بدون تصویر

جواب کامل مراحل 981 تا 990 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی : بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پایتخت کشور آفریقایی گابن لیبرویل
افقی ۱ بدون شک بیتردید
افقی ۲ مافیای ژاپن یاکوزا
افقی ۲ شهری باستانی در تونس کارتاژ
افقی ۳ پرگویی ور
افقی ۳ بی‌دلیل بیسبب
افقی ۳ کلام هشدار هان
افقی ۳ حرف دوم انگلیسی بی
افقی ۴ پارچه کهنه رکو
افقی ۴ خوراکی از تخم مرغ نیمرو
افقی ۴ از علوم خیالی مانند کیمیا ریمیا
افقی ۵ امتیاز و پوئن پوان
افقی ۵ شهر عبا نایین
افقی ۵ لاغر و نزار نحیف
افقی ۶ سایت شخصی وبلاگ
افقی ۶ یادداشت نت
افقی ۶ صدای گاو ما
افقی ۶ لقبی در اروپا کنت
افقی ۷ تویی لاستیک خودرو تیوپ
افقی ۷ ده تایش یک می‌شود یکدهم
افقی ۷ زمان بسیار کم ان
افقی ۸ بوستان باغ
افقی ۸ صدای درد اخ
افقی ۸ خط‌کش رسم تی
افقی ۸ کودک طفل
افقی ۹ حرف شرط ار
افقی ۹ آش زیره زیربا
افقی ۹ میوه نو رسیده نوبر
افقی ۱۰ جواب مثبت بله
افقی ۱۰ پژمرده و افسرده لس
افقی ۱۰ عدد هندسی پی
افقی ۱۰ افراد کم‌مانند نوادر
افقی ۱۱ هوس باردار ویار
افقی ۱۱ گندم آردکن اسیاب
افقی ۱۱ لنز عدسی
افقی ۱۲ بی‌خبر ناگاه
افقی ۱۲ بلدرچین بدبدک
افقی ۱۲ پدر ترکی اتا
افقی ۱۳ خودم من
افقی ۱۳ ارداه قوی همت
افقی ۱۳ رگ‌های ظریف بدن مویرگ
افقی ۱۳ دوستی ود
افقی ۱۴ بخت‌آزمایی لاتاری
افقی ۱۴ مدرسه عالی رشته‌های فنی هنرسرا
افقی ۱۵ محافظت نگهبانی
افقی ۱۵ گرماگرم کاری هیروویر
عمودی ۱ از تیم‌های فوتبال انگلیس لیورپول
عمودی ۱ وجه اشتراک مجله و روزنامه ابونمان
عمودی ۲ نوعی دفاع در فوتبال یارکوب
عمودی ۲ الماس خوش‌تراش برلیان
عمودی ۳ دفاع فوتبال بک
عمودی ۳ مرکز کشور مالت والتا
عمودی ۳ اندام تولید مثل قارچ‌ها هاگ
عمودی ۳ زیر پا مانده له
عمودی ۴ امر از روبیدن روب
عمودی ۴ از سازهای ایرانی نایغز
عمودی ۴ مجرا راهاب
عمودی ۵ سنگین وزین
عمودی ۵ امر به گفتن گو
عمودی ۵ پهلوان یل
عمودی ۵ مثل و مانند همتا
عمودی ۶ قلب قرآن مجید یاسین
عمودی ۶ متقی پارسا
عمودی ۶ پسوند کشورها تان
عمودی ۷ باقی باش بمان
عمودی ۷ خوب مختصر خب
عمودی ۷ نفرین سب
عمودی ۷ شهری زیارتی ری
عمودی ۸ نوعی مخمل کبریتی
عمودی ۸ همه‌گیری اپیدمی
عمودی ۹ حرف همراهی با
عمودی ۹ او وی
عمودی ۹ نیم‌تنه کت
عمودی ۹ اسب بارکش یابو
عمودی ۱۰ رفیق مشهدی یره
عمودی ۱۰ جنس کلاه روستایی نمدین
عمودی ۱۰ آشکار بدیهی
عمودی ۱۱ مخفف تاتار تتار
عمودی ۱۱ با ناله سودا می‌کند اه
عمودی ۱۱ درخت زبان گنجشک ون
عمودی ۱۱ گوشه ورزشی کرنر
عمودی ۱۲ شلوار زره‌دار جنگ‌های قدیم رانین
عمودی ۱۲ خوشایند و پسندیده مطبوع
عمودی ۱۲ رهن گرو
عمودی ۱۳ برج و قلعه دژ
عمودی ۱۳ سنگ زرآزما محک
عمودی ۱۳ به تنهایی فرادا
عمودی ۱۳ جهت سو
عمودی ۱۴ دوسالانه بیینال
عمودی ۱۴ امری دستوری
عمودی ۱۵ فهمیدن دریافتن
عمودی ۱۵ سرتیپ نیروی دریایی دریادار

افقی ۱ آشغال خاکروبه
افقی ۱ مجرای فرعی روده کور اپاندیس
افقی ۲ مهربانی و دلسوزی رحمت
افقی ۲ نشانه الهی ایت
افقی ۲ کلرور آمونیوم نشادور
افقی ۳ شیر بیشه اسد
افقی ۳ شهری نزدیک رشت کوچصفهان
افقی ۳ چوب خوشبو ند
افقی ۴ زدنی در ورزش کشتی فن
افقی ۴ قبل از آشتی قهر
افقی ۴ نیزارها اجام
افقی ۴ ستاره نجم
افقی ۵ حیوان همه‌چیز خوار خوک
افقی ۵ دریاچه‌ای در کانادا هورن
افقی ۵ گواه شاهد
افقی ۶ سعی و کوشش تلاش
افقی ۶ فارسی امروزی دری
افقی ۶ کبوتر دشتی یمام
افقی ۷ اسب چاپار یام
افقی ۷ امدادرسانی یاوری
افقی ۷ خدای مصری رع
افقی ۷ آغوش بر
افقی ۸ خاورشناس مستشرق
افقی ۸ محله‌ای در تهران امیریه
افقی ۹ راست نیست چپ
افقی ۹ ناشنوایان صم
افقی ۹ سرگذشت پیشینیان تاریخ
افقی ۹ ناپاک شرعی نجس
افقی ۱۰ چهره‌آرایی در فیلم گریم
افقی ۱۰ صدای مهیب غرش
افقی ۱۰ کاراته نمایشی کاتا
افقی ۱۱ سبک و خوار خفیف
افقی ۱۱ یونان قدیم هلاس
افقی ۱۱ دوش و شانه کول
افقی ۱۲ قدر و مرتبه ارج
افقی ۱۲ بسیار سخن‌چین غماز
افقی ۱۲ زمان بی‌انتها ابد
افقی ۱۲ اندرون تو
افقی ۱۳ غرور و تکبر نب
افقی ۱۳ یکی از استان‌های روسیه ولادیمیر
افقی ۱۳ باغ تاریخی کاشان فین
افقی ۱۴ از تقسیمات کشوری دهستان
افقی ۱۴ محل تغذیه جنین ناف
افقی ۱۴ نوعی آسیاب دستی
افقی ۱۵ سم موجود در سیگار نیکوتین
افقی ۱۵ نحس و شوم نامبارک
عمودی ۱ اوهام‌پرست خرافاتی
عمودی ۱ حرکت دادن به دور خود چرخاندن
عمودی ۲ نیکوتر احسن
عمودی ۲ وسیله روشنایی لامپ
عمودی ۲ چاقی فربهی
عمودی ۳ گنجه لباس کمد
عمودی ۳ پنجم عرب خامس
عمودی ۳ کم‌حواس گیج
عمودی ۳ تکان سک
عمودی ۴ برهنه رت
عمودی ۴ از پرندگان شکاری قوش
عمودی ۴ به دست آوردن تصرف
عمودی ۴ حق ناحق سازمان ملل وتو
عمودی ۵ شهری در استان قم کهک
عمودی ۵ رنگی از خانواده سبز یشمی
عمودی ۵ دسته‌ای از گیاهان تیره گندمیان که دانه‌های برخی از آن‌ها را آرد کنند غلات
عمودی ۶ عقیده و یقین باور
عمودی ۶ چوبه اعدام دار
عمودی ۶ ضیافت مهمانی
عمودی ۷ پوچ و توخالی هیچ
عمودی ۷ هر زمان هروقت
عمودی ۷ دیبای نازک و لطیف لاد
عمودی ۸ عکس‌ها تصاویر
عمودی ۸ ابتدایی اغازین
عمودی ۹ سوره ۸۹ قرآن فجر
عمودی ۹ کمک‌رسان یاررس
عمودی ۹ اسباب و لوازم منزل مان
عمودی ۱۰ مخفیانه پنهانی
عمودی ۱۰ گوسفند ماده میش
عمودی ۱۰ وفا کردن به عهد ایفا
عمودی ۱۱ نوشیدنی اشام
عمودی ۱۱ نام دیگر سیاره بهرام مریخ
عمودی ۱۱ غرور کبر
عمودی ۱۲ برکت سفره نان
عمودی ۱۲ سراینده شاعر
عمودی ۱۲ غذای زمین کود
عمودی ۱۲ خرس آسمانی دب
عمودی ۱۳ حیوان وحشی دد
عمودی ۱۳ اسم نام
عمودی ۱۳ از القاب امرای ترک ینال
عمودی ۱۳ شهری در استان فارس فسا
عمودی ۱۴ از خوراک چهارپایان یونجه
عمودی ۱۴ شادمانی و سرور بهجت
عمودی ۱۴ عنوان مهم روزنامه تیتر
عمودی ۱۵ بزرگ زورخانه سردمدار
عمودی ۱۵ دومین شهر بزرگ یونان سالونیک

افقی ۱ جدال و کشمکش مجادله
افقی ۱ بادها ریاح
افقی ۱ پرنده خوشبختی هما
افقی ۲ سال طولانی کبیسه
افقی ۲ حرف تأسف اف
افقی ۲ منزلت و ارزش قدر
افقی ۲ تن‌پرور و بیکاره لش
افقی ۳ و ... الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون لاتلبسوا
افقی ۳ پیامبری در شکم ماهی یونس
افقی ۴ خورشید هور
افقی ۴ غرش آسمان رعد
افقی ۵ قبرستان متبرک مدینه که چهار امام در آنجا مدفون هستند بقیع
افقی ۵ خزنده گزنده مار
افقی ۵ دهمین ماه سال قمری شوال
افقی ۶ تکیه به پشتی لم
افقی ۶ بی‌سواد امی
افقی ۶ فسوف یحاسب حسابًا ... یسیرا
افقی ۶ ناخن چهارپا سم
افقی ۷ سرشوی گیاهی سدر
افقی ۷ از فروع دین تبری
افقی ۷ نقش هنرپیشه رل
افقی ۸ شهری در استان فارس لار
افقی ۸ نوبت بازی داو
افقی ۸ ضمیر عربی انت
افقی ۸ توجه در امری دقت
افقی ۹ معاون هیتلر هس
افقی ۹ مکانی روی جمجمه کودک که نرم است ملاج
افقی ۹ مکان بی‌خطر امن
افقی ۱۰ هزار کیلو تن
افقی ۱۰ انتزاع تجرید
افقی ۱۰ پیر و فرتوت مسن
افقی ۱۰ پایتخت فراری رم
افقی ۱۱ همسر سمیه و پدر عمار یاسر
افقی ۱۱ نوشابه قدیمی اسو
افقی ۱۱ راه رفتن تمشی
افقی ۱۲ دشمن عدو
افقی ۱۲ از آن سو به معنای آفت است الب
افقی ۱۳ تابع و پیرو دابر
افقی ۱۳ از اضلاع تثلیث مسیحیت روحالقدس
افقی ۱۴ عدد ماه سی
افقی ۱۴ کوه موسی طور
افقی ۱۴ هنوز انگلیسی یت
افقی ۱۴ فصل‌های کتاب ابواب
افقی ۱۵ همراه چای می‌خورند قنی
افقی ۱۵ زیبا جمیل
افقی ۱۵ عروس قرآن الرحمن
عمودی ۱ کافی و به اندازه مک
عمودی ۱ ریسمان الهی حبلالمتین
عمودی ۱ سقف دهان سق
عمودی ۲ کوه تازی جبل
عمودی ۲ از شهرهای زیارتی ایران قم
عمودی ۲ بوی ماندگی نا
عمودی ۲ قرض و وام دین
عمودی ۳ نوچه‌ها ایادی
عمودی ۳ خالص و بی‌غش سره
عمودی ۳ آسمان سما
عمودی ۴ از اندام‌های بدن دست
عمودی ۴ قوم هود عاد
عمودی ۴ پوشاندن ستر
عمودی ۴ مرغابی بط
عمودی ۵ زدنی انسان خسته و تشنه لهله
عمودی ۵ همسر زن مرد
عمودی ۵ پرواز آسمانی عروج
عمودی ۶ محلی بومی
عمودی ۶ گلابی امرود
عمودی ۶ گریز آهوانه رم
عمودی ۷ زندانیان اسرا
عمودی ۷ پشت کردن تولی
عمودی ۷ سمت و جهت ور
عمودی ۸ ترمیم لباس رفو
عمودی ۸ شک و تردید ریب
عمودی ۸ انجام وظیفه ادا
عمودی ۸ چاه جهنم ویل
عمودی ۹ واحد سطح ار
عمودی ۹ چراغ قرآنی سراج
عمودی ۹ صحن و حیاط ساحت
عمودی ۱۰ سفید ترکی اق
عمودی ۱۰ بهشت برین علیین
عمودی ۱۰ زعیم و پیشوا مولا
عمودی ۱۱ آهن حدید
عمودی ۱۱ خبرگزاری مهم روسیه تاس
عمودی ۱۱ ذرت بلال
عمودی ۱۲ سطح چیزی رو
عمودی ۱۲ از آن سو، درختی جنگلی است شار
عمودی ۱۲ نیکی و خوبی منت
عمودی ۱۲ گرو قبر
عمودی ۱۳ رشد کردن نمو
عمودی ۱۳ ظرف زمان و مکان لدن
عمودی ۱۳ ستوده شده ممدوح
عمودی ۱۴ ترش و شیرین ملس
عمودی ۱۴ پایه و بنیان اس
عمودی ۱۴ باران اندک رش
عمودی ۱۴ پسر نریمان سام
عمودی ۱۵ غذای رقیق اش
عمودی ۱۵ کما انزلنا علی ... المقتسمین
عمودی ۱۵ ریشه بن

افقی ۱ ماده برگ توتون نیکوتین
افقی ۱ پایتخت چاد انجامنا
افقی ۲ دوست و رفیق یار
افقی ۲ رشید برومند
افقی ۲ کارکشته ماهر
افقی ۳ فرمان خودرو رل
افقی ۳ حرف آخر یا
افقی ۳ انگشت بزرگ دست شست
افقی ۳ غارتگر نفت ایران دارسی
افقی ۴ هور خورشید
افقی ۴ کم اندک
افقی ۵ وسط و بین میان
افقی ۵ ناپسند بد
افقی ۵ هنوز نفس می‌کشد زنده
افقی ۵ ضمیر دوم شخص مفرد تو
افقی ۶ برکت سفره نان
افقی ۶ بی‌مورد نابجا
افقی ۶ اشاره به نزدیک این
افقی ۷ باب در
افقی ۷ شگون امد
افقی ۷ بتکده معروف هند سومنات
افقی ۸ کتاب شرعی زرتشتیان دنیکرد
افقی ۸ حقیقی و واقعی راستین
افقی ۹ ترکش تیردان
افقی ۹ چوبه اعدام دار
افقی ۹ خشکی بر
افقی ۱۰ صد سال قرن
افقی ۱۰ از شهرهای اصفهان سمیرم
افقی ۱۰ تیم فوتبال همدانی پاس
افقی ۱۱ مایع حیات اب
افقی ۱۱ نقاش ارژنگ مانی
افقی ۱۱ پشته تل
افقی ۱۱ ستبر درشت
افقی ۱۲ واحد بوکس راند
افقی ۱۲ تمرین ممارست
افقی ۱۳ شاعر پریشان قاانی
افقی ۱۳ از اثرهای معروف سیاوش کسرایی اوا
افقی ۱۳ او وی
افقی ۱۳ صد متر مربع ار
افقی ۱۴ بیهوده مهمل
افقی ۱۴ منقل و اجاق اتشدان
افقی ۱۴ درجه حرارت دما
افقی ۱۵ لقب اسفندیار رویینتن
افقی ۱۵ آموختن یاددادن
عمودی ۱ قوی و پرزور نیرومند
عمودی ۱ از معجزات پیامبر شقالقمر
عمودی ۲ موی گردن اسب یال
عمودی ۲ واحد طول انگلیسی یارد
عمودی ۲ افشرده گوجه رب
عمودی ۲ غزال اهو
عمودی ۳ از رودهای مهم ایران کر
عمودی ۳ شیار داخل لوله تفنگ خان
عمودی ۳ بدبو نتن
عمودی ۳ سنگ‌انداز رامی
عمودی ۴ ذره باردار یون
عمودی ۴ خرس ترکی ایی
عمودی ۴ از اثرهای معروف نیما یوشیج مانلی
عمودی ۵ اصل و نژاد تبار
عمودی ۵ امداد کمکرسانی
عمودی ۶ زمین ترکی یر
عمودی ۶ زمان خواب شب
عمودی ۶ بیمار و ناخوش دردمند
عمودی ۶ گوشت ترکی ات
عمودی ۷ آشامیدن نوشیدن
عمودی ۷ خالو دایی
عمودی ۷ پایتخت یونان اتن
عمودی ۸ ریسمان محکم مسد
عمودی ۸ برگ برنده اس
عمودی ۸ جنس به ظاهر قوی نر
عمودی ۸ خوراک گربه موش
عمودی ۹ ضمیر عربی انت
عمودی ۹ کتاب حضرت داوود زبور
عمودی ۹ مدت‌دار و همیشگی متمادی
عمودی ۱۰ چوب خوشبو ند
عمودی ۱۰ یخ بستن انجماد
عمودی ۱۰ نت ششم لا
عمودی ۱۰ دو یار همقد اا
عمودی ۱۱ مسنن دندانساز
عمودی ۱۱ روش و طریقه روند
عمودی ۱۲ مهیا و فراهم اماده
عمودی ۱۲ گاز بیهوشی اتر
عمودی ۱۲ یک دهم دسی
عمودی ۱۳ نشان تجاری مارک
عمودی ۱۳ آینده اتی
عمودی ۱۳ دور افتاده پرت
عمودی ۱۳ بیماری دا
عمودی ۱۴ گزیدن مار نهس
عمودی ۱۴ چای انگلیسی تی
عمودی ۱۴ قبرکن نباش
عمودی ۱۴ همراه رفت امد
عمودی ۱۵ ایالتی در آمریکا اریزونا
عمودی ۱۵ غذاخوری عمومی رستوران

افقی ۱ شکم بطن
افقی ۱ پیشخدمت رستوران گارسن
افقی ۱ هال سرسرا
افقی ۲ وقتی می‌گویند که شخص بخواهد محلی را به قهر و اعراض ترک کند راهبازوجادهدراز
افقی ۳ غمباد گواتر
افقی ۳ عضو تفنگ ماشه
افقی ۳ شهری در استان زنجان ابهر
افقی ۴ سریع زود
افقی ۴ دختر دخ
افقی ۴ به معنی بخت دولت
افقی ۴ قطب مثبت باتری اند
افقی ۵ سوره سی و ششم قرآن یس
افقی ۵ آتی اینده
افقی ۵ برنج فروش رزاز
افقی ۶ ارتفاع و درازای چیزی بلندی
افقی ۶ گریزان هارب
افقی ۶ عنصر شیمیایی ید
افقی ۷ پچ پچ نجوا
افقی ۷ یکی از رشته‌های هنرهای سنتی ایران قلمزنی
افقی ۷ مته درل
افقی ۸ پائین بازو ارنج
افقی ۸ قربانگاه مکه منا
افقی ۸ باسکول قپان
افقی ۹ زنگ جرس
افقی ۹ تخمین براورد
افقی ۹ تشنه‌فریب سراب
افقی ۱۰ وی او
افقی ۱۰ پرنده‌ای شبیه کبک دراج
افقی ۱۰ پرنده پیام‌آور بهار پرستو
افقی ۱۱ نیست، نابود تباه
افقی ۱۱ کنج زاویه
افقی ۱۱ حرف انتخاب یا
افقی ۱۲ خلاف بقا فنا
افقی ۱۲ لاغر نزار
افقی ۱۲ رود شولوخوف دن
افقی ۱۲ کشتی جنگی ناو
افقی ۱۳ رودی در آلمان راین
افقی ۱۳ احتیاج نیاز
افقی ۱۳ نوعی عدسی واگرا
افقی ۱۴ به آدم سالخورده گویند که کاری کند که متناسب با سن او نباشد سرپیریمعرکهگیری
افقی ۱۵ خیال‌ها و پندارها اوهام
افقی ۱۵ حاصل نتیجه
افقی ۱۵ فراموشی نسی
عمودی ۱ انتخاب کردن برگزیدن
عمودی ۱ خسته‌کننده، دردناک جانفرسا
عمودی ۲ پرنده زیبا طاووس
عمودی ۲ ابزاری در منزل برای پاکیزگی جارو
عمودی ۲ زدنی نارفیق نارو
عمودی ۳ سرشت، طینت نهاد
عمودی ۳ بازار سهام بورس
عمودی ۳ مرکز تایوان تایپه
عمودی ۴ صنم بت
عمودی ۴ اکنون الان
عمودی ۴ خرس فلکی دب
عمودی ۴ پدربزرگ نیا
عمودی ۵ روزنامه مشهور چاپ انگلیس گاردین
عمودی ۵ تلافی جبران
عمودی ۵ شهری در ایتالیا رم
عمودی ۶ طمع از
عمودی ۶ نهری پرآب یا خشک و دست‌ساز که در قدیم می‌کندند خندق
عمودی ۶ غارت کردن دارایی مسافران در جریان سفر با زور و تهدید راهزنی
عمودی ۷ ایتالیای باستان روم
عمودی ۷ مترجم دیلماج
عمودی ۷ درپناه ایمن
عمودی ۸ جانماز سجاده
عمودی ۸ صورت غذا منو
عمودی ۸ کشاورزی زراعت
عمودی ۹ ناممکن ناشو
عمودی ۹ حشره قطاری هزارپا
عمودی ۹ طلایی زری
عمودی ۱۰ شهری در استان ایلام دهلران
عمودی ۱۰ سلام درود
عمودی ۱۰ بارش مشکل به مقصد برسد کج
عمودی ۱۱ عدد یک رقمی سه
عمودی ۱۱ آمپول زدن تزریق
عمودی ۱۱ پزشک فرعون سینوهه
عمودی ۱۲ نوعی تن‌پوش ردا
عمودی ۱۲ الفبای آبادانی اب
عمودی ۱۲ عضو آجیل پسته
عمودی ۱۲ گندم اگ
عمودی ۱۳ مهره‌ای در شطرنج سرباز
عمودی ۱۳ شفابخش است اگر خدا بخواهد دارو
عمودی ۱۳ بر انگشتری سوار است نگین
عمودی ۱۴ گرو گذارنده راهن
عمودی ۱۴ حنا یرنا
عمودی ۱۴ مددکار یاررس
عمودی ۱۵ دلتنگ و ملول ازردهدل
عمودی ۱۵ از حواس پنجگانه بساوایی

افقی ۱ نوعی بازی گوی و چوگان بیلیارد
افقی ۱ مدرنیسم نوخواهی
افقی ۲ اسب تبریزی ات
افقی ۲ بزرگ ستبر
افقی ۲ جوانمردی مروت
افقی ۲ بالا آمدن آب دریا مد
افقی ۳ نقره سیم
افقی ۳ نت میانی لا
افقی ۳ پسوند شباهت سا
افقی ۳ شیمی کربن الی
افقی ۴ خانه و آشیان ماوا
افقی ۴ پایتخت سابق مراکش فاس
افقی ۴ میل و خواست قبلی رغبت
افقی ۵ مذهب دین
افقی ۵ فلز چهره روی
افقی ۵ استخوانی در دست زند
افقی ۶ نوعی کشت ابی
افقی ۶ کاپیتان سابق چلسی تری
افقی ۶ عدد و شماره رقم
افقی ۶ از بخش‌های اوستا یشت
افقی ۷ صریح و بی‌پرده رک
افقی ۷ ایستاده قایم
افقی ۷ توبه کننده تایب
افقی ۷ بنده و شما ما
افقی ۸ تلخ مر
افقی ۸ تردید
افقی ۹ شراب می
افقی ۹ مکان و زمان وعده قرار
افقی ۹ شهری در استان کرمانشاه سنقر
افقی ۹ صحنه نمایش سن
افقی ۱۰ موی بلند زلف
افقی ۱۰ دفینه گنج
افقی ۱۰ گله شترمرغ خیط
افقی ۱۰ خرمن گندم و جو بنو
افقی ۱۱ بلای بنیان‌کن سیل
افقی ۱۱ پاکدامنی عفت
افقی ۱۱ دفعه و مرتبه بار
افقی ۱۲ زرداب صفرا
افقی ۱۲ پرهیزگار تقی
افقی ۱۲ صدای به هم خوردن دو چیز فلزی یا بلوری جرنگ
افقی ۱۳ دریا بحر
افقی ۱۳ خیس تر
افقی ۱۳ ضمیر متکلم وحده من
افقی ۱۳ اضطراب و نگرانی تنش
افقی ۱۴ صد متر مربع ار
افقی ۱۴ وقت و هنگام موسم
افقی ۱۴ ته‌نشین شده رسوب
افقی ۱۴ حرف فقدان بی
افقی ۱۵ دسته‌ای از موجودات زنده جانوران
افقی ۱۵ تکان دادن جنباندن
عمودی ۱ صدای بم باس
عمودی ۱ محافظ گل خار
عمودی ۱ اجرت مزد
عمودی ۱ پول زور باج
عمودی ۲ پدر از دست داده یتیم
عمودی ۲ قورباغه و وزغ بک
عمودی ۲ پهلوان یل
عمودی ۲ دشت صحرا
عمودی ۳ پول‌پرست مادی
عمودی ۳ از عناصر شیمیایی فسفر
عمودی ۴ از سوره‌های مکی یس
عمودی ۴ او وی
عمودی ۴ منطقه حفاظت شده قرق
عمودی ۴ مساوی یر
عمودی ۴ ترک استخوان مو
عمودی ۵ میزبان المپیک ۱۹۹۶‍ اتلانتا
عمودی ۵ آلت تنظیم در انواع ماشین رگلاتور
عمودی ۶ سود حرام ربا
عمودی ۶ از رؤسای جمهوری سابق آمریکا
عمودی ۶ مروارید ریگان
عمودی ۷ مروارید در
عمودی ۷ قاب عینک فریم
عمودی ۷ بازگشت رجعت
عمودی ۷ سه کیلو من
عمودی ۸ حیوان مورد علاقه هندوها گاو
عمودی ۸ نابود کننده ایمان است
عمودی ۹ رطوبت نم
عمودی ۹ زیبایی آن بهتر از صورت زیباست سیرت
عمودی ۹ دشواری سختی
عمودی ۹ ردیف قالی رج
عمودی ۱۰ مهار شتر ورس
عمودی ۱۰ قصیده‌سرای عهد قاجار
عمودی ۱۰ پیر قاانی
عمودی ۱۱ پدر علم جبر خوارزمی
عمودی ۱۱ سردترین منطقه کره زمین قطبجنوب
عمودی ۱۲ پوستین وت
عمودی ۱۲ سنگ عصاری غن
عمودی ۱۲ آدمی بشر
عمودی ۱۲ یکصدم هکتار ار
عمودی ۱۲ آش با
عمودی ۱۳ همیشگی ابدی
عمودی ۱۳ نفت دریای شمال برنت
عمودی ۱۴ اثر شکسپیر هملت
عمودی ۱۴ توانایی درک و تشخیص شم
عمودی ۱۴ آفت نباتی سن
عمودی ۱۴ شهری در استان گلستان گنبد
عمودی ۱۵ دستی یدی
عمودی ۱۵ پلیس سایبری فتا
عمودی ۱۵ دستگاهی در موسیقی ایرانی نوا
عمودی ۱۵ یک حرف و سه حرف شین

افقی ۱ فیلسوف، پزشک و ادیب مسلمان اندلسی ابنطفیل
افقی ۱ مرکز کنیا نایروبی
افقی ۲ تکرار حرف آخر یی
افقی ۲ یگانه یکتا
افقی ۲ عضو بویایی بینی
افقی ۲ یازده اا
افقی ۳ شیوه نسق
افقی ۳ مرکز ایالت میشیگان لانسینگ
افقی ۳ ارزش و اعتبار قدر
افقی ۴ وسیله روشنایی چراغ
افقی ۴ شمشیری پهن قداره
افقی ۴ نوعی صندلی تاشو
افقی ۵ آگاه و بصیر وارد
افقی ۵ ابزار نجاری اره
افقی ۵ نماد ویژه یک کشور پرچم
افقی ۶ شهر اولین المپیک اتن
افقی ۶ نام ترکی اد
افقی ۶ شیار زراعتی شخم
افقی ۶ اشاره بعید ان
افقی ۷ عدد فرد یک رقمی سه
افقی ۷ شهری در آذربایجان شرقی هریس
افقی ۷ آشکار شدن راز فاش
افقی ۷ شیمی کربن الی
افقی ۸ بنیانگذار جمهوری چین مایوتسهتونگ
افقی ۹ حشره جهنده ملخ
افقی ۹ بدهی وام
افقی ۹ دنبال، عقب درپی
افقی ۹ کمربند طبی گن
افقی ۱۰ مساوی یر
افقی ۱۰ واحد شمارش شتر نفر
افقی ۱۰ دانه خوشبو هل
افقی ۱۰ کلمه پرسشی ایا
افقی ۱۱ نور کم سوسو
افقی ۱۱ مخزن برق پیل
افقی ۱۱ گرفتن چیزی به زور اشتلم
افقی ۱۲ رود مرزی ایران و ترکمنستان اترک
افقی ۱۲ آن‌چنانی، وضعیت نامطلوب کذایی
افقی ۱۲ مقابل کوه کاه
افقی ۱۳ قدر و مرتبه شان
افقی ۱۳ کنایه از پولدار مایهدار
افقی ۱۳ چراغ آسمان قمر
افقی ۱۴ قلم انگلیسی پن
افقی ۱۴ همسر زن شوهر
افقی ۱۴ سمت چپ یسار
افقی ۱۴ راز بی‌پایان را
افقی ۱۵ غذای لرستانی زیرهجوش
افقی ۱۵ دانشمند یونانی کاشف عدد پی ارشمیدس
عمودی ۱ واحد اندازه‌گیری طول اینچ
عمودی ۱ نام‌ها اسامی
عمودی ۱ طباخ اشپز
عمودی ۲ بی‌معنی بیسروته
عمودی ۲ بازیگر سریال کلاه پهلوی لرستانی
عمودی ۳ شاه شاهان مغول قاان
عمودی ۳ فرمانده بدن مخ
عمودی ۳ نویسنده تخیلی‌پرداز فرانسوی ورن
عمودی ۴ درنوردیدن طی
عمودی ۴ نق زدن غر
عمودی ۴ علامت جمع ها
عمودی ۴ از بخش‌های اوستا نسک
عمودی ۴ مخفف شاه شه
عمودی ۵ موی مرتب شده جلوی سر فکل
عمودی ۵ نویسنده ایتالیایی برنده نوبل ادبی ۱۹۹۷ داریوفو
عمودی ۵ خیزابه موج
عمودی ۶ کشیک و پاسبانی یتاق
عمودی ۶ مظهر فاصله و جدایی دیوار
عمودی ۶ سبزی سالاد کاهو
عمودی ۷ حرف یونانی لاندا
عمودی ۷ ظلم ستم
عمودی ۷ بخشی در بیمارستان‌ها پذیرش
عمودی ۸ دزد سارق
عمودی ۸ رنگ زغال سیاه
عمودی ۹ فرزند‌زاده نبیره
عمودی ۹ یوزپلنگ فهد
عمودی ۹ امپراتوری باستانی آسیا لیدیا
عمودی ۱۰ چهره‌نما اینه
عمودی ۱۰ گیاهی تلخ با مصرف دارویی شاتره
عمودی ۱۰ از صحابه یاسر
عمودی ۱۱ طرز و عادت ینگ
عمودی ۱۱ پراکنده پخشوپلا
عمودی ۱۱ از درختان جنگلی راش
عمودی ۱۲ شهر زیارتی ری
عمودی ۱۲ واحد تحصیلی ترم
عمودی ۱۲ از جدایی‌ها شکایت می‌کند نی
عمودی ۱۲ تردید شک
عمودی ۱۲ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۱۳ برش هندوانه قاچ
عمودی ۱۳ تخم مرغ فرنگی اگ
عمودی ۱۳ بخشی از خانه اتاق
عمودی ۱۴ هوای خنکی که از شمال می‌وزد بادشمال
عمودی ۱۴ اهل گیلان گیلهمرد
عمودی ۱۵ فلانی یارو
عمودی ۱۵ معروف به خوبی نیکنام
عمودی ۱۵ نوک مثلث راس

افقی ۱ دچار گشتن ابتلا
افقی ۱ یکی از استان‌های کشور ارمنستان وایوتسجور
افقی ۲ شایستگی لیاقت
افقی ۲ خراش خدشه
افقی ۲ خوب و خوش نیکو
افقی ۳ رمزینه کد
افقی ۳ امانت‌داران امنا
افقی ۳ سرخوش ملنگ
افقی ۳ عنصر تیروئید ید
افقی ۴ از القاب امام نهم شیعیان تقی
افقی ۴ تاراج و چپاول یغما
افقی ۴ نفس خسته هن
افقی ۴ درخت چنار دلب
افقی ۵ دستکاری روی عکس رتوش
افقی ۵ سخن نیش‌دار متلک
افقی ۵ محاسن صورت ریش
افقی ۶ شتر ماده ناقه
افقی ۶ قدم گام
افقی ۶ کفش چوبی سندل
افقی ۷ هیأتی از افراد که برای رسیدگی، تحقیق، و تهیه گزارش در مورد موضوعی به کار گمارده شوند کمیته
افقی ۷ خروس صحرایی تورنگ
افقی ۷ خدای درویش هو
افقی ۸ از اقمار مشتری یو
افقی ۸ شهری در استان خوزستان لالی
افقی ۸ صاحب شدن تملک
افقی ۸ گوشت ترکی ات
افقی ۹ چوب خوشبو ند
افقی ۹ پرنور و تابان رخشان
افقی ۹ از پرندگان پرستو
افقی ۱۰ زیباروی گلرخ
افقی ۱۰ خیسی تری
افقی ۱۰ چاشنی صبحانه مربا
افقی ۱۱ در حدود ۷ الی ۸ درصد وزن بدن را تشکیل می‌دهد خون
افقی ۱۱ نان آبگوشتی ترید
افقی ۱۱ لاغر و نزار نحیف
افقی ۱۲ طلای سیاه نفت
افقی ۱۲ حرف همراهی عرب مع
افقی ۱۲ روا و شایسته جایز
افقی ۱۲ از شهرهای استان فارس لار
افقی ۱۳ پسوند اسم مصدر ار
افقی ۱۳ گیاهی است چتری شکل که برگ و ریشه ندارد و هر دو نوع سمی و خوراکی آن وجود دارد قارچ
افقی ۱۳ حمله‌ها و دفعات کرات
افقی ۱۳ خودروی ده‌نفره ون
افقی ۱۴ چشم دیده
افقی ۱۴ زیبا و دلفریب فتان
افقی ۱۴ بی سر و سامان بیبرگ
افقی ۱۵ بیماری چشمی ابمروارید
افقی ۱۵ خوبی نکویی
عمودی ۱ برقی الکتریکی
عمودی ۱ کشوری در آمریکای مرکزی گرنادا
عمودی ۲ بی‌ملاحظه بیدقت
عمودی ۲ آلیاژی از مس و نیکل مونل
عمودی ۲ نیرنگ فریب
عمودی ۳ خم پارچه تا
عمودی ۳ نوعی پیوند در شیمی یونی
عمودی ۳ در جنگل فراوان است درخت
عمودی ۳ لبه شمشیر دم
عمودی ۴ صورت و چهره لقا
عمودی ۴ فضاپیمای بالدار شاتل
عمودی ۴ عادت خو
عمودی ۴ قبل از آشتی قهر
عمودی ۵ از انواع انرژی اتمی
عمودی ۵ از صفات باریتعالی قهار
عمودی ۵ ظاهر عمارت نما
عمودی ۶ صوت و آواز نغمه
عمودی ۶ برهنه لخت
عمودی ۶ دانشمندان عرفا
عمودی ۷ ناگواری اوضاع وخامت
عمودی ۷ بلوز آستین کوتاه تیشرت
عمودی ۷ سرپناه روزهای بارانی چتر
عمودی ۸ نام ترکی اد
عمودی ۸ طرح و نمونه الگو
عمودی ۸ پسر کوچک فریدون ایرج
عمودی ۸ حرف ندا ای
عمودی ۹ سنگ سبز قیمتی یشم
عمودی ۹ جعبه مقوایی کارتن
عمودی ۹ یاقوت یاکند
عمودی ۱۰ نوبت و دفعه وهله
عمودی ۱۰ زدنی خودستا منم
عمودی ۱۰ گرداننده مدیر
عمودی ۱۱ لوس و از خود راضی ننر
عمودی ۱۱ نوعی ادویه گلپر
عمودی ۱۱ دیو سرکش زابن
عمودی ۱۲ بزرگش نشانه نزدن است سنگ
عمودی ۱۲ بله انگلیسی یس
عمودی ۱۲ عنصر الماس کربن
عمودی ۱۲ حرکت غیر ارادی عصبی تیک
عمودی ۱۳ نام قدیمی اصفهان جی
عمودی ۱۳ از وسایل جنگی قدیم دشنه
عمودی ۱۳ کناره دریا ساحل
عمودی ۱۳ می‌کشند و خبردار می‌شوند بو
عمودی ۱۴ نماینده حقوقی وکیل
عمودی ۱۴ مرکب‌دان دوات
عمودی ۱۴ امدادرسانی یاوری
عمودی ۱۵ سدی در استان فارس رودبال
عمودی ۱۵ از میوه‌ها توتفرنگی

افقی ۱ کوه آذربایجان سبلان
افقی ۱ از اصطلاحات مربوط به آلودگی هوا وارونگی
افقی ۲ دوست داشتن ود
افقی ۲ محل نگهداری چیزی انبار
افقی ۲ امیدواری رجا
افقی ۲ یازده اا
افقی ۳ کباب پرطرفدار برگ
افقی ۳ قاتل ادمکش
افقی ۳ شهر مقدس هندوان بنارس
افقی ۴ شهری در استان بوشهر دیلم
افقی ۴ تیره روزی ادبار
افقی ۴ از بازی‌های قدیمی کودکانه یویو
افقی ۵ خواهش و تمنا کردن استدعا
افقی ۵ لقمه شتری نواله
افقی ۶ پوچ و خالی تهی
افقی ۶ از چاشنی‌ها رب
افقی ۶ پایه و بنیان اس
افقی ۶ لیز خوردن سر
افقی ۷ شایسته روا
افقی ۷ زهر سم
افقی ۷ کمک رسانی امداد
افقی ۷ از نشانه‌های جمع فارسی ها
افقی ۸ تانی درنگ
افقی ۸ کاخ فرانسه ورسای
افقی ۸ از لوازم‌التحریر مداد
افقی ۹ علامت پیروزی وی
افقی ۹ آسمانی سماوی
افقی ۹ سد خوزستان دز
افقی ۹ بی‌سواد امی
افقی ۱۰ سلام روسی دا
افقی ۱۰ نیمه دیوانه خل
افقی ۱۰ سیلی لت
افقی ۱۰ درخت تسبیه یسر
افقی ۱۱ خالق «خسیس» مولیر
افقی ۱۱ پایتخت تایلند بانکوک
افقی ۱۲ زمین لم‌یزرع بایر
افقی ۱۲ قضاوت داوری
افقی ۱۲ مهربان ریوف
افقی ۱۳ حرکت فردی بیش از اندازه در فوتبال تکروی
افقی ۱۳ چیز اضافه بر سازمان مازاد
افقی ۱۳ نورانی نیر
افقی ۱۴ برابر یر
افقی ۱۴ میزان حرارت دما
افقی ۱۴ زمین مسابقه میدان
افقی ۱۴ نشانه مفعول را
افقی ۱۵ صاحب کرسی در مجلس نماینده
افقی ۱۵ کاشف جاذبه نیوتن
عمودی ۱ روحانی زرتشتی موبد
عمودی ۱ گردش دسته‌جمعی دانش‌آموزی اردو
عمودی ۱ پدر فریدون ابتین
عمودی ۲ بحر دریا
عمودی ۲ سیاهرگ ورید
عمودی ۲ بزرگوار اکرم
عمودی ۳ از کتاب‌های «شیخ اجل» گلستان
عمودی ۳ حاکم امیر
عمودی ۴ حرف همراهی با
عمودی ۴ درل مته
عمودی ۴ طعم خرمالو گس
عمودی ۴ پول ابتدایی که تالارهای عروسی می‌گیرند ورودی
عمودی ۵ رود مهم روسیه لنا
عمودی ۵ ظرف پلو دیس
عمودی ۵ اخلالگر مخل
عمودی ۵ از کشورهای جنگ‌زده منطقه یمن
عمودی ۶ نوآوری ابداع
عمودی ۶ عنوان میزان تولد فرزندان و افزایش جمعیت موالید
عمودی ۶ نام ترکی اد
عمودی ۷ معروف نامدار
عمودی ۷ سطح رو
عمودی ۷ دست‌آموز رام
عمودی ۸ رودست زدن رکب
عمودی ۸ باکتری دراز و کشیده باسیل
عمودی ۸ قرض و دین وام
عمودی ۹ منزلت و مقام شان
عمودی ۹ بنده و جنابعالی ما
عمودی ۹ در دست درویش است تبرزین
عمودی ۱۰ از حروف انگلیسی ار
عمودی ۱۰ ویزا روادید
عمودی ۱۰ نوچه‌ها ایادی
عمودی ۱۱ ماه پربرکت رجب
عمودی ۱۱ پسوند شباهت اسا
عمودی ۱۱ بر پشت لب می‌گذارند زین
عمودی ۱۱ نوبت بازی داو
عمودی ۱۲ خوشبوکننده شیرینی وانیل
عمودی ۱۲ خون عرب دم
عمودی ۱۲ مستی سکر
عمودی ۱۲ الفبای موسیقی نت
عمودی ۱۳ از آن سو، نقطه مقابل «عمدا» است اوهس
عمودی ۱۳ خالق نظریه تکامل داروین
عمودی ۱۴ درشکه گاری
عمودی ۱۴ پسر گودرز رهام
عمودی ۱۴ کتاب دکتر علی شریعتی کویر
عمودی ۱۵ مرکز کهگلویه و بویراحمد یاسوج
عمودی ۱۵ نویسنده و فکور ادیب
عمودی ۱۵ دررفتن از دست کسی فرار

افقی ۱ از سبک‌های نقاشی رمانتیسم
افقی ۱ پایتخت کوبا هاوانا
افقی ۲ قلعه حسن صباح الموت
افقی ۲ خودخواهی تکبر
افقی ۲ سیخ کباب اماش
افقی ۳ حمام بخار سونا
افقی ۳ فصل سرما زمستان
افقی ۳ مگر الا
افقی ۴ هزار کیلو تن
افقی ۴ زینت ناخن لاک
افقی ۴ نت دوم ره
افقی ۴ بشر و آدمی انسان
افقی ۵ کمک پرستار بهیار
افقی ۵ نامی پسرانه امیر
افقی ۵ یادداشت نت
افقی ۶ لوله تنفسی نای
افقی ۶ تمام کننده متمم
افقی ۶ جبرئیل در دین زرتشت سروش
افقی ۷ دندانپزشک مسنن
افقی ۷ آتیه اینده
افقی ۷ حق و ناحق وتو
افقی ۸ راه رفتن کودکانه تاتی
افقی ۸ آواز خواب خرناس
افقی ۸ پنجه پرندگان شکاری برین
افقی ۹ زرد انگلیسی یلو
افقی ۹ موضوع کلام مضمون
افقی ۹ فرمانده و حاکم امیر
افقی ۱۰ گهواره نانو
افقی ۱۰ انبوه مردم توده
افقی ۱۰ روغن‌فروش دها
افقی ۱۱ نفس بلند اه
افقی ۱۱ نوعی عدسی مقعر
افقی ۱۱ همت قوی اراده
افقی ۱۲ صبحانه نخورده ناشتا
افقی ۱۲ کلام تعجب خانم‌ها وا
افقی ۱۲ کوه جبل
افقی ۱۲ تولد زا
افقی ۱۳ کشت بارانی دیم
افقی ۱۳ ترد شکننده
افقی ۱۳ احصائیه امار
افقی ۱۴ پرخور اکال
افقی ۱۴ رتبه و درجه مقام
افقی ۱۴ موجود خیالی ترسناک هیولا
افقی ۱۵ شیرینی ماه رمضان زولبیا
افقی ۱۵ عزارئیل ملکالموت
عمودی ۱ حقیقی و واقعی راستین
عمودی ۱ رامی تیرانداز
عمودی ۲ رنگ شده ملون
عمودی ۲ آرزوها امال
عمودی ۲ شعر ژاپنی هایکو
عمودی ۳ بی‌خطر امن
عمودی ۳ از کوه‌های مهم کشور بیستون
عمودی ۳ از جهات اصلی شمال
عمودی ۴ گلوله خمیر نواله
عمودی ۴ مظهر لاغری نی
عمودی ۴ پیروان پیامبر امت
عمودی ۴ عضو صورت لب
عمودی ۵ عید ویتنامی‌ها تت
عمودی ۵ در امان ایمن
عمودی ۵ موچین منقاش
عمودی ۶ پرداختنی شرعی زکات
عمودی ۶ تواضع و فروتنی خضوع
عمودی ۶ بیهوشی کما
عمودی ۷ جور ستم
عمودی ۷ دسته دسته رمارم
عمودی ۷ گرمی بازار رونق
عمودی ۸ شکسته شده مکسر
عمودی ۸ پیش‌نویس مینوت
عمودی ۸ ویتنام قدیم انام
عمودی ۹ اصنام بتها
عمودی ۹ خباز نانوا
عمودی ۹ کورک دمل
عمودی ۱۰ رب‌النوع زمین هرا
عمودی ۱۰ شش ضلعی مسدس
عمودی ۱۰ پایه و مقام درجه
عمودی ۱۱ آتش برافروخته نایره
عمودی ۱۱ پوست دباغی نشده اهاب
عمودی ۱۱ علامت جمع فارسی ها
عمودی ۱۲ گشاده وا
عمودی ۱۲ عصب نرو
عمودی ۱۲ از شهرهای کرمان بم
عمودی ۱۲ شواهد دلایل
عمودی ۱۳ ورم اماس
عمودی ۱۳ از انواع ماهی شوریده
عمودی ۱۳ تفاله عسل موم
عمودی ۱۴ در حال زاری نالان
عمودی ۱۴ کدر تیره
عمودی ۱۴ کرم خون آشام زالو
عمودی ۱۵ نمونه کالا اشانتیون
عمودی ۱۵ دستگاه نمایش فیلم اپارات

بدون تصویر

جواب مراحل 451 تا 460 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 901 تا 910 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

پاسخ کامل مراحل 631 تا 640 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 91 تا 100 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب مراحل 501 تا 510 بازی جدولانه کلاسیک

بدون تصویر

جواب کامل مراحل 211 تا 220 بازی جدولانه کلاسیک

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.