ایام، اشیا، مزایا، آزمایش
۴۱۸- رنج، جان، جارو، نجار، نوار، روان، جوان، جانور
۴۱۹- گسل، لوس، گلو، الگو، سوله، سوال، ساوه، گوساله
۴۲۰- ساز، مات، متن، زمان، ماست، نماز، تماس، زمستان
۴۲۱- بدن، بند، نرده، رنده، برده، نبرد، بندر، برنده
۴۲۲- گره، رنگ، سنگ، سنگر، سرنگ، نرگس، سرهنگ، گرسنه
۴۲۳- داد، دانا، آسان، استاد، آستان، داستان، دادستان
۴۲۴- مهر، اخم، خام، خمره، خرما، پاره، خامه، خمپاره
۴۲۵- بز، انگ، ارگ، بانگ، نگار، گران، بناگر، آبرنگ
۴۲۶- فال، فضل، فضا، لاف، فاضل، بالا، الفبا، فاضلاب
۴۲۷- آهو، گره، گوهر، هوار، گروه، هورا، گواه، گهواره
۴۲۸- نرم، درس، نمد، مرد، دسر، سرد، رسم، سند، سمندر
۴۲۹- درس، پسر، دیس، پدر، سرد، سپر، دسر، دیر، پردیس
۴۳۰- ملک، کلم، مبل، کابل، کلام، کامل، کمیاب، کلمبیا
۴۳۱- شاه، کاه، کشک، شکاک، کاهش، اکشن، اشکنه، کهکشان
۴۳۲- باج، قاب، اجاق، آبان، جناق، جناب، نقاب، باجناق
۴۳۳- روی، صوت، وصیت، صورت، توری، تصور، تصویر، صورتی
۴۳۴- سکو، کتک، کوک، کوکا، واکس، سکوت، کاسکت، کاکتوس
۴۳۵- سیل، بیل، لابی، لباس، سیبل، سیبیل، سیلاب، ابلیس
۴۳۶- بچه، چاه، چرب، بهار، چهار، آچار، ارابه، چابهار
۴۳۷- باک، سبک، لباس، کاسب، کالا، کابل، کلاس، کالباس
۴۳۸- هند، دین، دانه، دهان، آینه، دنیا، آینده، ناهید
۴۳۹- متن، یتیم، مانتو، تومان، امنیت، ویتامین، ویتنام
۴۴۰- دین، آدم، دامن، دنیا، نماد، امید، دینام، میدان ۴۴۱- چرم، چمن، چنار، زمان، نماز، ارزن، مزار، چمنزار
۴۴۲- قصد، صدا، دقت، صادق، اتاق، تقاص، صداقت، اقتصاد
۴۴۳- آتش، شاد، دهات، شاهد، شهدا، اشهد، شهادت، هشتاد
۴۴۴- سطل، تیم، ملت، ملیت، طلسم، لیست، تسلیم، مستطیل
۴۴۵- شیب، کیش، بیشه، کینه، شبکه، بشکه، شنبه، یکشنبه
۴۴۶- تند، سند، داس، دست، دانا، استاد، استان، داستان
۴۴۷- رهن، ریه، رای، هنر، انار، ناهار، رایانه، یارانه
۴۴۸- آرش، ارگ، شاکر، شرکا، اراک، شکار، آشکار، کارگشا
۴۴۹- شور، پیر، پویش، پیرو، پیشرو، شیپور، پریوش
۴۵۰- شهر، شوره، شرور، ریشه، شیره، رشوه، شوهر، شهریور
۴۵۱- نور، بانو، نوار، روان، ابرو، انبر، روبان، بوران
۴۵۲- کور، گوش، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر
۴۵۳- تنگ، گاری، ایران، گیتار، گرانیت، رایگان، گارانتی
۴۵۴- شنا، سنا، آسان، نشان، شانس، آشنا، انسان، ناشناس
۴۵۵- سنا، مسن، نسیم، ایمن، مینا، یاسمن، سیمان، سینما
۴۵۶- ماش، شکر، شکم، مشک، کمر، کرم، شام، شکار، مراکش
۴۵۷- مار، ماش، ورم، موش، شوم، امر، شمار، شورا، مشاور
۴۵۸- میز، زین، نیاز، زمین، زیان، میزان، ایمان، زایمان
۴۵۹- دین، دیگ، پند، پوند، گونی، پیوند، دوپینگ، پودینگ
۴۶۰- عدل، علت، عادت، عادل، ادعا، عدالت، تعادل، اعتدال ۴۶۱- نفس، مونس، موسی، نسیم، سمنو، منفی، سیفون، سمفونی ۴۶۲- خوک، یاور، خاور، رویا، کویر، خیار، خوراک، خوراکی ۴۶۳- گنگ، گرگ، نگار، گران، واگن، انگور، گرگان، گروگان ۴۶۴- گاز، گدا، آزاد، آگاه، زاهد، آزاده، گدازه، زادگاه ۴۶۵- زیپ، پیر، روز، پرز، پری، زور، وزیر، پرویز، پیروز ۴۶۶- دبی، مشک، شکم، کمد، کیش، شیب، مشکی، میبد، بیدمشک ۴۶۷- پرس، سپر، پسر، پاس، سوا، پروا، پارس، پارو، پاسور ۴۶۸- فیل، سطل، لیف، لطف، طفل، نفس، فسیل، لطیف، فلسطین ۴۶۹- نهنگ، انبه، گناه، بانگ، آهنگ، نگاه، بنگاه، نگهبان ۴۷۰- قاب، قالی، بالا، قلاب، قالب، قلابی، بقالی، باقالی ۴۷۱- نبات، نوبت، وانت، آبان، توان، بانو، توانا، اتوبان ۴۷۲- هدف، هار، ،فرار، اردو، فردا، فروهر، راهرو، فراورده ۴۷۳- لال، لاله، هلال، لیلا، گیاه، گلایل، گلایه، گالیله ۴۷۴- فراز، زارع، عارف، رعنا، نزاع، فرناز، فرزان، زعفران ۴۷۵- قیف، فیر، فرق، فقر، افق، رفیق، فراق، فقیر، آفریقا ۴۷۶- گیس، ریگ، جگر، گره، گیج، گیره، جیره، گریه، سرگیجه ۴۷۷- تند، تمدن، یتیم، امید، دایی، امنیت، میدان، دینامیت ۴۷۸- اتو، وات، اوت، سنت، ساتن، وانت، سونا، توان، ستوان ۴۷۹- سوت، سوار، راسو، راست، استوا، اوستا، روستا، استوار ۴۸۰- گاو، گوی، موش، گام، گوش، گوشی، میگو، گویش، گاومیش ۴۸۱- تیر، توت، ترسو، ترور، سوتی، روسری، توریست، تروریست ۴۸۲- نقی، نان، نوین، نانو، یونان، قانون، قوانین، قانونی ۴۸۳- لنز، جیب، لیز، لنج، لجن، زین، نجیب، زنبیل، زنجبیل ۴۸۴- طبل، طول، طلب، طلا، باطل، طالب، بلوط، بودا، داوطلب ۴۸۵- سخت، سرخ، خرس، رخت، ساکت، ساخت، سرخک، کارت، خاکستر ۴۸۶- متن، وانت، توان، تومان، مانتو، امنیت، تامین، ویتنام ۴۸۷- قله، اهل، قمه، قلم، لقمه، ماله، قلمه، ملاقه، مقاله ۴۸۸- رضا، تار، عار، آرا، عرض، تعرض، اعضا، تعارض، اعتراض ۴۸۹- تاس، نیت، سنت، سینا، ایست، سایت، ساتن، تنیس، آستین ۴۹۰- لال، بالا، بلال، لیلا، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال ۴۹۱- تکه، چکه، چاه، بچه، تابه، چابک، کتاب، تباه، کتابچه ۴۹۲- پیک، کاشی، شریک، پیکر، شاکی، شاپرک، پیرایش، پیراشکی ۴۹۳- راز، تار، زور، روز، وزرا، تراز، آرزو، ترازو، وزارت ۴۹۴- دوز، زود، زوج، جادو، جواز، آزاد، آواز، جواد، ازدواج ۴۹۵- سوت، کوک، سکو، کتک، سکوت، واکس، ساکت، کاسکت، کاکتوس ۴۹۶- نفس، فنر، سفر، سفره، رفاه، افسر، فارس، هراس، فرانسه ۴۹۷- لنگ، لگن، گلو، گاو، الگو، واگن، انگل، النگو، آنگولا ۴۹۸- دکه، شته، تشک، دشت، کاشت، شاهد، دهات، شهادت، آتشکده ۴۹۹- گود، پند، دیگ، گوی، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ ۵۰۰- شیب، شام، بیم، بشر، امشب، مربا، مربی، بیمار، ابریشم ۵۰۱- لال، لاک، کال، الک، زلال، الکل، کالا، کزاز، زالزالک ۵۰۲- قصه، نقد، قصد، قند، قوچ، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه ۵۰۳- جهش، پنج، جشن، پشه، پنجه، جنبش، پنبه، شنبه، پنجشنبه ۵۰۴- سالم، سالن، سلام، نسیم، سیمان، سینما، سلیمان، سلمانی ۵۰۵- بند، گلو، بدن، لگد، گود، گنبد، بلند، گلوبند، بلندگو ۵۰۶- فکر، ریگ، کفر، کیف، کافی، کافر، گاری، کفگیر، گرافیک ۵۰۷- مرد، مار، رمان، مادر، نادم، نادر، مدار، دامن، درمان ۵۰۸- اسب، تست، آبان، استان، تابان، باستان، انتساب، تابستان ۵۰۹- هلو، دهل، هدف، فال، لوده، هالو، فولاد، آلوده، فالوده ۵۱۰- دیس، سود، سند، سودا، نوید، سویا، اسید، دیوان، ادیسون ۵۱۱- غرب، باغ، غار، غوره، ابرو، غبار، غروب، روباه، آبغوره ۵۱۲- فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت
۵۱۳-هوس، طوس، سطر، سوره، طاهر، سوار، راسو، ساطور، اسطوره
۵۱۴- گام، نذر، ذره، ذهن، آذر، گمان، گمراه، مناره، گذرنامه
۵۱۵- نشت، شته، نشات، نشست، شانس، تشنه، شانه، تنها، نشاسته
۵۱۶- ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان
۵۱۷- سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت
۵۱۸- چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین
۵۱۹- نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب
۵۲۰- سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت
۵۲۱- عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه
۵۲۲- سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده
۵۲۳- چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین
۵۲۴- شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا
۵۲۵- مرغ، غیر، مدار، مرید، یغما، دماغ، مدیر، دریغ، مرغداری
۵۲۶- رمز، مزه، زره، رزم، زهر، عمه، هرمز، عمره، مرزه، مزرعه
۵۲۷- بست، دست، دسر، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست
۵۲۸- خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار
۵۲۹- شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه
۵۳۰- سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس
۵۳۱- سحر، حبس، ابدا، آباد، سراب، ساحر، حساب، سرداب، حسابدار
۵۳۲- خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه
۵۳۳- گاو، لگد، گدا، گلو، گود، گول، الگو، دولا، والد، گودال
۵۳۴- مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل
۵۳۵- کیا، یاس، کسل، لاک، سیل، یال، کلاس، سیکل، اسکی، کلیسا
۵۳۶- نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه
۵۳۷- گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند
۵۳۸- نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو
۵۳۹- خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده
۵۴۰- کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان
۵۴۱- آتش، تشک، کیش، کشت، شیک، کاشی، شاکی، کاشت، کشتی، شکایت
۵۴۲- یکان، مکان، امین، کیان، مینا، کمین، کمیک، کمانک، مکانیک
۵۴۳- رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات
۵۴۴- بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا
۵۴۵- دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت
۵۴۶- دست، سوت، شوت، سخت، تخس، خشت، سوخت، دوست، دوخت، دستخوش
۵۴۷- فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری
۵۴۸- دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده
۵۴۹- بنا، وان، ناو، وبا، یون، بانو، بیان، نایب، یابو، بینوا
۵۵۰- رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجی ۵۵۱- پکن، پنیر، گاری، گران، پارک، پیکر، نگار، پیکان، پارکینگ ۵۵۲- مهو، ماه، ضمه، عمو، عمه، هضم، موضع، واضع، عوام، معاوضه ۵۵۳- شوره، ریشه، رشوه، شیره، شیوه، شیار، شوهر، هاشور، هوشیار ۵۵۴- خمر، تخم، خام، اخم، ختم، خمار، تارخ، خرما، خاتم، مختار ۵۵۵- شتر، رشت، بشر، شهر، ترش، شهرت، رشته، شربت، بهشت، برشته ۵۵۶- اسب، سکو، سبک، اکو، بوس، بوکس، کاسب، واکس، کوبا، کابوس ۵۵۷- فکر، کفر، مکرر، کفار، کافر، فرار، امرار، افکار، کار، کارفرما ۵۵۸- بشر، امیر، مربی، شیار، مربا، امشب، بیمار، مباشر، ابریشم ۵۵۹- سالم، املت، ماست، مدال، تامل، ستاد، سلام، سلامت، دستمال ۵۶۰- بام، ایه، بیم، همی، بیمه، مایه، ماهی، مهیا، مهیب، بامیه ۵۶۱- مات، عام، جام، عاج، جمع، تاج، تجمع، جامع، جماعت، اجتماع ۵۶۲- ملت، ماست، ملات، املت، تماس، سلامت، اسلام، الماس، التماس ۵۶۳- پشه، شهره، شیره، ریشه، پینه، پنیر، شهریه، نشریه، هنرپیشه ۵۶۴- هوا، جور، جار، جاه، جوار، وراج، جوهر، رواج، جارو، جواهر ۵۶۵- قوم، قلم، نقل، بوق، مبل، قول، قلمو، قبول، منقل، بوقلمون ۵۶۶- رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد
۵۶۷- خشک، بخش، شاخ، خبر، بشر، رکاب، خراب، خشاب، بخار، خشکبار
۵۶۸- شرف، فرش، فنر، نفس، سنگ، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگر، سنگفرش
۵۶۹- اسکی، واکس، ماسک، موسی، سویا، مسکو، مسواک، مساوی، اسکیمو
۵۷۰- وزن، بازو، زانو، زبان، بودا، بانو، نوزاد، بادبزن، بندباز
۵۷۱- گود، گاو، جگر، گرد، گدا، جواد، جادو، جارو، گردو، جادوگر
۵۷۲- قاب، ناب، آقا، جنب، بقا، نقاب، اجاق، ناجا، جانب، باجناق
۵۷۳- چای، چربی، چادر، دبیر، آچار، ایراد، بیدار، آبادی، آبدارچی
۵۷۴- ترب، بیک، بیت، تبر، برکت، کبیر، کبری، کتبی، تبریک، کبریت
۵۷۵- پلک، ملک، پیک، کلم، کلام، کامل، لامپ، پیام، پلاک، المپیک
۵۷۶- کرج، جوک، جوش، کاج، شکار، شورا، کشور، جارو، روکش، جوشکار
۵۷۷- زود، دوز، زنده، وزنه، نوزاد، اندوه، زندان، نوزده، نوازنده ۵۷۸- گوش، شوهر، گوهر، گوشه، گروه، شاهرگ، گوارش، هاشور، گوشواره ۵۷۹- ماچ، چرم، پیچ، چاپ، پارچ، پرچم، امیر، پیام، آمپر، مارپیچ ۵۸۰- بدل، لگد، گرد، گدا، برگ، گلاب، دلبر، دلار، گرداب، بالگرد ۵۸۱- سمنو، مونس، نسیم، موسی، سویا، سیمان، ناموس، سینما، سونامی ۵۸۲- کمر، نمک، کار، مارک، کمان، مکار، کران، کنار، رمان، کرمان ۵۸۳- لنز، زنگ، گلو، وزن، وزنه، گزنه، گونه، لوزه، گوزن، زنگوله ۵۸۴- سبک، سرب، سکو، برس، بوس، بورس، بوکس، رسوب، سرکوب، بوکسور ۵۸۵- نقص، نقد، قند، قصه، قوه، قوچ، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه ۵۸۶-دوش، رشید، ارشد، شیاد، رادیو، دیوار، دشوار، درویش، داریوش ۵۸۷- ماهی، بیمه، تباه، بیات، تابه، بامیه، مهتاب، اهمیت، مهتابی ۵۸۸- ختم، اخم، خدا، خام، سخت، خدمت، خادم، ساخت، استاد، استخدام ۵۸۹- شال، تشک، پتک، پلک، پاکت، تلاش، کاشت، پلاک، شکلات، لاکپشت ۵۹۰- پنج، جشن، نبش، جهش، جنبه، پنجه، شنبه، پنبه، جنبش، پنج شنبه ۵۹۱- نجف، نجس، جنس، سنج، فنج، ناجا، آسان، اسفنج، اجناس، اسفناج ۵۹۲- سیم، تیم، میت، تقی، تیمم، قسمت، مقیم، قیمت، تقسیم، مستقیم ۵۹۳- هما، لکه، کله، هلاک، کمال، کلمه، مکمل، مالک، ملکه، مکالمه ۵۹۴- چکش، کیش، چای، کاچی، شیار، کاشی، شریک، شکار، شاکی، شکارچی ۵۹۵- جشن، شاد، دوش، جوش، دانش، جوان، جادو، جواد، وجدان، دانشجو ۵۹۶- آرام، نمره، نامه، انار، آرمان، ناهار، مناره، اهرام، راهنما ۵۹۷- گرم، مگس، گیس، مرگ، ریگ، گریم، مرسی، مسیر، سرگرمی، گرمسیر ۵۹۸- حبس، سبد، سحر، حدس، سراب، آباد، حساب، ساحر، آدرس، حسابدار ۵۹۹- خشت، رخت، شاخ، رخش، آخرت، ارتش، خراش، تراش، پرخاش، خارپشت ۶۰۰- گدا، هاد، ادا، گاز، زده، آگاه، اهدا، گدازه، آزاده، زادگاه
۶۰۱- رطب،طلب، طلا، طبل، رکاب، باطل، رباط، کابل، کربلا، طلبکار
۶۰۲- مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار
۶۰۳- پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، توپر، پوستر، پتروس، پرستو
۶۰۴- گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابه
۶۰۵- پول، سال، پلو، پوچ، چلو، سوال، چپول، چالوس، چپاول، چاپلوس
۶۰۶- سرم، سیب، سرب، برس، مسیر، مسری، مرسی، مربی، بررسی، سرمربی
۶۰۷- تاس، سرخ، تخس، تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
۶۰۸- فدا، هوا، هود، هدف، وفا، دولا، هالو، فولاد، آلوده، فالوده
۶۰۹- شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار
۶۱۰- غار، راه، باغ، غرب ،وهاب، غوره، غروب، غبار، روباه، آبغوره
۶۱۱- کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک
۶۱۲- پهن، خان، چاپ، چاه، خانه، پناه، پاچه، چانه، چاخان، چاپخانه
۶۱۳- باک، نیک، نبات، کتان، کتاب، تنبک، بانک، بیات، تانک، کابینت
۶۱۴- هند، دین، دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده
۶۱۵- اهل، لمس، اسم، ماله، مهسا، ماسه، ملوس، سوله، لامسه، ماسوله
۶۱۶- خرد، رود، هدر، خرده، روده، چرخه، دوره، خوره، خورده، دوچرخه
۶۱۷- دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار
۶۱۸- زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد
۶۱۹- سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ
۶۲۰- درب، ننگ، برد، برگ، گردن، درنگ، بندر، گنبد، دربند، گردنبند
۶۲۱- خال، ملخ، روال، خاور، امور، مولا، اخمو، خالو، مورخ، خرمالو
۶۲۲- عشق، نقش، نعش، آشنا، عاشق، نقاش، نقشه، اشعه، قانع، عاشقانه
۶۲۳- همت، ترم، مته، ظهر، همتا، ظاهر، مظهر، تظاهر، مهارت، متظاهر
۶۲۴- جدا، درج، رواج، وارد، وراج، اردو، واجد، گارد، گردو، جادوگر
۶۲۵- بال، طول، دولا، بلوا، والد، طالب، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
۶۲۶- دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار
۶۲۷- هند، آیه، یاد، دیو، دین، دهان، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
۶۲۸- زور، سری، روز، وزن، زرین، سوزن، سینی، زیرین، رویین، زیرنویس
۶۲۹- سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه
۶۳۰- گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار
۶۳۱- وان، اتو، وات، اوت، توان، وانت، ژتون، توانا، تاوان، آوانتاژ ( اگر این مرحله واستون مشکل داره بازیتون رو آپدیت کنین )

۶۳۲- قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق
۶۳۳- سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور
۶۳۴- کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار
۶۳۵- رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمان
۶۳۶- چاه، چاپ، چاره، چهار، پارچ، پاچه، آچار، اپرا، پارچه، چهارپا
۶۳۷- رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم
۶۳۸- هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان
۶۳۹- لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار
۶۴۰- تماس، ماست، سرما، سفارت، مسافر، مسافت، متاسف، اتمسفر، مسافرت
۶۴۱- سوم، نوک، نسیم، موسی، مسکن، سینک، مسکو، سمنو، سومین، مسکونی
۶۴۲- انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانی
۶۴۳- کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
۶۴۴- قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس
۶۴۵- مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه
۶۴۶- بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان
۶۴۷- فوت، فوق، وقف، افق، قفا، وفا، تقوا، وفات، توقف، فتوا، توافق
۶۴۸- بلا، طلب، طلا، طبل، طبس، سطل، لباس، اطلس، باطل، طالب، اسطبل
۶۴۹- عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان
۶۵۰- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان
۶۵۰- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان
۶۵۱- کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک
۶۵۲- عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد
۶۵۳- وبا، بور، بنر، انبر، ابرو، روبان، بوران، ویران، ناوبر، بورانی
۶۵۴- مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار
۶۵۵- زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت
۶۵۶- چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه
۶۵۷- عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه
۶۵۸- متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند
۶۵۹- داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنج
۶۶۰- رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید
۶۶۱- دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد، دهان، آزاده، زاهدان، اندازه
۶۶۲- دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید
۶۶۳- پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس
۶۶۴- دوا، دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
۶۶۵- فضا، دفن، فرض، نوار، اردن، دوران، اروند، فروند، فوران، فضانورد
۶۶۶- جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر
۶۶۷- هوش، بانو، آشوب، شانه، انبه، شنبه، انبوه، باهوش، شبانه، نوشابه
۶۶۸- فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین
۶۶۹- ترس، کاتر، تراس، ساکت، نکات، کاست، تانکر، کنسرت، کارتن، ترسناک
۶۷۰- سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه
۶۷۱- پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر
۶۷۲- رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان
۶۷۳- کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل
۶۷۴- برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگر
۶۷۵- ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیل
۶۷۶- کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
۶۷۷- شوم، میش، یون، مین، میهن، هومن، میوه، مینو، شیوه، منشی، شومینه
۶۷۸- صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف
۶۷۹- عوض، وضع، عرض، عضو، رضا، عوضی، راضی، ضایع، رضوی، عوارض، عوارضی
۶۸۰- داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر
۶۸۱- سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت
۶۸۲- سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون
۶۸۳- جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار
۶۸۴- اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک
۶۸۵- دوا، خون، دانه، دانا، نخود، نواده، ناخدا، آخوند، خواهان، خانواده
۶۸۶- مری، مار، کمر، کرم، کریم، اکرم، ریکا، امیر، یاری، کیمیا، یاکریم
۶۸۷- بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست
۶۸۸- سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسی
۶۸۹- ادا، دقت، صدق، قصد، صدا، اتاق، صادق، تقاص، صداقت، صدقات، اقتصاد
۶۹۰- نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه، دیوانه
۶۹۱- خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخه
۶۹۲- چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب
۶۹۳- قبر، قبه، برق، عرق، قهر، رعب، عرب، ربع، بره، عقرب، قرعه، عقربه
۶۹۴- مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشک
۶۹۵- برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها
۶۹۶- نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه، گلخانه
۶۹۷- بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربین
۶۹۸- سیر، مری، ریز، سری، زری، مرز، سیم، مسن، نرم، زرین، نسیم، سرزمین
۶۹۹- سنت، تاس، نشت، تنه، ساتن، تنها، نشست، تشنه، نشسته، شناسه، نشاسته
۷۰۰- دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشت
۷۰۱- دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کرادانی
۷۰۲- قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
۷۰۳- شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام، شمعدان
۷۰۴- نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو
۷۰۵- آتش، هشت، آشتی، ایست، سایه، هیات، سیاه، شاسی، تیشه، ستایش، شایسته
۷۰۶- هنر، نهر، رهن، رنج، جیر، جین، نهی، ریه، هجری، نیره، جیره، نیجریه
۷۰۷- ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال
۷۰۸- کهن، فنا، کفا، فنس، کسف، کنه، ناف، کفن، ساکن، کافه، کاهن، نسکافه
۷۰۹- زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه، انگیزه
۷۱۰- سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست
۷۱۱- لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی
۷۱۲- سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون
۷۱۳- دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان
۷۱۴- لگن، سگا، لنت، سنگ، لنگ، نسل، گسل، ساتن، انگل، گالن، سالن، گلستان
۷۱۵- کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون
۷۱۶- دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد
۷۱۷- باز، فاز، زبل، لیف، فلز، لیز، زلف، بازی، زیبا، آبزی، فایل، فلزیاب
۷۱۸- چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه
۷۱۹- ران، رضا، قرن، آقا، قضا، نقض، قرض، انار، قران، ناقض، انقضا، انقراض
۷۲۰- رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین
۷۲۱- سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناک
۷۲۲- زین، لنج، لجن، لنز، جیب، لیز، زبل، زینب، نجیب، بنجل، زنبیل، زنجبیل
۷۲۳- ریش، آتش، شیر، آرش، آتی، تراش، شیار، ارتش، ترشی، آشتی، تایر، اتریش
۷۲۴- سفر، تار، راس، ترس، سفت، افسر، ستار، فارس، تاسف، راست، تراس، سفارت
۷۲۵- کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف
۷۲۶- ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیل
۷۲۷- امت، عمل، علم، ملت، علت، عام، تامل، عالم، املت، عامل، تعامل، علامت
۷۲۸- رخش، مربا، خشاب، خراش، آمار، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخش
۷۲۹- باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان
۷۳۰- پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو، پهلوان
۷۳۱- متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال
۷۳۲- صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم
۷۳۳- شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر
۷۳۴- دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری
۷۳۵- تمر، ترم، رحم، تیر، حرم، رحمت، حریم، حرمت، ترحم، ریتم، متحیر، تحریم
۷۳۶- پسر، سپر، پرس، کیش، پیس، شریک، سرکش، سپری، پرسش، پسرک، سرکشی، شکسپیر
۷۳۷- رهن، نهر، راه، اره، پاره، پریا، پینه، پنیر، آینه، پناه، پایه، پیراهن
۷۳۸- کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکار
۷۳۹- چاه، ابر، بها، وبا، چوب، بچه، بهار، ابرو، چهار، چاره، روباه، چهارچوب
۷۴۰- بار، آرد، دار، رام، مراد، مربا، مدار، درام، مادر، مبدا، رامبد، مرداب
۷۴۱- ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه
۷۴۲- کبری، کبیر، رکیب، مرکب، بومی، مربی، کویر، میکرو، مکروب، روبیک، میکروب
۷۴۳- کاه، آهک، زیپ، کپی، پیک، پایه، کاهی، پیاز، هاکی، اکیپ، کازیه، پاکیزه
۷۴۴- ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر
۷۴۵- زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله
۷۴۶- شکر، سران، سارا، نارس، ساکن، شانس، شناس، اشکان، آشکار، کاشان، کارشناس
۷۴۷- وات، رنو، تار، اتو، ران، ترور، تنور، وانت، توان، نروژ، ژانر، ژنراتور
۷۴۸- موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاوره
۷۴۹- بها، ماه، بام، مسح، حبه، سهام، مهسا، ماسه، حسام، مباح، حماسه، محاسبه
۷۵۰- صدا، خدا، هند، خاص، رصد، نهاد، دهان، خنده، ناصر، صادر، صخره، رصدخانه
۷۵۱- ترش، شتر، تبر، برش، رشت، شهر، ترب، شرب، بشر، شربت، رتبه، بهشت، برشته
۷۵۲- عار، نصر، صرع، عصر، عصا، رعنا، عنصر، نعره، عرصه، عناصر، عصاره، عصرانه
۷۵۳- درک، کدو، خدا، کود، وارد، راکد، کادو، رکود، آخور، دکور، خوراک، خودکار
۷۵۴- غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار، مرغابی
۷۵۵- اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار
۷۵۶- سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت
۷۵۷- مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیم
۷۵۸- پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت
۷۵۹- شهر، ریه، شمر، میش، شرم، مری، هرم، مهره، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
۷۶۰- منش، موش، ورم، نوش، روش، نرمش، روشن، نمره، منور، منشور، مشهور، مهرنوش
۷۶۱- سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور
۷۶۲- اهل، سکه، کله، کلک، لکه، کلاه، هلاک، کاسه، کاکل، اسکله، کلاهک، کالسکه
۷۶۳- دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند
۷۶۴- علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه
۷۶۵- ناس، بست، بند، بدن، تند، نبات، نسبت، باند، تناسب، آبستن، سنباد، دبستان
۷۶۶- رنگ، تنگ، انگ، گاری، رینگ، تایر، انتر، گیرا، یگان، تینر، گیتار، گرانیت
۷۶۷- ریگ، ارگ، گیر، گام، گریم، گرما، شمار، گیشا، گرایش، گرامی، گرمایش
۷۶۸- صفا، صاف، صفر، صرف، نصف، ناصر، صفرا، صراف، انصار، انصاف، اصراف، انصراف
۷۶۹- پهن، نان، ننه، پند، دهه، دهان، نهان، دهنه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
۷۷۰- ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت
۷۷۱- میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدی
۷۷۲- سیم، سیر، سهم، ساری، سیما، اسیر، سهام، سهیم، همسر، سرمه، سیاره، سرمایه
۷۷۳- پاک، کاپ، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، سکان، پاتک، ساکن، پستان، پستانک
۷۷۴- پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار
۷۷۵- مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیر
۷۷۶- پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز، زیرپوش
۷۷۷- شام، چای، میت، چشم، شیما، آیات، اشیا، آشتی، ایام، مشتی، تماشا، تماشاچی
۷۷۸- آقا، قاب، لقب، قلب، نقل، القا، بالا، بالن، باقلا، ناقلا، اقبال، انقلاب
۷۷۹- پره، هوش، پشه، گور، گرو، شوره، گوهر، پوشه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
۷۸۰- فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدون
۷۸۱- گیس، لگن، لیس، نسل، لیگ، گسل، یگان، سالن، گیلان، گیلاس، سیگنال، انگلیس
۷۸۲- تمر، ترک، کور، تور، کوه، کته، تکه، مکه، کمتر، موکت، کوره، توهم، متروکه
۷۸۳- رشت، ترش، شتر، نشر، رانش، نگرش، ناشر، انتر، گرانش، نگارش، شناگر، انگشتر
۷۸۴- وبا، لبو، بلوا، آویز، بلوز، لوزی، زیلو، ویزا، بازو، زالو، لوبیا، زلوبیا
۷۸۵- نمک، نرم، ناز، رمان، مکان، زمان، نماز، مرکز، نازک، کرمان، مراکز، نمکزار
۷۸۶- ریگ، گاز، گرز، گاری، گریز، گراز، زاری، رازی، بزرگ، ایربگ، آبگیر، بازیگر
۷۸۷- لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسال
۷۸۸- رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنج
۷۸۹- لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیا
۷۹۰- درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادرید
۷۹۱- رام، مار، کار، مکار، ریکا، اکرم، کریم، آرام، مارک، آمار، کامیار، آمریکا
۷۹۲- دنج، جان، جشن، جواد، جوشن، جادو، دانش، شنوا، جوان، جوشان، وجدان، دانشجو
۷۹۳- قاب، تاس، قسم، آقا، ماست، قسمت، سماق، قاسم، قامت، اقسام، اقامت، مسابقات
۷۹۴- اسب، بست، سرب، سبد، ستار، دارت، ربات، بستر، دستار، دربست، سرداب، داربست
۷۹۵- آخر، برگ، خنگ، نرخ، خبر، انبر، بخار، خراب، آبرنگ، رگبار، خبرگان، خبرنگار
۷۹۶- دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال
۷۹۷- لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمر
۷۹۸- اوت، بوت، اتو، وانت، توان، نوبت، بتون، اتان، بوتان، توانا، تاوان، اتوبان
۷۹۹- دیه، هیچ، چاره، ایده، دایه، هادی، چیده، چادر، دچار، دریچه، دایره، دریاچه
۸۰۰- هوس، سطر، وسط، اطهر، ساوه، واسط، سوره، طاهر، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره
۸۰۱- توپ، سخت، سوپ، پخت، پوست، سوخت، ساخت، پاسخ، استوا، خواست، سخاوت، اختاپوس
۸۰۲- سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران
۸۰۳- پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوس
۸۰۴- بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی
۸۰۵- وات، کور، ترک، توت، کاور، کاتر، ترور، تکاور، کروات، تکرار، تورات، تراکتور
۸۰۶- کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند
۸۰۷- گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ
۸۰۸- ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه
۸۰۹- قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغه
۸۱۰- شوک، وزش، کشور، کاوش، ورزش، کاور، شرور، رزرو، ارزش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
۸۱۱- جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت
۸۱۲- چدن، چین، دنیا، دینی، چیدن، آیین، اینچ، چینی، چایی، دنیوی، دیوان، داوینچی
۸۱۳- مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه
۸۱۴- سنا، کنس، ساس، سانس، اسکن، آسان، اساس، سکانس، ساسان، اسکان، اسانس، اسکناس
۸۱۵- سفر، دروس، سفید، یوسف، فرید، ردیف، سفیر، فرود، رسید، ویفر، روسفید، فردوسی
۸۱۶- خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان
۸۱۷- شوکر، شکار، کوشا، کشور، آوار، روکش، کاوش، شورا، کاور، واشر، آشکار، کارواش
۸۱۸- شیک، رای، پرش، آرش، شکار، اکیپ، پارک، شریک، کیارش، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
۸۱۹- رویا، آخور، آریا، یاور، خاور، راوی، خوار، خیار، اخوی، اخروی، اواخر، خاویار
۸۲۰- شکر، آجر، کشو، اوج، جوک، جوش، کاج، کرج، شکور، شرکا، کارجو، جاروکش، جوشکار
۸۲۱- مور، موز، مرزه، روزه، مرور، زیره، رموز، هیزم، مویز، رزومه، روزمره، مهرورزی
۸۲۲- دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد
۸۲۳- سوار، راسو، سران، روان، سارس، نارس، نارو، سانس، سوسن، سروان، سنسور، سانسور
۸۲۴- اره، مهر، آیه، نهی، نیمه، امریه، آرمین، رامین، ارمنی، مهران، مهیار، اهریمن
۸۲۵- علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادله
۸۲۶- نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق
۸۲۷- تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر
۸۲۸- دبیر، نبرد، برند، نیرو، درون، روند، نوید، دربی، بندری، بیرون، روبند، دوربین
۸۲۹- داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار
۸۳۰- دیر، دوا، اود، دیو، یاور، دریا، رویا، داور، دارو، راوی، اردو، دیوار، رادیو
۸۳۱- غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه
۸۳۲- قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت
۸۳۳- سرخ، ترس، خرس، نرخ، آسان، سرنخ، خسارت، خرناس، استخر، خراسان، ساختار، ستارخان
۸۳۴- جام، تیم، عام، آیات، تجمع، مایع، جامع، جمعیت، جماعت، اجتماع، مایعات، اجتماعی
۸۳۵- بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه
۸۳۶- ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیل
۸۳۷- گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی
۸۳۸- روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی
۸۳۹- دست، زود، سود، یزد، دیو، تیز، دیس، سید، سوز، دوست، سوتی، زیست، دویست، دوزیست
۸۴۰- مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلاد
۸۴۱- توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ
۸۴۲- زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار
۸۴۳- خار، آخر، خدا، نرخ، خان، شاخ، خشن، خراش، ارشد، نادر، درنا، اندر، خارش، درخشان
۸۴۴- خار، آخر، خرم، مهر، پره، اخم، خام، خمار، پاره، خرما، خمره، پخمه، خامه، خمپاره
۸۴۵- ملی، ملس، لمس، ملت، تیم، سیل، میت، سطل، لیست، مسلط، طلسم، تسلط، تسلیم، مستطیل
۸۴۶- جور، روس، سرخ، هرج، سهو، سرو، خرج، خسرو، خروس، سوره، جوخه، خروج، جسور، سرجوخه
۸۴۷- سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست
۸۴۸- رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمند
۸۴۹- پلو، پول، هلو، پهن، پله، لپه، آهن، پناه، پهلو، پلان، ناله، پونه، لانه، پهلوان
۸۵۰- خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی
۸۵۱- کاخ، کره، هنر، خنک، نکره، رخنه، خانه، کنار، اراک، انکار، ارکان، کرانه، کارخانه
۸۵۲- زبل، بغل، لبه، غزل، غاز، زاغ، باغ، اغلب، آبله، بالغ، زغال، غزال، زباله، بزغاله
۸۵۳- رهن، دین، دور، دیو، نود، نوه، رژه، نیرو، نوید، نرده، درون، نروژ، ویژه، هیدروژن
۸۵۴- خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخان
۸۵۵- دسر، مرد، دمر، گرد، مرگ، گرم، مگس، سدر، سردر، مدرس، مسگر، سرگرم، سرگرد، سردرگم
۸۵۶- مشت، شخص، ختم، اتم، تخم، خشت، شصت، خاتم، مشخص، شاخص، صامت، مختص، متشخص، مشخصات
۸۵۷- کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکار
۸۵۸- هوش، بدن، نوه، نود، نبش، دبه، شنبه، شنود، بنده، شهود، بدنه، دنبه، بهنوش، دوشنبه
۸۵۹- لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن
۸۶۰- مست، متر، سمت، ستم، جسم، سمج، جرم، تجسم، تاجر، رستم، اجرت، سماجت، جسارت، مستاجر
۸۶۱- نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان
۸۶۲- نشر، پرش، ران، ریش، شیر، نیش، ناشر، ناشی، شیار، پریا، پنیر، رانش، پرشیا، پریشان
۸۶۳- غار، دوغ، دور، داغ، غده، دارو، داور، ارده، دوره، روده، دروغ، آروغ، غوره، داروغه
۸۶۴- کرد، بور، باک، کدو، کبد، باکو، ابرو، رکود، کادو، کبود، دکور، بودا، بارکد، دارکوب
۸۶۵- شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشتر
۸۶۶- آوا، آرا، شعر، عشا، شرع، عرش، شعرا، شعار، شعور، شروع، شاعر، اشعار، اعشار، عاشورا
۸۶۷- کرم، کمر، رسم، سمی، کسر، مسری، مرسی، کسری، سیرک، کرسی، ریسک، میکس، کمیسر، کریسمس
۸۶۸- بور، خبر، بره، خوب، خزه، خزر، خوره، روزه، خبره، بروز، برزخ، روزبه، بهروز، خربوزه
۸۶۹- لیر، شال، آریا، ارزش، شیار، ریزش، لرزش، شیلا، ارشیا، شیراز، آرایش، آلایش، شالیزار
۸۷۰- ولی، بام، بیل، بال، آبی، مبل، مولا، لیمو، لابی، یابو، ویلا، آلبوم، لوبیا، موبایل
۸۷۱- نشت، تنش، نشات، آیین، نشان، آنتن، ناشی، آشتی، آتشین، نیایش، نشانی، ناتنی، انیشتین
۸۷۲- مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
۸۷۳- اتو، کند، کود، تند، ونک، کدو، تانک، دکان، اندک، کتان، کودن، کندو، کودتا، تکواندو
۸۷۴- درز، روز، دره، هدر، وزرا، داور، دراز، زهرا، دوره، روده، زرده، آرزو، آزرده، دروازه
۸۷۵- تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلات
۸۷۶- سود، سنا، نوا، اود، سونا، سواد، سینا، نوید، سودا، سویا، یونس، اسید، سودان، ادیسون
۸۷۷- روی، زیر، پری، روز، پیر، زور، پیرو، روزی، وزیر، پریز، پرویز، پیروی، پیروز، پیروزی
۸۷۸- کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرو، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب
۸۷۹- نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوان
۸۸۰- بنا، تاب، نیت، آنی، نیک، تانک، یکتا، یکان، کیان، کتان، نکبت، تبانی، نیابت، کابینت
۸۸۱- تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکار
۸۸۲- مور، آرم، یار، امر، مهو، مهیا، مهار، ماهر، اهرم، امور، هموار، مهیار، امریه، ارومیه
۸۸۳- شاد، شهد، رشد، زهر، زرده، زهرا، شهدا، ارشد، شاهد، هزار، ارشه، آزرده، هشدار، شهرزاد
۸۸۴- یاد، آتش، آتی، شاد، داد، شیدا، آیات، اشیا، شیاد، آشتی، شدید، تشدید، داداش، یادداشت
۸۸۵- ساک، سیم، وام، سکو، کما، کام، واکس، ماسک، اسکی، مسواک، مساوی، مایوس، سیامک، اسکیمو
۸۸۶- پری، پیر، پره، پشه، نیش، شیره، شهین، شهره، پینه، نهره، نیره، نشریه، شهریه، هنرپیشه
۸۸۷- قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت
۸۸۸- خار، شیر، آرش، رخش، خیار، اشیا، اخیر، شیار، آریا، خارش، خراش، ارشیا، آرایش، خشایار
۸۸۹- گوش، شکر، اشک، گور، شوش، کشش، کاور، شوکر، کاوش، شورش، کوشش، گوارش، کاوشگر، کشورگشا
۸۹۰- گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه
۸۹۱- دام، نام، داغ، نما، دامن، نماد، نادم، دماغ، اغما، دانا، داغان، ادغام، اندام، دامغان
۸۹۲- پیل، چدن، چین، بدل، دلبر، دلیر، دریل، برند، چرند، بلند، چنبر، چریدن، دریبل، بلدرچین
۸۹۳- دین، مدت، یمن، منت، متن، دینی، دایی، یتیم، آیین، تمدن، تامین، امنیت، تایید، دینامیت
۸۹۴- اشک، آرش، ترک، ارتش، تراش، اراک، کارت، راکت، ترکش، تشکر، ترشک، شراکت، کشتار، اشتراک
۸۹۵- دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد
۸۹۶- فال، ولت، آفت، وال، وات، الف، آلو، اول، لبو، فلوت، بلوا، بلوف، بافت، تابلو، فوتبال
۸۹۷- کتب، باک، ناب، نوک، کوبا، باکو، بانک، کاتب، کتاب، تنبک، بوتان، تناوب، باتون، تنباکو
۸۹۸- آتی، بیت، ادب، باد، ابد، آباد، آداب، باید، آیات، آبادی، ابیات، ابتدا، دیابت، ادبیات
۸۹۹- رهن، بار، بها، اره، نهم، امر، انبر، مهار، بهمن، بهنام، مهران، بهرام، مهربان، برنامه
۹۰۰- نیک، پاک، پیت، تیپ، یکان، اکیپ، تیپا، کیان، یکتا، کتان، تکان، پیکان، کاینات، کاپیتان

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 111 تا 120 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 221 تا 230 بازی جدولانه 2

تصویر پاسخ بازی محبوب حدس اموجی

پاسخ بازی محبوب حدس اموجی

تصویر جواب بازی پرسون پرسون

جواب بازی پرسون پرسون

بدون تصویر

جواب مراحل 971 تا 980 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب مراحل 891 تا 900 بازی جدولانه 1

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.